Raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden yhteys lapsen psyykkisiin oireisiin 1–5-vuoden iässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191208
Title: Raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden yhteys lapsen psyykkisiin oireisiin 1–5-vuoden iässä
Author: Tulensalo, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191208
http://hdl.handle.net/10138/154963
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Aims: The etiology of mental disorders in childhood is still partially unknown. In the last decades researchers have started to study the role of prenatal factors, for example maternal prenatal anxiety symptoms, on child psychological symptoms. In most previous studies prenatal anxiety has been studied as a part of stress and together with depression, so studies concerning particularly its association on child psychological symptoms are still rare. In this study we examine if maternal prenatal anxiety in different trimesters is related to child internalizing, externalizing and total problems at the age of 1 to 5 and does the timing of the prenatal anxiety symptoms matter to child symptoms. We also study if maternal postnatal anxiety mediates the association between prenatal anxiety and child psychological symptoms, and if there are differences between genders within these associations. Methods: This study is a part of the multi-disciplinary Prediction and Prevention of Pre-eclampsia (PREDO) -study's psychological branch. The sample size of the current study was 1962. Maternal pre- and postnatal anxiety symptoms were assessed with the Beck Anxiety Inventory (BAI) self-report questionnaire four times during pregnancy and when the child was 1 to 5 years old. Paternal anxiety symptoms were also collected with BAI six months after birth. Child's internalizing, externalizing and total problems at the age of 1 to 5 were assessed with The Child Behavior Checklist 1 1/2–5 - questionnaire rated by the mother. The associations were investigated using linear regression analysis, controlling for postnatal maternal and paternal anxiety symptoms, many sociodemographic factors and other factors associated with fetal development. Results and conclusions: Results indicated that higher maternal prenatal anxiety symptoms were associated with elevated internalizing, externalizing and total problems in the children. High anxiety symptoms especially during the last pregnancy trimester were essential considering child psychological symptoms. Moreover, although maternal postnatal anxiety symptoms partially mediated the association between maternal prenatal anxiety and child psychological symptoms, prenatal anxiety also had independent effects on psychological symptoms in the children. There were also differences between genders, since maternal prenatal anxiety during the first trimester appeared to be particularly important for boys' psychological symptoms. Results provide strong evidence that prenatal anxiety has a direct, independent effect on child's psychological symptoms and support the notion indicating that the fetal environmental factors have impact on child's development.Tavoitteet: Lasten psyykkisten häiriöiden etiologia on vielä osittain tuntematonta. Viime aikoina on alettu kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla sikiöaikaiset tekijät, kuten äidin raskaudenaikaiset ahdistuneisuusoireet, voivat vaikuttaa lapsen psyykkisten oireiden kehittymiseen. Aiemmissa tutkimuksissa raskaudenaikaista ahdistuneisuutta on tutkittu lähinnä osana stressiä sekä yhdessä masennuksen kanssa, joten erityisesti raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden ja lapsen psyykkisten oireiden välisen yhteyden tutkimus on vielä vähäistä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, ovatko raskauden eri kolmanneksilla koetut ahdistuneisuusoireet yhteydessä lapsen internalisoiviin, eksternalisoiviin ja kokonaisoireisiin sekä onko jollakin kolmanneksella koetuilla ahdistuneisuusoireilla erityisesti vaikutusta lapsen oireisiin. Lisäksi tutkitaan, vaikuttavatko raskauden jälkeiset ahdistuneisuusoireet raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden ja lapsen psyykkisten oireiden väliseen yhteyteen sekä tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja yhteyden suhteen. Menetelmät: Tutkimus on osa monialaisen vuonna 2005 alkaneen Prediction and Prevention of Pre-eclampsia (PREDO) -tutkimuksen psykologista tutkimushaaraa. Tässä tutkimuksessa käytetyn aineiston koko oli 1962. Tutkimuksessa äidin ahdistuneisuusoireita kartoitettiin Beck Anxiety Inventory (BAI) -kyselylomakkeella neljä kertaa raskauden aikana sekä lapsen ollessa 1–5-vuotias. Kuusi kuukautta lapsen syntymän jälkeen BAI-kyselyn täytti myös lapsen isä. Lapsen internalisoivia, eksternalisoivia ja kokonaisoireita kartoitettiin äidin täyttämällä The Child Behavior Checklist 1 1/2–5 - kyselylomakkeella lapsen ollessa 1–5-vuotias. Yhteyttä tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyysilla, ja malleissa kontrolloitiin vanhempien kokemat ahdistuneisuusoireet lapsen syntymän jälkeen sekä monia sosiodemografisia ja sikiöajan kehitykseen liittyviä tekijöitä. Tulokset ja johtopäätökset: Tutkimuksessa havaittiin kohonneiden raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden olevan yhteydessä lapsen korkeampiin internalisoiviin, eksternalisoiviin ja kokonaisoireisiin. Etenkin raskauden loppuvaiheessa koetut oireet näyttäisivät olevan keskeisiä lapsen oireiden kannalta. Raskauden jälkeisten ahdistuneisuusoireiden havaittiin osittain välittävän raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden vaikutuksia lapsen psyykkisiin oireisiin, mutta raskaudenaikaisilla oireilla todettiin olevan myös itsenäistä vaikutusta. Tutkimuksessa saatiin tuloksia myös sukupuolten välisistä eroista, jotka viittaavat äidin raskauden alussa kokemien oireiden olevan keskeisiä erityisesti poikien psyykkisten oireiden kehittymisen kannalta. Tutkimustulokset antavatkin vahvoja todisteita raskaudenaikaisten ahdistuneisuusoireiden itsenäisestä yhteydestä lapsen psyykkisiin oireisiin ja tukevat käsitystä, jonka mukaan jo sikiöaikaiset kokemukset ovat keskeisiä kehityksen kannalta.
Subject: raskaus
ahdistus
ajoittuminen
lapsuus
psyykkiset oireet


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record