Lapsilla on asiaa – kuuleeko kukaan? : tapaustutkimus lasten kuulemisesta päiväkodin vuorovaikutustilanteissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Oikarinen, Reetta
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191092
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154979
dc.description.abstract Dialogue on children's wellbeing has significantly increased over the past few years. The research focus has been on subjective wellbeing, with the individual's own experiences as the main concern. The focus in this case study is on the child's voice, or discovering how well or poorly children were heard at kindergarten meetings, where they discussed photographs that they had taken. The child's voice in this context refers to the child's own experiences and perspectives narrated by himself/ herself. In my study, I focus on listening to the child through participation. I concentrate on observing how listening and participation were realized in semi-structured interactive situations within a kindergarten group. In addition, I pay attention to any factors that contributed to the child's voice being heard. In my research, children's participation is observed from a sociocultural perspective. The research data was collected in a kindergarten group, whose activities are based on positive pedagogy. The aim of positive pedagogy is to support the child's overall wellbeing, emphasizing children's own initiative and involvement in their surroundings. This pedagogical faction that has recently gained popularity specifically pays attention to children's individual, meaningful experiences, and on positive feelings that the children can process and share in a familiar community. The study represents a child-focused research approach, in which children are direct providers of data. The actual research data consists of filmed interactive situations, in which the children narrate the experiences they have documented. A detailed analysis, applying Harry Shier's model (2001) on the pathways to participation and discourse analysis, was conducted on reflection discussions among five children. The children's participation in this study was multilevel: the children's roles were not only passive, but active when their views were taken into account. Three significant factors that contribute to children's voices being heard emerged in the study. Strategies of teacher, various tools used in activities, and other children appeared to affect participation and listening in reflection discussions. A conclusion to be drawn from the study is that cultural tools and other people have an effect on how the child's thoughts and opinions are presented in discussions. en
dc.description.abstract Keskustelu lasten hyvinvoinnista on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina. Lasten hyvinvointitutkimusten painopiste on ollut ns. subjektiivisessa hyvinvoinnissa, jossa tavoitellaan yksilön omia kokemuksia. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, kuinka lapsen ääni saadaan kuuluviin päiväkodin yhteisissä kokoontumisissa, joissa lapset kertovat ottamistaan valokuvista. Lapsen äänellä tarkoitetaan tässä yhteydessä lasten kokemuksia ja näkökulmia heidän itsensä kertomina. Tutkimuksessani lähestyn lapsen kuulemista osallisuuden kautta. Keskityn tarkastelemaan lapsen kuulemisen ja osallisuuden toteutumista päiväkotiryhmän puolistrukturoiduissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi kiinnitän huomioni niihin tekijöihin, jotka edistävät lapsen näkökulman esille tulemisen. Tarkastelen lapsen osallisuutta sosiokulttuurisen viitekehyksen näkökulmasta. Tutkimusaineisto on kerätty päiväkotiryhmässä, jonka toiminta pohjaa positiiviseen pedagogiikkaan. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja se korostaa lapsen aktiivisuutta ja osallisuutta lasta ympäröivässä kasvu- ja toimintaympäristössä. Erityisen huomion kohteena tässä viime aikoina voimistuneessa pedagogisessa suuntauksessa ovat lapsen henkilökohtaiset merkitykselliset kokemukset sekä positiiviset tunteet, joita lapsi voi käsitellä ja jakaa tutussa yhteisössä. Tutkimus edustaa lapsinäkökulmaista tutkimussuuntausta, jossa lapset itse osallistuvat aineiston tuottamiseen. Varsinainen tutkimusaineisto koostuu videoiduista vuorovaikutustilanteista, joissa lapset kertovat dokumentoimistaan kokemuksista. Tarkempaan analyysiin rajautui viiden lapsen reflektiokeskustelut, joiden analyysia on ohjannut Harry Shierin (2001) malli osallisuuden tasoista sekä diskurssianalyysi. Lasten osallisuus esiintyi tässä tutkimuksessa monitasoisena: lapsen rooli näyttäytyi sekä passiivisena, mutta myös aktiivisena, jolloin lapsen mielipiteet otettiin huomioon. Tutkimuksessa ilmeni kolme keskeistä tekijää, jotka edistivät lapsen äänen kuulumista vuorovaikutustilanteissa. Opettajan käyttämillä strategioilla, toiminnassa käytetyillä välineillä sekä toisilla lapsilla näytti olevan merkitystä osallisuuden ja kuulemisen toteutumiselle reflektiokeskusteluissa. Tutkimuksen mukaan lasta ympäröivillä ihmisillä ja kulttuurisilla välineillä oli vaikutusta siihen, miten lapsen omat ajatukset ja näkemykset tulivat esille keskusteluissa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kuuleminen fi
dc.subject osallisuus fi
dc.subject vuorovaikutus fi
dc.subject positiivinen pedagogiikka fi
dc.subject opettajan strategiat fi
dc.title Lapsilla on asiaa – kuuleeko kukaan? : tapaustutkimus lasten kuulemisesta päiväkodin vuorovaikutustilanteissa fi
dc.title.alternative Children have something to say; is anyone paying attention? : A case study on listening to children in kindergarten interaction en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191092

Files in this item

Files Size Format View
Reetta_Oikarinen_pg_2015.pdf 507.9Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record