Puhdastilavaatetuksen käyttäjäkokemuksia luotaimen avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Suomi, Eeva
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191076
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154975
dc.description.abstract Tutkimukseni teoreettinen tausta koostuu kahdesta kokonaisuudesta: puhdastilavaatetus ja käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Puhdastilatekstiileistä on olemassa hyvin vähän aiempaa tutkimusta, eikä luotaintakaan ole juuri käytetty vaatetuksen tutkimiseen. Tutkimustehtäväni on kuvailla ja tulkita puhdastilahaalaria työkseen käyttävien henkilöiden käyttäjäkokemuksia luotaamismenetelmää apuna käyttäen. Tutkimukseni ensisijainen tavoitteena oli selvittää puhdastilahaalarin käyttäjäkokemuksia sekä toissijaisesti kehittää käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun perustuvasta luotaimesta puhdastilavaatetuksen tutkimiseen soveltuva työväline. Tutkimuksen otteena käytin laadullista deskriptiivistä näkökulmaa ja lähestymistapaa, minkä tavoitteena oli päästä kuvailemaan tutkittavaa kohdetta. Tutkimukseni oli laadullinen, koska suosin ihmistä tiedon keruun instrumenttina ja tietoa kerättiin todellisissa käyttötilanteissa. Tutkimusaineistoni koostui haastattelusta ja luotaintehtävien vastauksista. Tehtäviin vastasivat lääketeollisuusyrityksen puhdastilassa puhdastilahaalaria käyttävät henkilöt, kuusi naista ja yksi mies. Tutkimukseni ei tarkastele varsinaista kenenkään valmistajan tiettyä puhdastilahaalaria. Analysoin tutkimusaineistoni laadullisella sisällön analyysilla teoriaohjaavasti. Laadullinen sisällön analyysi mahdollisti aineiston luokittelun, johon käytin värikoodausta. Tutkimusaineistosta etsin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Puhdastilahaalarin käyttäjäkokemukset olivat samansuuntaisia, eikä niistä löytynyt keskinäisiä suuria eroavaisuuksia. Ongelmakohdaksi nousi kaulus, jonka valtaosa tutkituista jätti auki sen kireyden vuoksi. Käyttäjät olivat yleisesti tyytyväisiä hihan malliin. Puhdastilahaalari koettiin esimerkiksi viileänä, hiostavana, kuumana, joustamattomana, liukkaana ja kylmänä. Luotain toimi hyvin ja sen avulla saatiin paljon tietoa, mikä teki sen käyttämisen tutkimisessa erittäin mielenkiintoiseksi. Kokeneiden työntekijöiden hiljaista tietoa voi käyttää työnopastuksessa uusille työntekijöille. Vaikeasti sidottavat nyörit voi korvata kuminauhoilla tai muilla "pikasulkumenetelmillä". Tutkimuksen myötä siihen osallistuneet henkilöt ovat saaneet työnohjauksellista apua omaan työvaatetukseensa liittyen. Yritys saa tutkimuksen mukana uusia näkemyksiä esimerkiksi työnopastukseen tai vaikka suojaimien valintaan. Tutkimus voi antaa puhdastilahaalarin valmistajille idean kehittää puhdastilahaalaria toimivammaksi. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject puhdastilavaatetus fi
dc.subject puhdastilahaalari fi
dc.subject puhdastila fi
dc.subject luotain fi
dc.subject käyttäjälähtöinen suunnittelu fi
dc.subject käytettävyys fi
dc.title Puhdastilavaatetuksen käyttäjäkokemuksia luotaimen avulla fi
dc.title.alternative User experiencies of cleanroom clothing by means of design probe en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Craft Science en
dc.subject.discipline Käsityötiede fi
dc.subject.discipline Slöjdvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191076

Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Eeva Suomi_20150203.pdf 1.811Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record