Kohti geneerisiä taitoja : Ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kirjallisen osaamistehtävän vastausten analyysi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191198
Title: Kohti geneerisiä taitoja : Ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kirjallisen osaamistehtävän vastausten analyysi
Author: Pahkala, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191198
http://hdl.handle.net/10138/154992
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Goals. Generic skills are skills that are needed in every field of study and occupation. The term generic skills has been used widely especially during the past few decades because of the rapid change in society and working life. Thus, skills mentioned above are also important study skills that every student needs during the higher education studies. The aim of this study was to find out what kind of text-related generic skills first year class teacher students have. Methods. The data used in the study was gathered as a part of the Learning Generic Skills during University Teaching and Learning research project (Hyytinen, Toom & Lindblom-Ylänne 2012). Generic skills were studied using the Collegiate Learning Assessment (CLA) that is a standardized testing instrument designed to test critical thinking, analytic reasoning, problem solving, and written communicational skills. The data consisted of 45 CLA answers written by the first year class teacher students in University of Helsinki, and it was gathered in Fall 2013. In order to examine students' writing skills in a more specific way, the answers that got the highest and the lowest scores in the CLA analysis were studied using Rich feature analysis. Results & Conclusions. The study showed that the generic skills among the first year class teacher students were mediocre: the amount of the answers with low or average CLA scores were high, whereas answers with high scores were rarely found in the data. The most significant problems were found in the synthetisation of given information, but also the skills of argumentation were generally poor. The rich feature analysis showed that uses of conjunctions and different theme structures varied between the answers with high and low CLA scores, and that these had impact on the logic and the coherence of the texts. There were also differences between the two studied groups regarding to the dialogic occurring in the texts. In the answers with high CLA scores the elements of dialogic (reporting clause, summary and interpretation) could always be pointed out; in the answers with low CLA scores the dialogic was not always clear and the elements of dialogic could not always be distinguished.Tavoitteet. Geneeriset taidot ovat taitoja, joita tarvitaan kaikkialla opiskeluissa ja työelämässä alasta riippumatta. Geneeriset taidot on terminä noussut esille viime vuosikymmenten aikana etenkin työelämän vaatimusten ja yhteiskunnan muutosten takia, ja on nähty, että näiden taitojen merkitys tulee tulevaisuudessa olemaan entistä tärkeämpää. Geneeriset taidot ovat myös tärkeitä opiskelutaitoja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset erityisesti tekstien parissa toimimiseen liittyvät geneeriset taidot ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoilla on. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin osana laajempaa Learning Generic Skills during University Teaching and Learning -tutkimushanketta (Hyytinen, Toom, Lindblom-Ylänne 2012). Geneerisiä taitoja tutkittiin kriittistä ja analyyttistä päättelyä, ongelmanratkaisua sekä kirjoittamista ja argumentointia mittaavalla CLA-osaamistehtävällä ja sen arviointiin kehitetyllä arviointimatriisilla. Tutkimusaineisto koostui Helsingin yliopiston ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoiden kirjoittamista osaamistehtävän vastauksista (n=45), ja se kerättiin syksyllä 2013. CLA-analyysiä syvennettiin ja opiskelijoiden kirjoittamisen taitoja tutkittiin tarkemmin ilmiölähtöisen tekstintutkimuksen avulla: tarkasteluun nostettiin CLA-analyysissä ääripäihin sijoittuneet vastaukset, ja esille pyrittiin tuomaan näiden vastausten kielellistekstuaalisia piirteitä ja keskinäisiä eroavaisuuksia. Tulokset ja johtopäätökset. Luokanopettajaopiskelijoiden geneeriset taidot näyttäytyivät tutkimuksessa tyydyttävinä. Ongelmia oli tasaisesti kaikilla geneeristen taitojen osa-alueilla. Merkittäviksi ongelmakohdiksi nousivat osaamistehtävässä annettujen tietojen syntetisointi sekä argumentoinnin heikkous. Kielellistekstuaalisia elementtejä tarkastellessa eritasoisia vastauksia erottaviksi tekijöiksi nousivat erilaisten koheesiokeinojen käyttö sekä teemankuljetukseen liittyvät seikat, jotka vaikuttivat tekstien päättelyketjujen loogisuuteen ja selkeyteen. Myös referoinnin ja tekstin moniäänisyyden osoittamisessa oli eritasoisten vastausten välillä eroja: onnistuneissa vastauksissa vastaukset rakentuivat johtolause–referaatti–tulkinta-elementtien avulla; heikoista vastauksista kaikkia referointimuotin elementtejä ei aina ollut erotettavissa.
Subject: CLA
geneeriset taidot
akateeminen kirjoittaminen
tekstilingvistiikka
ilmiölähtöinen tekstintutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pahkala_Mari_Pro-gradu_2015.pdf 1.090Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record