Kertomuksia mieleenpainuneista oppilaista : Kohtaamiset ja ammatti-identiteetti opettajien tuottamissa narratiiveissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191209
Title: Kertomuksia mieleenpainuneista oppilaista : Kohtaamiset ja ammatti-identiteetti opettajien tuottamissa narratiiveissa
Author: Savonen, Sonia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505191209
http://hdl.handle.net/10138/154994
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on analysoida opettajien ammatti-identiteetin rakentumista, muuttumista ja merkityksiä opettajien tuottamissa kertomuksissa mieleenpainuneista oppilaista. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, miten opettajan ammatti-identiteetti rakentuu narratiiveissa, minkälaisia merkityksiä opettaja liittää ammatilliseen identiteettiinsä sekä mistä tekijöistä opettajan ja oppilaan väliset kohtaamiset rakentuvat. Opettajan eri roolien kuvaamisella on jäsennetty opettajuuden erilaisia piirteitä. Viitekehyksenä tutkimuksessa on kohtaamisen näkökulma, jossa identiteetin ja toiseuden käsitteet nivoutuvat yhteen. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen ja pohjautuu konstruktivistiseen tieteenfilosofiaan. Tutkimuksen aineisto koostuu viiden opettajan kirjoittamista kertomuksista mieleenpainuneista oppilaista. Kertomukset kerättiin keväällä 2014 ja niitä on yhteensä 15 kappaletta. Aineisto käsiteltiin sisältöä narratiivisesti analysoimalla, jonka kautta kertomuksista oli mahdollista hahmottaa opettajien kulttuurissa vallitseva mallitarina. Luokittelun ja teemoittelun kautta uudelleenkonstruoin tästä mallitarinasta neljä fiktiivistä narratiivia, joissa alkuperäisen aineiston teemat ilmenivät. Tulkitsin jokaista narratiivia teoreettisen viitekehyksen pohjalta, ja analysoin niissä opettajalle rakentuvia identiteettejä, rooleja sekä kohtaamisia tai niiden mahdollisuutta. Seuraavaksi tarkastelin opettajien kertomusten yhteisiä piirteitä, jonka jälkeen pohdin konkreettisesti vastauksia tutkimuskysymyksiini sekä niiden merkityksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien mallitarinan kautta välittyi kuva koulussa vallitsevista yhteisesti jaetuista arvoista ja käsityksistä. Arvomaailma, jota opettaja rakentaa luokan kollektiivisen identiteetin kautta, näyttäytyy kertomuksissa perinteisiin nojautuvana ja opettajan persoonallisen identiteetin sävyttämänä. Opettajien ammatti-identiteetti voidaan tulkita koostuvan vahvistajan, kasvattajan, opettajan ja tukijan rooleista. Kertomuksista välittyi ristiriitainen maailma, jossa opettajat tasapainoilevat näiden roolien välillä ja pyrkivät rakentamaan omaa ammatillista identiteettiä mallitarinan kontekstissa. Niitä kertomuksia, joissa on havaittavissa piirteitä kohtaamisista, yhdistää opettajan halu auttaa ja ymmärtää haastavassa tilanteessa olevaa oppilasta. Kohtaamisissa opettajan ja oppilaan identiteetit kohtaavat, ja molemmat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi.Objectives. The meaning of this Master's thesis is to analyze the development, transformation and meanings of teachers' professional identity in narratives produced by teachers covering memorable students. The study pursues to explain how teachers' professional identity is built in narratives, explain the meanings connected to teachers' professional identity, and specify factors between teacher and student encounters. Teachers' different roles are constructed to structure the variety of features in the profession of a teacher. The frame of reference for the study is an encounter -point of view, in which the concepts of identity and otherness are intertwined. Methods. The study is qualitative by its nature and based on the constructivist philosophy of science. The material consists of five narratives produced by teachers covering memorable students. The narratives were collected in spring of 2014 and consist of a total of 15 pieces. The data was processed by analyzing the content through narrative analysis after which it was possible to perceive a narrative model of the culture of teachers. Through themes and classification I reconstructed this model producing four fictional narratives, in which the original themes occurred. I interpreted each narrative on the basis of the theoretical framework, and analyzed the identities, roles as well as the possibility for encounters constructed in the narratives. Next, I examined the common features of the narratives produced by teachers, after which I considered concrete answers to the research questions. Results and discussion. Through the model stories conveyed an image of the shared values and beliefs of teachers. Teachers' values appear to be founded on traditional basis and characterized by the teacher's personal identity. Teachers' professional identity can be interpreted consisting of the roles of an enhancer, educator, teacher and supporter. The narratives conveyed a contradictory world in which teachers are balancing between these roles, and strive to build their own professional identity in the context of the model story. The narratives, which show characteristics of encounters, shared similar descriptions of the teacher's desire to help and understand the challenging situation of a pupil. In encounters the identities of the teacher and student confront, and both are heard and understood.
Subject: toiseus
kohtaaminen
narratiivi
identiteetti
Subject (yso): identiteetti
toiseus
kohtaaminen
narratiivinen tutkimus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record