Hyvällä kunnolla hyviä arvosanoja : tapaustutkimus erään koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden kunnon yhteydestä koulumenestykseen

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191099
Julkaisun nimi: Hyvällä kunnolla hyviä arvosanoja : tapaustutkimus erään koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden kunnon yhteydestä koulumenestykseen
Tekijä: Halonen, Mikko
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2015
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191099
http://hdl.handle.net/10138/154968
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Tiivistelmä: The purpose of this study was to research connection between physical condition and school success. Connection between physical condition and math grades was also measured. This is a case study and the material was collected from one secondary school in Helsinki during the school year 2010–2011. The study involves altogether 62 boys and 40 girls from the ninth grade. Physical condition was measured by Cooper-test which is used internationally. School success was measured by calculating the mean of pupils grades from theoretical subjects. Success in mathematics was measured by the grades of diplomas. The material of the study was collected confidentially with the administrational staff of the school and two physical education teacher in the end of the year. The purpose of the study is to find out connections between these variables, compare them and try to find out differences between sex. Good wellness and good shape is known to increase the quality of life and well-being. The theoretical part of this study closely looks at the concepts of physical condition, physical education, evaluation and succeeding in school. There was no connection between physical stamina and school success or physical stamina and success in mathematics in this study. The results from the cross table didn't show any strong or moderate connection. The reason that there was no connection found could be that the sample was small. Also the location of the school might cause some differences because the results might be different in the other parts of Finland. This study should be continued by long distance study and compare the results between different locations in Finland.Tässä tutkimuksessa selvitettiin yhden helsinkiläisen yläkoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden fyysisen kestävyyden ja koulumenestyksen välistä yhteyttä. Tutkimuksessa sivuttiin myös matematiikan taitojen ja oppilaiden fyysisen kestävyyden yhteyttä. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa otanta on kerätty lukuvuonna 2010–2011 koulussa opiskelleista yhdeksäsluokkalaisista. Poikia oli 62 ja tyttöjä 40. Fyysistä kestävyyttä mitattiin tutkimuksessa Cooper-testillä, joka on kansainvälisesti käytetty juoksutesti peruskunnon mittaamisessa. Koulumenestystä mittattiin oppilaiden lukuaineiden keskiarvojen avulla. Matematiikan taitoja mitattiin oppilaiden päättötodistukseen saamien matematiikan arvosanojen avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää yhteys hyvän fyysisen kestävyyden sekä koulumenestyksen väliltä. Tutkimuksessa vertaillaan oppilasjoukkoa kokonaisuudessaan sekä pohditaan sukupuolten välisiä eroja muuttujien välillä. Tutkimusaineisto kerättiin luottamuksellisesti koulun liikunnanopettajien ja koulusihteerin avustuksella lukuvuoden lopulla. Hyvän kunnon ja terveyden tiedetään parantavan elämänlaatua ja lisäävän jaksamista. Tutkimuksen teoreettisessa osassa kerrotaan liikunnan merkityksestä terveyteen sekä esitellään koulussa suoritettavia kuntotestejä. Analysointivaiheessa sidotaan teoriaosassa esitellyt asiat tutkimuksen yhteyteen. Peruskunnon ja koulumenestyksen välistä yhteyttä ei tässä tutkimuksessa löytynyt. Yhteyden puuttumiseen voi olla syynä melko pieni otos sekä koulun sijainti. Tutkimusta olisi syytä jatkaa pitkittäistutkimuksena ja vertailla eri alueilla saatuja tuloksia vankempien johtopäätösten tekemiseksi.
Avainsanat: fyysinen kestävyys
koulumenestys
koululiikunta
arviointi


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Mikko_Halonen_Gradu.pdf 954.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot