Suomen [i] ja [ɑ] vokaalit : neljän puhujan artikulaation ja akustiikan tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191134
Title: Suomen [i] ja [ɑ] vokaalit : neljän puhujan artikulaation ja akustiikan tarkastelua
Author: Altarriba, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191134
http://hdl.handle.net/10138/154977
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics
Fonetiikka
Fonetik
Abstract: Goals: Vowels are defined as their unique formant pattern based on their vocal tract configuration, according to acoustic theory of speech production. Simplified, high frequency F1 values are inversely related to the height of the tongue and high F2 values are high when the tongue is in front of the mouth cavity. Then, F1 is responsible for vertical and F2 for horizontal movement of the tongue. The aim of this study was to examine articulation of the Finnish vowels [i] and [ɑ], and also compare them to the two lowest formants: will the speakers produce vowels in the same manner of articulation. Methods: Four MRI scanned subjects, two men and two women, were included in this study. Half of them were normal speakers and other half orthognatic patients. MR-pictures were 3D-pictures (DICOM), and measuring was made with Osirix-program using nine articulatory measurement points. Also five lowest formants of the speech signal were measured with Praat-program. Regressions between articulatory variables were statistically examined as well as connections between articulatory and acoustic data. Linear mixed-effects model was used on the latter. Articulatory data was normalized for the comparison because of individual anatomy of the speakers Results and conclusions: Differences between speakers were noticed. Basically, articulation of normal speakers was stable, but orthonatic patients had extreme or versatile articulatory positions instead. Statistical testing revealed that there where positive and negative correlations between articulatory measurement points. Speaker or vowel dependent differences as well as clear synergism were found. An important observation was that the tongue root was a vowel dependent separator. There was also found a considerable connection between horizontal tongue position and F2. However, the sound environment of the MR-imaging may have caused the Lombard effect and that is why the results must be considered with caution. Comparing them to normal speech is not recommended. In future, it would be suggested to make the articulatory and acoustic measuring methods more accurate, and study if differences between normal speakers and orthonatic patients can be generalized. Also it would be recommended to gather more data of the other Finnish vowels and their articulatory positions.Tavoitteet: Puheen akustisen teorian mukaan vokaalit määritellään yksilöllisestä formanttirakenteesta, mitkä syntyvät ääntöväylän muotojen perusteella. Yksinkertaistetusti korkeat F1 arvot ovat käänteisesti yhteydessä kielen korkeuteen ja korkeat F2 arvot ovat korkeita kielen ollessa etinen. F1 on vastuussa kielen pystysuuntaisesta liikkeestä ja F2 sivusuuntaisesta. Tämän tutkielman aiheena oli tarkastella suomen [i] ja [ɑ] vokaaleiden artikulaatiota, sekä verrata kielen asemaa kahteen alimpaan formanttiin: tuottavatko kaikki puhujat vokaalit samalla tavoin artikulatorisesti? Menetelmät: Aineistoon kuului neljä magneettikuvattua koehenkilöä, kaksi miestä ja kaksi naista. Puolet puhujista olivat normaali puhujia ja puolet ortognaattipotilaita. MR-kuvat olivat 3D-kuvia (DICOM), joista mitattiin Osirix-ohjelmalla käyttäen yhdeksää artikulatorista mittapistettä. Äänisignaaleista mitattiin Praat-ohjelmalla viisi alinta formanttia. Artikulatoristen muuttujien välisiä regressioita ja artikulatorisen ja akustisen aineiston välisiä yhteyksiä testattiin tilastollisesti, jälkimmäiseen käyttäen lineaarista sekamallia. Vertailua varten artikulatoriset mittausarvot normalisoitiin puhujien anatomian yksilöllisyydestä johtuen. Tulokset ja johtopäätökset: Puhujien välillä havaittiin eroja. Yleisesti ottaen normaalipuhujien artikulaatio oli tasaista, sitä vastoin ortognaattipotilailla oli havaittavissa äärimmäisiä tai vaihtelevia artikulaatioasentoja. Tilastollinen testaus osoitti artikulatoristen mittapisteiden välillä olevan positiivisia ja negatiivisia korrelaatioita, joissa näkyi myös puhuja- tai vokaalikohtaisia eroja kuten myös selkeää yhteisvaihtelua. Kielen tyven havaittiin erottelevan yhteyksiä voimakkaasti vokaaleittain. Myös kielen sivusuuntaisen aseman ja F2:n väliltä löytyi vahva yhteys. Tuloksia on kuitenkin syytä tarkastella kovan puheen tai huudon näkökulmasta, sillä MR-kuvantamisen meluympäristö on saattanut aiheuttaa puhujille Lombardin efektin. Tästä johtuen tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti eikä verrata niitä normaaliin puheeseen. Jatkotutkimuksena olisi syytä tarkentaa mittausmetodeja sekä selvittää, ovatko ortognaattipotilaiden ja normaalipuhujien väliset erot yksilöllisiä vai yleistettävissä. Myös suomen muiden vokaalien artikulaatioasentojen kartoitus useammalta puhujalta olisi suotavaa.
Subject: vokaali
magneettikuvantaminen
artikulaatio
formantti
ortognaattipotilas
suomen kieli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record