Puhdastilavaatetuksen käyttäjäkokemuksia luotaimen avulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191076
Title: Puhdastilavaatetuksen käyttäjäkokemuksia luotaimen avulla
Author: Suomi, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191076
http://hdl.handle.net/10138/154975
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimukseni teoreettinen tausta koostuu kahdesta kokonaisuudesta: puhdastilavaatetus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Puhdastilatekstiileistä on olemassa hyvin vähän aiempaa tutkimusta, eikä luotaintakaan ole juuri käytetty vaatetuksen tutkimiseen. Tutkimustehtäväni on kuvailla ja tulkita puhdastilahaalaria työkseen käyttävien henkilöiden käyttäjäkokemuksia luotaamismenetelmää apuna käyttäen. Tutkimukseni ensisijainen tavoitteena oli selvittää puhdastilahaalarin käyttäjäkokemuksia sekä toissijaisesti kehittää käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun perustuvasta luotaimesta puhdastilavaatetuksen tutkimiseen soveltuva työväline. Tutkimuksen otteena käytin laadullista deskriptiivistä näkökulmaa ja lähestymistapaa, minkä tavoitteena oli päästä kuvailemaan tutkittavaa kohdetta. Tutkimukseni oli laadullinen, koska suosin ihmistä tiedon keruun instrumenttina ja tietoa kerättiin todellisissa käyttötilanteissa. Tutkimusaineistoni koostui haastattelusta ja luotaintehtävien vastauksista. Tehtäviin vastasivat lääketeollisuusyrityksen puhdastilassa puhdastilahaalaria käyttävät henkilöt, kuusi naista ja yksi mies. Tutkimukseni ei tarkastele varsinaista kenenkään valmistajan tiettyä puhdastilahaalaria. Analysoin tutkimusaineistoni laadullisella sisällön analyysilla teoriaohjaavasti. Laadullinen sisällön analyysi mahdollisti aineiston luokittelun, johon käytin värikoodausta. Tutkimusaineistosta etsin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Puhdastilahaalarin käyttäjäkokemukset olivat samansuuntaisia, eikä niistä löytynyt keskinäisiä suuria eroavaisuuksia. Ongelmakohdaksi nousi kaulus, jonka valtaosa tutkituista jätti auki sen kireyden vuoksi. Käyttäjät olivat yleisesti tyytyväisiä hihan malliin. Puhdastilahaalari koettiin esimerkiksi viileänä, hiostavana, kuumana, joustamattomana, liukkaana ja kylmänä. Luotain toimi hyvin ja sen avulla saatiin paljon tietoa, mikä teki sen käyttämisen tutkimisessa erittäin mielenkiintoiseksi. Kokeneiden työntekijöiden hiljaista tietoa voi käyttää työnopastuksessa uusille työntekijöille. Vaikeasti sidottavat nyörit voi korvata kuminauhoilla tai muilla "pikasulkumenetelmillä". Tutkimuksen myötä siihen osallistuneet henkilöt ovat saaneet työnohjauksellista apua omaan työvaatetukseensa liittyen. Yritys saa tutkimuksen mukana uusia näkemyksiä esimerkiksi työnopastukseen tai vaikka suojaimien valintaan. Tutkimus voi antaa puhdastilahaalarin valmistajille idean kehittää puhdastilahaalaria toimivammaksi.
Subject: puhdastilavaatetus
puhdastilahaalari
puhdastila
luotain
käyttäjälähtöinen suunnittelu
käytettävyys
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record