"I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Juurikkala, Katariina
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191180
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154962
dc.description.abstract Aims. The purpose of this study is to explore, interpret and describe Ghanaian home economics education. The data for the study were collected during my university exchange in Ghana in the spring 2014. The theoretical background focuses on learning and teaching and cultural relatedness in those two phenomena. It also sets Ghana in the context of Sub-Saharan Africa with the focus on Ghanaian education. This study describes the contents and the implementations of home economics education through a cultural perspective. Methods. The data were collected using three different methods. It consists of interviews of three local home economics teachers and a learning assignment for 22 pupils which was implemented in a home economics class. Also, the data were produced by observing home economics classes in two different junior high schools for six weeks. The data were analyzed with qualitative content analysis. Results and conclusions. According to the study, home economics appeared as a subject that increases well-being. From the teachers' point of view home economics has far-reaching impacts for pupils' futures. The teachers had an urge to make pupils learn. The role of a teacher was significant in the classes and the interaction between pupils and teacher quite one-sided. The inadequate resources for teaching made it difficult to teach with diverse teaching methods. The results of the learning assignment reflected the contents and the implementations of home economics education. The answers were many-sided but less creative. Culture was strongly present in everything. The study does not qualify for broad generalizations about Ghanaian home economics education. However, culture and its impacts on teaching and learning are important to take into consideration in every educational context. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, tarkastella ja tulkita ghanalaista kotitalousopetusta tapaustutkimuksen keinoin. Keräsin tutkimuksen aineiston ollessani yliopistovaihdossa Ghanassa keväällä 2014. Teoreettinen viitekehys käsittelee niin oppimista ja opettamista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta kuin Ghanaa Saharan eteläpuolisen Afrikan kontekstissa paneutuen erityisesti ghanalaiseen koulutukseen. Tutkimus pyrkii tarkastelemaan kotitalousopetuksen sisältöä ja toteutusta kulttuurin huomioon ottaen. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin kolmella eri menetelmällä: haastattelemalla kolmea paikallista kotitalousopettajaa, toteuttamalla oppimistehtävä 22 oppilaan kotitalousluokalle sekä havainnoimalla kotitalousopetusta kahdessa eri yläkoulussa kuuden viikon ajan. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella kotitalousopetus näyttäytyi hyvinvointia edistävänä oppiaineena, jolla on opettajien ajatuksissa kauaskantoisia vaikutuksia oppilaiden tulevaisuuteen. Opettajat halusivat saada oppilaat oppimaan. Opettajien rooli oli tunneilla merkittävä ja opetustavat opettajajohtoisia tehden vuorovaikutuksesta yksipuolista. Resurssien vähäisyys vaikeutti monipuolisen opetuksen toteutusta. Oppimistehtävän tulokset heijastelivat opetuksen sisältöjä ja toteutustapaa melko suoraviivaisesti. Vastaukset olivat monipuolisia, joskaan eivät kovin luovia. Kulttuuri näkyi vahvasti niin opetussisällöissä, tavoissa toimia kuin oppimistehtävässäkin. Tulosten perusteella ei voida tehdä laajoja yleistyksiä ghanalaisesta kotitalousopetuksesta. Kulttuuri ja sen vaikutukset opetukseen ja oppimiseen ovat kuitenkin tärkeitä huomioitavia tekijöitä kaikissa koulutuksellisissa konteksteissa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject Ghana fi
dc.subject koulutus fi
dc.subject kotitalousopetus fi
dc.subject kulttuuri fi
dc.subject kulttuurisidonnaisuus fi
dc.title "I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Ghanalaisen kotitalousopetuksen tarkastelua fi
dc.title.alternative "I can take you to riverside but you have to drink yourself" : Describing Ghanaian home economics education en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Home economics en
dc.subject.discipline Kotitaloustiede fi
dc.subject.discipline Hushållsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191180

Files in this item

Files Size Format View
GraduKatariinaJuurikkala.pdf 1.100Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record