Tukea, vapautta ja palautetta opetusharjoittelussa : Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun ohjauksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191227
Title: Tukea, vapautta ja palautetta opetusharjoittelussa : Opiskelijoiden kokemuksia harjoittelun ohjauksesta
Author: Turtiainen, Taija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191227
http://hdl.handle.net/10138/154971
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Purposes. The purpose of this thesis is to find out how students experience the mentoring provided to them by the mentoring teacher. The study focused on finding out how the student-supervisor relationship, previous expectations and the realization of those expectations affected students' experiences on teaching practice. Additionally the study explores the underlying mentors roles that affect the student-supervisor relationship. Previous studies indicate that mentoring relationship and the mentors roles are defined by the goals of the practice, students' need for support and their stages of learning. Therefore this study also focused on development of the students' theory in practice and professional thinking. Methods The research material was collected from six first year teacher students on their first teaching practice. The students wrote free form essays on their experiences and then they were interviewed on mentoring provided to them during practice. The material consists of four single person interviews and a pair interview. Collection of the research data took place in April and May 2013. Theoretical content analysis was applied to analyze the data. Results and conclusions The experiences of the students were significantly connected to the feedback received from the mentoring teacher. The mentoring during practice was generally perceived as encouraging and positive, emphasizing the practical aspects of teaching. The mentoring was straightforward, focusing on instructions and advices. The students perceived the mentoring discussion more like feedback sessions. The cause of this was the lack of dialogue and interactive discussion. However, this was not the case with all the students. One of the student pairs confirmed that dialogic approach took place in their mentoring discussions. The student-mentor relationship was usually relaxed and encouraging. The mentors were perceived experienced and their advice was welcomed. Limiting the student's freedom of creative thinking and teaching as well as the lack of constructive, critical feedback resulted in negative experiences. Students respect supervisors who listen to them and show authentic interest towards them. Mentoring is perceived as fruitful when it provides enough advice, limits and freedom considering students' stages of learning.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia orientoivan harjoittelun ohjauksesta. Tutkimuksessa keskityttiin ohjaussuhteen sekä opiskelijoiden harjoittelulle asettamien odotusten ja niiden toteutumisen vaikutukseen harjoittelukokemukseen. Tutkimuksessa selvitetään myös ohjaussuhteen taustalla vaikuttavia ohjaajan rooleja. Ohjaussuhteen ja ohjaajan roolin katsotaan aiempien tutkimusten perusteella määrittyvän harjoittelun tavoitteiden, opiskelijan kehitystason ja tuentarpeen mukaan. Tämän vuoksi tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita myös opiskelijoiden käyttöteorian ja ammatillisen ajattelun kehittymisestä. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijaa heidän ohjauskokemuksistaan sekä teettämällä heillä vapaamuotoiset kirjoitelmat heidän harjoittelukokemuksistaan. Kirjoitelmat kerättiin ennen haastatteluiden suorittamista. Aineistoa varten suoritettiin neljä yksilöhaastattelua ja yksi parihaastattelu. Aineiston keruu sijoittui vuoden 2013 huhti-toukokuuhun. Aineiston analyysiin sovellettiin teoreettista sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijoiden harjoittelukokemukset liittyivät merkittävästi heidän saamaansa palautteeseen harjoittelusta. Harjoittelun ohjaus koettiin pääosin kannustavaksi, positiiviseksi ja käytännön opetustyöhön painottuvaksi. Ohjaus oli suoraviivaista ja tapahtui enimmäkseen ohjeiden ja neuvojen kautta. Opiskelijat kokivat ohjauskeskustelut usein palautekeskustelumaisiksi. Keskusteluista jäi pääsääntöisesti puuttumaan dialoginen ja keskusteleva ote. Tämä ei kuitenkaan koskenut kaikkia tutkimukseen osallistuneita. Yhden harjoitteluparin kokemuksista on tulkittavissa selvää pyrkimystä dialogiseen ohjaussuhteeseen. Edellä mainittujen tekijöiden avulla pääteltiin ohjaajien toimineen harjoittelussa eniten neuvonantajan roolissa. Ohjaussuhteesta muodostui useimpien tutkittavien kohdalla kannustava ja rento. Ohjaaja koettiin kokeneeksi ja hänen ohjeitaan noudatettiin mielellään. Opiskelijan oman persoonallisen otteen rajoittaminen sekä toiminnan että ajattelun tasoilla koettiin negatiiviseksi samoin kuin rakentavan kriittisen palautteen puuttuminen. Opiskelijat arvostavat ohjaajia, jotka kuuntelevat heitä ja ovat aidosti kiinnostuneita heidän kokemusmaailmastaan. Ohjaus joka tarjoaa sopivasti neuvoja, rajoja ja vapautta opiskelijan kehitystason kannalta on opiskelijoiden näkökulmasta hedelmällisintä.
Subject: Ohjaajan rooli
ohjaussuhde
opiskelijan kehitystaso
käyttöteoria
Subject (yso): opetusharjoittelu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record