Att bemöta och stödja tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan : Finsklärarbeskrivningar om tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191260
Title: Att bemöta och stödja tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan : Finsklärarbeskrivningar om tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen
Author: Ikonen, Jessica
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191260
http://hdl.handle.net/10138/154982
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purpose. The aim of this study was to introduce the perceptions and opinions Finnish teachers have about the supporting and the meeting of bilingual pupil's language identity in the Finnish-Swedish schools in the Helsinki metropolitan area; the intention was to examine how the Finnish teachers describes the Finnish-Swedish schools relation against bilingualism. The intention was also to examine the meaning and purposes Finnish teachers personally give to supporting of a bilingual identity in the Finnish-Swedish schools. The intention was also to examine how Finnish teachers relate to the discussion of the bilingual school. The study contributes to form a view of how the Finnish-Swedish school in the metropolitan area currently meets and works with the progressively increasing bilingualism and to introduce how the Finnish teachers sees the role of the Finnish-Swedish school as an supporter of all its pupils languages and identities. Method. The study is written from the perspective of Finnish teachers and the material is gathered by interviewing seven teachers. The interview method used is the qualitative semi-structured interview. The material was analyzed by using qualitative content analysis. Results. From the results it appears that the meeting of bilingualism in the Finnish-Swedish schools in metropolitan area varies between schools and occurs either in a more or less secluding or integrative way so that bilingualism in some schools appear to be more of a negative and repressed and in some schools more of a positive and accepted phenomenon. Supporting bilingualism in the Finnish-Swedish schools in general are rather scarce and the bilingual identity and the Finnish receive slightly conscious or deliberate attention or place in the school. Finnish teachers advocates for a more active work around bilingualism in the Finnish-Swedish school and opinions that the Finnish-Swedish school should actively strive to improve both the work around and attitude against bilingualism in school. The Finnish teachers relates against the idea of the bilingual school with a certain reservation and do prefer a retention of the monolingual schools, but wants a more active working around bilingualism in the monolingual Swedish-speaking schools. The bilingual schools could not replace the monolingual schools as a national solution, but the bilingual school model is considered to act as an alternative for some language groups in some parts of the country.Syfte. Syftet med denna avhandling var att kartlägga de uppfattningar och åsikter finsklärare har om stödjandet och bemötandet av de tvåspråkiga elevernas dubbla språkidentitet i den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen; avsikten var att granska hur finskläraren beskriver att den finlandssvenska skolan som institution förhåller sig till tvåspråkighet samt att granska vilka betydelser finskläraren personligen ger åt stödjandet av elevers tvåspråkighet vid den svenskspråkiga skolan. Syftet var även att granska hur finskläraren förhåller sig till idén om den tvåspråkiga skolan. Avhandlingen bidrar till att bilda en uppfattning om hur den finlandssvenska skolan vid huvudstadsregionen i dagsläget bemöter och bearbetar kring den ständigt ökande tvåspråkigheten samt att belysa hur finsklärare ser på den finlandssvenska skolans roll och uppgift som språk-och identitetsstödjare för skolans alla elever. Metod. Avhandlingen är skriven ur ett finsklärarperspektiv och materialet samlades genom att intervjua sju stycken ämneslärare i det finska språket. Som intervjumetod användes den kvalitativa halvstrukturerade intervjumetoden. Materialet analyserades med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen. Resultat. Ur resultaten framkommer att bemötandet av tvåspråkighet i de finlandssvenska skolorna vid huvudstadsregionen varierar skolvis och sker antingen på ett mer eller mindre isolerande eller integrerande sätt så, att tvåspråkighet i en del skolor framstår som en mer negativ och förträngd och i en del skolor som en mer positivt och accepterad företeelse. Stödjandet av tvåspråkighet i de finlandssvenska skolorna överlag är tämligen knapp och den tvåspråkiga identiteten och det finska får föga medveten eller avsiktlig uppmärksamhet eller utrymme i den allmänna skolvardagen. Finsklärare förespråkar för en mer aktiv verksamhet kring tvåspråkighet i den finlandssvenska skolan och anser att den finlandssvenska skolan aktivt bör jobba med att förbättra både sitt arbete kring och attityd gentemot tvåspråkigheten i skolan. Gentemot idén om den tvåspråkiga skolan förhåller sig finsklärare med en viss reservering och föredrar kvarhållning av enspråkiga skolor men önskar en mer aktiv bearbetning av tvåspråkighet i den enspråkigt svenskspråkiga skolvardagen. Som en nationell lösning kunde den tvåspråkiga skolan inte ersätta den enspråkiga, men den tvåspråkiga skolmodellen anses kunna verka som ett alternativ för en del språkgrupper i vissa delar av landet.
Subject: finlandssvensk skola
tvåspråkig identitet
finsklärare
Tvåspråkighet
Subject (yso): tvåspråkighet
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record