Välitunnit kuudesluokkalaisten silmin : Oppilaiden representaatioita vertais- ja oppilas-opettajavuorovaikutuksesta välitunnilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191155
Title: Välitunnit kuudesluokkalaisten silmin : Oppilaiden representaatioita vertais- ja oppilas-opettajavuorovaikutuksesta välitunnilla
Author: Alcorn, Sini
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191155
http://hdl.handle.net/10138/154983
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to examine two informal interaction situations that students encounter during the breaks in between classes in school; encounters among peers and the encounters between a student and a teacher. To further understand how students behave in these situations, how they see others behave and how they attribute these beaviours. Main idea was to understand these situations through the student's point of view. Are the situations described as positive or negative encounters, what are the different topics of the situations and to find out how 6th grade students in Finland understand the situations they describe themselves. Methods. The study gathered picturetask projections from 82 6th grade students, from 3 different schools located around Finland. Picturetask projections had 2 pictures, one from a school yard with peers on it and the other one from the school yard with a student-teacher encounter. Both pictures had assisting questions for the participants. The answers were analysed by using content analysis. They were first divided between negative and positive descriptions, then categorised into themes that rouse from the data. And finally categorised by using the 3 main attributional theory classifications; locus of control, controllability and stability, to understand how the 6th graders attributed the situations they described. Results and conclusions. Most of the descriptions were negative, more so in the student-teacher encounters. In these two informal situations there were some themes found in both, like school bullying and nice chats, but there were also some themes that were only found in one or the other. In descriptions from peer situations themes of tough guys were found, whereas in student-teacher descriptions had themes of telling the students off when behaved badly. In regard to attributions the results were very similar in both projections. Most of the situations were described as momentarily and attributed to external causes. In half of the peer situations and in over half of the student-teacher situations students felt able to control the situation.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena oli kuudesluokkalaisten oppilaiden käsitykset välitunneilla tapahtuvista vuorovaikutustilanteista. Miten he niissä toimivat tai näkevät muiden toimivan ja millaisia attribuutioita he näille tilanteille antavat, sekä miten opettaja- ja vertaissuhteet heidän tarinoistaan kuvastuivat. Tarkoituksena oli tarkastella oppilaiden näkökulmaa vuorovaikutukseen vertaisten sekä opettajien kanssa välitunneilla. Etenkin kuvataanko tilanteita positiivisina vai negatiivisina, minkälaisten aihepiirien kanssa liikutaan ja tarkemmin saada tietoa kuinka kuudeluokkalaiset oppilaat ymmärtävät ja selittävät kuvaamiaan tapahtumia. Tutkimuksessa pyritään päästä näkemään kuinka oppilaat kokevat välitunnit kahden erilaisen informaalin tilanteen kautta. Menetelmät. Tutkimus keräsi kuvatehtäväprojektiot 82 kuudesluokkalaiselta oppilaalta, kolmesta eri koulusta, eri puolelta Suomea. Kuvaprojektioissa oli kaksi kuvaa, vertaistilanne ja opettaja-oppilas kohtaaminen välitunnilla. Oppilaiden kuvaukset analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Ne ensin jaoiteltiin negatiivisiin ja positiivisiin kuvauksiin, sitten teemoiteltiin kuvauksista itsestään nousseisiin teemoihin ja lopuksi vielä kategorisoitiin attribuutioteorian mukaisesti kolmeen ryhmään: sisäinen/ulkoinen, pysyvä/hetkellinen ja voin vaikuttaa/en voi vaikuttaa tavoittaakseen oppilaiden omia syyselityksiä tapahtumien taustalle. Tulokset ja johtopäätökset. Suurin osa oppilaiden välituntikuvauksista oli negatiivisia. Enemmän kuitenkin opettaja-oppilastilanteiden kuvauksissa. Näiden kahden informaalin tilanteen välillä löytyi yhteneviä teemoja, kuten koulukiusaaminen ja mukava juttelu, mutta myös teemoja joita löytyi vain toisesta informaalista tilanteesta, kuten vertaisilla kovikset ja opettajaoppilas kuvauksissa puhuttelut/selvittelyt. Attribuutioiden osalta kummankin ryhmän tulokset olivat hyvin samansuuntaiset. Suurinosa kuvauksista oli hetkellisiä ja selitettiin enemmänkin ulkoisilla tekijöillä. Vertaisten kuvauksissa puolissa ja opettaja-oppilaskuvauksissa hieman yli puolissa tilanteissa oppilaat kokivat kykenevänsä vaikuttamaan tilanteisiin.
Subject: oppilaiden vertaisuhteet
opettaja-oppilas suhde
välitunti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record