Med framtiden i egna händer : en pilotstudie om beslutsprocessen bakom abiturienternas val av studieinriktning efter gymnasiet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191127
Title: Med framtiden i egna händer : en pilotstudie om beslutsprocessen bakom abiturienternas val av studieinriktning efter gymnasiet
Author: Fabricius, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191127
http://hdl.handle.net/10138/154973
Thesis level: master's thesis
Abstract: Many young people in today's western society have considerable problems making sustainable decisions about their studies and career, which is clearly shown in statistics about interrupted studies, change of studies, double degrees and parallel education. There are many options and it seems difficult to form a conception of what different jobs withhold and the educational background needed for them. At the same time pressure to shorten the length of studies rises in order to get students faster into working life. The aim of this study is to survey factors which affect the secondary school graduate's decision about what to do after the upper secondary school. I want to find out if the graduates have a clear goal, and if they have a strategy to reach that goal. I also want to map out things that influence the goals and the graduate's confidence in their own decisions. At the same time this study aims to investigate if the graduates have the resources to reach their goals, and to examine how to possibly support the students with their decisions and help them find the right study orientation or career path after the upper secondary school. The data for the quantitative study was collected via an electronic questionnaire, which was sent by e-mail to the graduates in a total of nine upper secondary schools in the capital region of Finland. The data was then analysed with the statistics programme SPSS. The survey was executed in May 2014 and had a total of 81 respondents. The results of this study show that the decision is made much directed by interest in the field of studies. The majority of the respondents will apply for a place to study directly after upper secondary school, and most of them considered it unlikely that they drop the intention to study if they do not get a place at their first try. The result also shows that the more explicit the goal of the students is, the higher is their ambition and confidence in the decision, and the less effect did new information have. Internet, student counsellors and friends seemed to provide a great share of the amount of information about education options. Yet it is clear that there is a huge need for more information about studies and work. Most of the respondents were aware of the qualifications needed to succeed with their plans, and considered themselves to have the knowledge prerequisites required.Många ungdomar i dagens västerländska samhällen har märkbara svårigheter att göra varaktiga beslut gällande den egna utbildningen och karriären, något som statistiken över avbrutna studier, byte av bransch, dubbla examina och parallella utbildningar vittnar om. Valmöjligheterna är många och det verkar svårt att bilda sig en uppfattning om vad man kan arbeta med och hurdan utbildningsbakgrund olika yrken kräver. Samtidigt ökar pressen på att förkorta studietiden och komma snabbare ut i arbetslivet. Syftet med den här undersökningen är att kartlägga vilka faktorer som påverkar abiturienternas beslut gällande vad de vill göra efter gymnasiet. Jag vill ta reda på om abiturienterna har ett klart mål, och om de har en strategi för hur de ska nå den målsättningen. Jag vill även kartlägga vad som har påverkat abiturienternas målsättningar och deras tilltro till sina egna beslut. Samtidigt är syftet att undersöka om abiturienterna har resurser för att nå sina mål, samt att utreda hur man eventuellt kunde stöda gymnasieeleverna i sina beslut och hjälpa dem att hitta rätt studieinriktning och yrkesväg direkt efter gymnasiet. Undersökningen gjordes kvantitativt och analyserades med statistikprogrammet SPSS. Data samlades in med hjälp av ett elektroniskt frågeformulär, som skickades ut per e-post till abiturienterna i sammanlagt nio gymnasier i huvudstadsregionen. Undersökningen gjordes i maj 2014 och besvarades av sammanlagt 81 informanter. Resultatet visar att informanternas beslut i hög grad har styrts av det egna intresset för studierna som valts. En klar majoritet av informanterna ansöker om en studieplats direkt efter gymnasiet, och största delen anser det vara osannolikt att de skippar tanken på studier om de inte kommer in dit de vill direkt. Resultatet visar också att ju klarare målformulering abiturienterna har, desto högre är deras ambition och tilltro till beslutet, och desto mindre inverkan har ny information haft. Internet, studiehandledaren och vänner verkar stå för en stor del av informationen kring utbildningsalternativen. Samtidigt är det tydligt att det finns ett stort behov av både information om studier och information om arbetsplatser/arbetslivet via studiehandledningen. Majoriteten av informanterna ansåg sig känna till vad som krävs för att komma dit de vill och ha de kunskapsmässiga förutsättningar som krävs för att nå dit.
Subject: educational choices
student counselling
secondary school graduates
decision-making
career choices
Subject (yso): opinto-ohjaus
abiturientit
päätöksenteko
uranvalinta
opintosuunnat
studieval
studievägledning
abiturienter
beslutsfattande
yrkesval
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
emma_fabricius_progradu_2015.pdf 1.589Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record