Big Five personality traits and crime types : Does personality traits relate to specialization in certain types of crime?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191140
Title: Big Five personality traits and crime types : Does personality traits relate to specialization in certain types of crime?
Author: Jouhki, Virpi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191140
http://hdl.handle.net/10138/154990
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. Juvenile delinquency has inspired many different theories on the causes of crime. At this moment, there is enough evidence to believe that there are at least two subgroups of juveniles, with different developmental pathways to criminal involvement. In the field of criminology there has been concern on the pattern of criminal offending which has lead to hypothesis regarding offence specialization versus versatility. Majority of research conducted to this day suggest that juveniles are versatile offenders who engage in all types of criminal or antisocial behaviors. However, the developmental view anticipate different pattern of offending for different subgroups of delinquent youths. This study focuses on individual differences in crime according to Big Five personality traits. The Big Five has been used in several studies of crime and personality and the relationship between them has been well documented. However, little is known how personality traits are related to different types of crime. The purpose of this study is to explore how personality traits are related to different types of crime and furthermore are there differences in offence specialization versus versatility according to personality traits. Methods. This study employs the data from the nationwide survey on youth crime and victimization conducted by the National Research Institute of Legal Policy. A total of 4855 ninth grade students completed a self-report survey questionnaire. The BFI-S (Big Five inventory short) personality instrument was used to measure personality traits. This study investigates personality traits in relation to four crime types: 1) property offences, 2) theft, 3) violence and 4) alcohol and drug use. Structural equation modeling (SEM) was used to explore whether the versatility hypothesis of criminal acts holds true according to personality traits. Results and conclusions. Conscientiousness, agreeableness and extraversion were found to be associated with crime among students, which was in line with the previous research. In addition, the result suggested that personality traits are differently linked to different types of crime. Risk for engaging in alcohol and drug use was characterized by high extraversion and low conscientiousness whereas low agreeableness was found to increase the risk for violent offending. Theoretically the results of this study are interpreted as a counter evidence for versatility hypothesis on the nature of juvenile delinquency, even though no direct evidence for the offence specialization was found. Still, juvenile delinquency might not be as versatile behavior as it has been considered but moreover, individuals with different personality characteristics may be prone towards different types of delinquent acts. The role of violence as the most "pathological" form of antisocial behavior is discussed in relation of previous theory and research as well as the findings of this study.Tavoitteet. Nuorisorikollisuus on innoittanut monia eri teorioita rikollisuuden syistä. Tällä hetkellä tutkimukset viittaavat siihen, että rikoksiin syyllistyneet nuoret voidaan jakaa ainakin kahteen ryhmään rikollisuuden kehityksellisen taustan mukaan. Kriminologiassa on pohdittu myös nuorten rikoskäyttäytymisen piirteitä, mikä on johtanut hypoteeseihin nuorten rikoskäyttäytymisen monimuotoisuudesta vs. erikoistumisesta tiettyyn rikostyyppiin. Suurin osa tutkimuksista viittaa siihen, että nuoret olisivat monimuotoisia rikollisia, eli he syyllistyvät useisiin rikostyyppeihin sekä antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Toisaalta rikollisuuden kehityksellinen näkökulma olettaa erilaista rikoskäyttäytymistä eri nuorten ryhmille. Tämä tutkimus tutkii yksilöllisiä eroja rikoskäyttäytymisessä Big Five -persoonallisuuspiirteiden mukaan. Big Five -persoonallisuuspiirteiden ja rikollisuuden välinen suhde on laajasti tutkittu. Siitä miten persoonallisuuspiirteet liittyvät eri tyyliseen rikollisuuteen on kuitenkin vielä vähän tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kuinka persoonallisuuspiirteet liittyvät eri rikostyyppeihin sekä sitä liittyvätkö persoonallisuuspiirteet tiettyyn rikostyyppiin erikoistumiseen. Menetelmät. Tutkimuksessa on käytetty Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen keräämää kansallista nuorisorikollisuus ja uhrikokemukset -kyselyaineistoa. Tutkimukseen osallistui 4855 yhdeksäsluokkalaista. BFI-S-mittaria (Big Five inventory short) käytettiin mittaamaan persoonallisuuspiirteitä. Tutkimuksessa tarkasteltiin persoonallisuuspiirteitä suhteessa neljään eri rikostyyppiin: 1) omaisuusrikoksiin, 2) varkauksiin, 3) väkivaltaan ja 4) alkoholin ja huumeiden käyttöön. Rakenneyhtälömallinnusta käytettiin tutkimaan sitä, pitääkö rikoskäyttäytymisen monimuotoisuus hypoteesi pintansa persoonallisuuspirteitä tarkastellessa. Tulokset ja johtopäätökset. Tunnollisuuden, sovinnollisuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden havaittiin olevan yhteydessä rikollisuuteen, mikä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa. Lisäksi tulokset viittasivat siihen, että persoonallisuuspiirteet ovat eritavoin yhteydessä eri rikostyyppeihin. Alkoholin ja huumeiden käytön riski näyttäisi liittyvän korkeaan ulospäin suuntautuneisuuteen ja matalaan tunnollisuuteen, kun taas väkivallan riski vaikutti liittyvän alhaiseen sovinnollisuuteen. Teoreettisesti tämän tutkimuksen tulokset tulkitaan vastakkaisena näyttönä rikoskäyttäytymisen monimuotoisuus hypoteesille, vaikka suoraa viitettä tiettyyn rikostyyppiin erikoistumisesta ei saatu. Nuorisorikollisuus ei kuitenkaan välttämättä ole yhtä monimuotoista käyttäytymistä kuin on ajateltu, vaan persoonallisuudeltaan erilaiset nuoret saattavat olla taipuvaisia erityyliseen rikoskäyttäytymiseen. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan väkivallan mahdollista roolia "patologisempana" rikollisuuden muotona peilaten tämän tutkimuksen tuloksia suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ja teoriaan.
Subject: delinquency
crime types
specialization
personality
Big Five
nuorisorikollisuus
rikostyypit
erikoistuminen
persoonallisuus
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record