Kestävän kehityksen edistäminen HSY:n jäteaiheisen kummikouluohjelman avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Pitkänen, Sami
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191093
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154991
dc.description.abstract This Master's study is to determine the Helsinki Region Environmental Services twin school program's impact in the participating schools. The program will be carry out by the Helsinki Metropolitan Area Recycling Centre Environmental School Path and its objective is primarily the reduction of waste at school, but also the students' homes. The most important means of promoting the objective of schools are created with students and teachers, environmental groups, as well as for teachers to share materials and practical support. Previous studies have shown that environmental programs can have an impact on the people involved in the activities and attitudes. Purpose of the study is to find out whether the twin school program effective way to promote environmentally-friendly activities. The research questions were: 1. How does the sponsoring school program will be shown under the school's waste management, to sustainable development, sorting and energy saving measures? 2. Does it have any impact on own and family activities or environmental attitudes. 3 How do attitudes explaining their own and family activities. 4. How can the school explain the co-operation of school environmental actions. The study defendants were eight comprehensive school involved the twin school program during the academic year 2013-2014. This study was un-equivalents of the groups completed layout with repeated measures (Non-Equivalent Groups Design), in which the test group is participating 5-6 graders. A control group of schools operating in the environmental groups the students. Research assumption was that the twin school program effects are significantly higher in members of the schools environmental than in other students' The data were collected in the first measurement in the autumn of 2013, when respondents were 475 | 80, and the second time in the spring of 2014 respondents 416 | 61. Methods were quantitative analysis. Changes were analyzed for paired t-tests and repeated measures analysis of variance. The attitudes and behavior of the co-operation of the school contact was analyzed by regression analysis and Confirmatory factor analysis suggested created by structural equation models. The results showed that in general the significant change had occurred in the school activities of sustainable development, while their own families and sustainable development in the project change was negative. Environmental group membership was positive, but not statistically significant effect. Between boys and girls had a different response to intervention. Girls' results in decreased across the board, while the boys went up. The differences in attitudes were also significant that environmental negligence is more typical for boys. Attitudes related to the behavior of the way that care about the attitudes towards the environment to explain the increase in environmentally responsible behavior and the environment, while indifferent to the environmental measures decrease. Another interesting result is that the indifferent attitudes are more significant environmentally responsible activities explaining, albeit negative. Although the school environmental activities and the magnitude of the differences, both in schools and in which co-operation is high, the environmental action parameters to be measured are higher. Knowledge of the program a different impact on girls and boys, boys' higher environmental negligence and environmental impact of the school's co-responsible actions to help develop the twin school program teaching and planning. en
dc.description.abstract Tämän pro gradu tutkimuksen tarkoitus oli selvittää Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kummikouluohjelman vaikutusta siihen osallistuvissa kouluissa. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu Polku ja sen tavoite on ensisijaisesti jätemäärien vähentäminen koululla, mutta myös oppilaiden kodeissa. Tärkeimmät keinot tavoitteen edistämiseksi ovat kouluille perustettavat oppilaiden ja opettajien ympäristöryhmät sekä opettajille jaettavat materiaalit ja käytännön tuki. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ympäristöohjelmilla voi olla vaikutusta siihen osallistuvien henkilöiden toimintaan ja asenteisiin. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää sitä, onko kummikouluohjelma vaikuttava tapa edistää ympäristöä säästävää toimintaa. Tutkimuskysymyksinä oli: 1 Miten kummikouluohjelman vaikutus näkyy koulun jäte-, kestävän kehityksen-, lajittelun ja energiansäästämisen toimissa? 2. Onko sillä vaikutusta omiin ja perheiden toimiin tai ympäristöasenteisiin. 3 Miten asenteet selittävä omia ja perheen toimia. 4. Miten koulun yhteistoiminta selittää koulun ympäristötoimia. Tutkimuksen vastaajina toimivat kummikouluohjelmassa lukuvuonna 2013–2014 mukana olleista kouluista kahdeksan perusopetuksen koulua. Tutkimusasetelma oli epä-ekvivalenttien ryhmien asetelmalle suoritettu toistomittaus (Non Equivalent Groups Desing), jossa testiryhmä on ohjelmaan osallistuvat 5-6-luokkalaiset. Vertailuryhmänä toimivat koulujen ympäristöryhmien oppilaat. Tutkimusolettamuksena oli, että kummikouluohjelman vaikutukset näkyvät merkitsevämmin koulujen ympäristöryhmien jäsenissä, kuin muissa oppilaissa Aineisto kerättiin ensimmäiseen mittaukseen syksyllä 2013, jolloin vastaajia oli 475|80 ja toisen kerran keväällä 2014 vastaajia 416|61. Analyysimenetelmät olivat kvantitatiivisia. Muutoksia analysoitiin parittaisin t-testein ja toistomittausten varianssianalyysillä. Asenteiden yhteyttä käyttäytymiseen ja yhteistoiminnan yhteyttä koulun toimintaan analysoitiin regressioanalyysein sekä konfirmatorisella faktorianalyysillä luoduilla rakenneyhtälömalleilla. Tulokset osoittivat, että yleisellä tasolla merkitsevä muutos oli tapahtunut koulun kestävän kehityksen toimissa, kun taas omissa ja perheiden kestävän kehityksen toimissa muutos oli negatiivinen. Ympäristöryhmään kuulumisella oli positiivinen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Tyttöjen ja poikien välillä oli erilainen reagointi interventioon. Tyttöjen tulokset laskivat kauttaaltaan, kun taas poikien nousivat. Erot asenteissa olivat siten huomattavia, että ympäristövälinpitämättömyys on tyypillisempää pojille. Asenteet liittyvät käyttäytymiseen myös siten, että välittävät asenteet ympäristöä kohtaan selittävät ympäristövastuullisen käyttäytymisen lisääntymistä ja ympäristöön välinpitämättömämmin taas ympäristötoimien laskua. Mielenkiintoinen tulos on, että välinpitämättömät asenteet ovat merkitsevämpi ympäristövastuullisten toimien selittäjä, vaikkakin negatiivinen. Vaikka koulujen ympäristötoimissa ja niiden laajuudessa on eroja, niin kouluissa joissa yhteistoiminta on korkeaa, myös ympäristötoimia mittaavat muuttujat ovat korkeampia. Tieto ohjelman erilaisesta vaikutuksesta tyttöihin ja poikiin, poikien korkeampi ympäristövälinpitämättömyys ja koulun yhteistoiminnan vaikutus ympäristövastuullisiin toimiin auttaa kehittämään kummikouluohjelman opetusta ja suunnittelua. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject ympäristökasvatus fi
dc.subject kestävä kehitys fi
dc.subject peruskoulu fi
dc.title Kestävän kehityksen edistäminen HSY:n jäteaiheisen kummikouluohjelman avulla fi
dc.title.alternative Promoting sustainable development in the HSY waste themed twin school program en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191093

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Pitkanen.pdf 1.888Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record