Pukeutuminen ja vaatteet naisen minuuden ja identiteettien ilmaisussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191186
Title: Pukeutuminen ja vaatteet naisen minuuden ja identiteettien ilmaisussa
Author: Heikkilä, Elina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191186
http://hdl.handle.net/10138/154981
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: Dress and clothing have been studied a lot from the symbolic interaction perspective where dress is seen as a message. According to symbolic interactionism a person tells about him or herself and expresses the self through different identities. In this study, I ask how women express their self and identity through dress and what is other persons' role in women's expression of their dressing identity. In addition, I look for answers to the questions why women are preserving clothes they do not use and what kind of meanings they attach to these clothes. I used a combination of thematic and narrative interviews for collecting of data. I interviewed nine women between 19 and 64 years of age. In the course of the interviews, informants presented clothes they liked, clothes that were special for them and clothes that they had but which they no longer used. I coded the data with Atlas/ti program. I analyzed the data by using a theory dependent approach. Women express their self through various identities that are affected by social context. Women also define their identities by rejecting such ways of dressing that they think are uncharacteristic for themselves. They are careful not to reveal too much. They are also sensitive about overdressing and being labeled into a wrong age group. Women's dress is affected by an imaginary other person's look, an image of how other people see them. This is especially evident in work and formal dress. Women's favorite clothes made them feel comfortable, they felt that these clothes reflected their own style, and women believed that they looked good in wearing those clothes. Women preserved clothes that they did not use because they believed that they still one day would use them or they wanted to keep them as memories. The clothes kept as memories build up women's present day identity by disclosing what she had been before and reminding her of positive moments in the past.Pukeutumista on tutkittu paljon symbolisen interaktionismin näkökulmasta, jossa pukeutuminen nähdään viestinä. Symbolisen interaktionismiin tukeutuvan pukeutumistutkimuksen mukaan ihminen kertoo itsestään ja ilmaisee minuuttaan erilaisten identiteettien avulla.Tässä tutkimuksessa kysyn, miten naiset ilmaisevat minuuttaan ja identiteettiään pukeutumisen avulla ja mikä merkitys muilla ihmisillä on naisten pukeutumisidentiteetin ilmaisemiselle. Lisäksi etsin syitä siihen, miksi naiset säilyttävät vaatteita, joita eivät käytä ja millaisia merkityksiä he näihin vaatteisiin liittävät. Aineiston hankintamenetelmänä käytin teemahaastattelun ja kerronnallisen haastattelun yhdistelmää. Tutkimushenkilöitä oli tutkimuksessa yhdeksän ja he olivat iältään 19-64-vuotiaita. Haastattelun yhteydessä tutkimushenkilöt esittelivät lempivaatteitaan, erityisen mieluisia vaatteitaan sekä vaatteita, joita säilyttävät mutta eivät käyttäneet. Aineiston koodaamisessa käytin apuna Atlas/ti-ohjelmaa. Aineiston analyysissa käytin teoriasidonnaista lähestymistapaa. Naiset ilmaisevat minuuttaan erilaisten identiteettien avulla, joihin vaikuttaa sosiaalinen konteksti. Naiset määrittelevät identiteettiään myös rajaamalla pois sellaista pukeutumista, jonka eivät katso kuvaavan itseään. He varovat liiallista paljastavuutta, ylipukeutumista ja väärään ikäryhmään leimautumista. Naisten pukeutumiseen vaikuttaa kuviteltu toisten ihmisten katse, mielikuva siitä, miten muut heidät näkevät, mikä näkyy voimakkaimmin työ- ja juhlapukeutumisessa. Suosikkivaatteissa on keskeistä se, että ne saavat pukeutujan tuntemaan olonsa mukavaksi, ne tuntuvat omilta, ja naiset uskovat näyttäytyvänsä niissä edukseen. Naiset säilyttävät vaatteita, joita eivät käytä, koska he uskovat käyttävänsä niitä vielä joskus tai haluavat pitää ne muistoina. Muistoina pidetyt vaatteet rakentavat naisen nykyistä identiteettiä kertomalla hänelle itselleen, millainen hän on ollut joskus aikaisemmin ja muistuttavat häntä onnistuneista hetkistä.
Subject: identity not
identiteetti
pukeutuminen
symbolinen interaktionismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record