Intensiivinen tablettitietokoneharjoittelu lievän kroonisen afasian kuntoutuksessa : tapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191175
Title: Intensiivinen tablettitietokoneharjoittelu lievän kroonisen afasian kuntoutuksessa : tapaustutkimus
Alternative title: Tablet-based software in mild chronic aphasia treatment : a case study
Author: Huotari, Salla-Maaria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191175
http://hdl.handle.net/10138/154985
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedics
Logopedia
Logopedi
Abstract: Aims. The purpose of this single-case study was to investigate the effects of intensive tablet-based treatment in overall language performance level and in reading and writing processes in mild aphasia. The communicative effectiveness and task performances on the tablet software were also studied. The tablet software included tasks where semantic, syntactic and phonological processing were required; written naming, sentence writing and reading comprehension. Previous studies have indicated improvements in language skills after computer-based treatment (Katz & Wertz, 1997; Wade, Mortley & Enderby, 2003). Especially reading and writing skills can be treated by the computer-based softwares (Katz, 2008). Methods & Procedures. In this single subject research the ABA design was used. The participant in this study was a 47 year old man who had a stroke 2.5 years earlier. He had a mild chronic aphasia with difficulties in writing, reading and naming. The data of this study was formed by linguistic tests and by a self-assessment method as the participant evaluated his communicative effectiveness (CETI). The methods used in the analysis of written and read narratives included assessing rate, authenticity and the types of errors. The analysis of written narratives also included assessing word classes and type-token –ratio. Based on the data by the tablet-based software the rate and the share of errors of task performances were assessed. Results & Conclusions. Based on the Western Aphasia Battery (WAB) results, the severity of the aphasia decreased but the change was not clinically significant. Naming improved but the change wasn't stable until the follow-up. The participant showed positive development in his written and reading production; he made less spelling and reading errors after the treatment. At the same time reading and writing processes became slower. The share of lexical verbs, adjectives, pronouns and numerals increased in written narratives. The communicative effectiveness improved. The task performance on the tablet software was faster during the fourth week compared to the first week. Also the amount of incorrect performances decreased or remained the same. Based on the results, an intensive self-monitored tablet-based language treatment was effective to the subject.Tavoitteet. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella millaisia vaikutuksia intensiivisellä tablettitietokoneharjoittelulla oli kielelliseen suoriutumiseen lievässä afasiassa, keskittyen lukemiseen ja kirjoittamiseen. Lisäksi tutkittiin toiminnallisessa kommunikointikyvyssä ja tablettitietokoneen tehtäväsuoriutumisessa tapahtuneita muutoksia. Tablettiohjelmisto sisälsi monipuolisesti fonologista, syntaktista ja semanttista prosessointia vaativia harjoituksia, kuten kirjoitettua nimeämistä, lausetasoista kirjoittamisen, luetun ymmärtämistä ja äänteiden erottelua. Tablettikuntoutusjakso ajoittui afasian krooniseen vaiheeseen. Aiemmissa tutkimuksissa tietokonepohjaisen kuntoutuksen on todettu kasvattavan afaattisten henkilöiden kielellisiä taitoja myös kroonisessa vaiheessa (Katz & Wertz,1997; Wade, Mortley & Enderby, 2003). Erityisesti kuntoutusohjelmistoista on ollut hyötyä lukemisen ja kirjoittamisen alueilla (Katz, 2008). Menetelmät. Kuntoutustutkimus toteutettiin yksilötapaustutkimusasetelmalla, muodossa ABA. Tutkittavana oli 47-vuotias mies, joka oli sairastunut aivoinfarktiin 2,5 vuotta aiemmin. Hänellä oli lievä afasia, joka painottui kirjoittamisen, lukemisen ja nimeämisen haasteisiin. Tutkittavan suoriutumisessa tapahtuvia muutoksia tarkasteltiin kielellisten testien pistemäärien sekä toiminnallisen kommunikointikyvyn (CETI) kommunikaatioindeksin avulla. Tutkittavan kirjoittamisesta ja lukemisesta analysoitiin nopeutta, oikeellisuutta ja virhetyyppejä. Lisäksi kirjoitetuista teksteistä analysoitiin sanaluokkajakaumaa ja sana-sane -suhdetta. Tablettitietokoneen tallentaman datan perusteella tarkasteltiin tehtävien suoriutumisajoissa ja virheellisten suoritusten määrissä tapahtuneita muutoksia. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosten perusteella tutkittavan kielellinen suoriutuminen parani WAB-testin afasiaosamäärällä mitattuna, mutta tulos ei ollut kliinisesti merkitsevä. Nimeäminen helpottui Bostonin nimeämistestillä mitattuna, mutta muutos ei ollut pysyvä seurannassa. Oikeellisuus lukemisessa sekä kirjoittamisessa kasvoi kuntoutusjakson aikana, mutta samalla suoriutumisajat hidastuivat. Poikkeuksena oli merkityksettömien sanojen lukeminen, mikä oli yli kolme kertaa nopeampaa kuntoutusjakson päätyttyä kuin perustasolla. Kirjoituksissa verbien käyttö monipuolistui ja adjektiivien, pronominien ja numeraalien suhteelliset osuudet kasvoivat. Toiminnallinen kommunikointikyky kohentui itsearvioinnin perusteella. Tablettitietokoneen tehtäväsuoriutuminen oli yleisesti nopeampaa neljännellä viikolla kuin ensimmäisellä viikolla ja virheellisten suoritusten määrät laskivat tai pysyivät lähes samoina. Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että intensiivisestä itsenäisestä tablettitietokoneharjoittelusta on ollut hyötyä tutkittavalle.
Subject: aphasia
treatment
tablet device
afasia
kuntoutus
tablettitietokone


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record