Tavoiteorientaatioryhmät ja niiden yhteys koulutustavoitteisiin sekä koulumenestykseen kuudesluokkalaisilla oppilailla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191226
Title: Tavoiteorientaatioryhmät ja niiden yhteys koulutustavoitteisiin sekä koulumenestykseen kuudesluokkalaisilla oppilailla
Author: Pyyhtiä, Anne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191226
http://hdl.handle.net/10138/154967
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of the present study was to examine what kinds of achievement goal orientation profiles can be identified among sixth-graders and how students with different profiles differ with respect to their education-related personal goals and goal appraisals as well as their academic achievement. Usually researchers have adopted a variable-centred approach and investigated interactions between variables but this study adopted a person-centred approach, which enables the investigation of multiple goals simultaneously. The data used in this study were drawn from the Mind the Gap -research project (2013-2017), funded by the Academy of Finland. The participants were 761 sixth grade students from 32 schools. Utilizing K-means cluster analysis, groups of students with different motivational profiles were identified. The open-ended answers concerning students' education-related personal goals were analyzed using qualitative content analysis. Group differences in goal appraisals and academic achievement were examined by means of analysis of variance (ANOVA). Four different achievement goal orientation profiles were found and they were labelled as: indifferent, mastery-oriented, success-oriented and avoidance-oriented. Indifferent students were aware of the importance of school but they were also characterized by avoidance tendencies. Mastery-oriented students predominantly emphasized learning and strove for self-improvement. Success-oriented students aimed for both relative (i.e., outperforming others) and absolute (i.e., getting good grades) success, but they also wanted to learn. Finally, avoidance-oriented students were the least motivated towards schoolwork. The mastery-oriented and success-oriented students had the highest academic achievement and they were most committed and used most time and effort to their educational goals. Indifferent and success-oriented students were more stressed about their educational goals than mastery-oriented students. These results support the idea that schools should recognize and pay attention to differently motivated students. For example, avoidance-oriented students need more aid and support in school engagement than others. Furthermore, success-oriented students need encouragement to study for themselves than others. Also, schools should be aware of that performance-oriented learning environment may increase the social comparison and competition behaviors which may impair motivation.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia tavoiteorientaatioryhmiä voidaan löytää kuudennella luokalla ja miten eri ryhmiin kuuluvat oppilaat eroavat toisistaan henkilökohtaisten koulutustavoitteiden, niiden arviointien sekä koulumenestyksen suhteen. Perinteisesti tavoiteorientaatioita on tutkittu muuttujatasolla keskittyen muuttujien välisiin yhteyksiin, mutta tässä tutkimuksessa hyödynnettiin henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, joka mahdollistaa oppilaiden samanaikaisten ja päällekkäisten tavoitteiden tutkimisen. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin osana laajempaa Suomen Akatemian rahoittamaa Mind the Gap -tutkimushanketta keväällä 2013. Tässä tutkimuksessa käytettiin kuudesluokkalaisten kyselyaineistoa. Tutkimukseen osallistui 761 oppilasta 32 peruskoulusta. Oppilaat jaettiin tavoiteorientaatioryhmiin käyttäen K-keskiarvo klusterianalyysia. Avointen kysymysten vastaukset liittyen henkilökohtaisiin koulutustavoitteisiin luokiteltiin laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Ryhmien välisiä eroja koulutustavoitteiden arvioinneissa ja koulumenestyksessä tutkittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Tutkimuksessa löydettiin neljä erilaista tavoiteorientaatioryhmää: sitoutumattomat, oppimisorientoituneet, menestysorientoituneet sekä välttämisorientoituneet. Sitoutumattomat tiedostivat kyllä koulunkäynnin tärkeyden, mutta heillä korostui samanaikaisesti koulutyön välttely. Oppimisorientoituneet olivat pääasiassa kiinnostuneita oppimisesta ja itsensä kehittämisestä. Menestysorientoituneille tärkeää oli menestyä muita paremmin ja saada hyviä arvosanoja, mutta he tavoittelivat myös oppimista. Välttämisorientoituneet olivat vähiten motivoituneita koulunkäyntiin. Parhaiten koulussa menestyivät odotetusti oppimisorientoituneet sekä menestysorientoituneet ja he kokivat myös koulutustavoitteensa merkityksellisenä. He myös käyttivät eniten aikaa ja vaivaa koulutustavoitteidensa eteen sekä edistyivät eniten niiden saavuttamisessa. Sitoutumattomat ja menestysorientoituneet kokivat koulutustavoitteensa rasittavammaksi kuin oppimisorientoituneet. Tulokset tukevat ajatusta siitä, että kouluissa tulisi kiinnittää huomiota eri tavoin motivoituneisiin oppilaisiin. Esimerkiksi välttämisorientoituneet tarvitsevat selvästi enemmän tukea kouluun kiinnittymisessä kuin muut. Lisäksi menestysorientoituneita tulisi rohkaista opiskelemaan enemmän itseään kuin muita varten. Koulujen olisi myös hyvä tiedostaa, että suoritustavoitteita korostava oppimisympäristö todennäköisesti lisää sosiaalista vertailua ja kilpailua, joka voi vaikuttaa motivaation laskuun.
Subject: motivaatio
tavoiteorientaatiot
henkilökohtaiset tavoitteet
koulutustavoitteet
koulumenestys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_gradu_Anne_Pyyhtiä.pdf 1.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record