Kertomuksia mieleenpainuneista oppilaista : Kohtaamiset ja ammatti-identiteetti opettajien tuottamissa narratiiveissa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Savonen, Sonia
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505191209
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154994
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on analysoida opettajien ammatti-identiteetin rakentumista, muuttumista ja merkityksiä opettajien tuottamissa kertomuksissa mieleenpainuneista oppilaista. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään, miten opettajan ammatti-identiteetti rakentuu narratiiveissa, minkälaisia merkityksiä opettaja liittää ammatilliseen identiteettiinsä sekä mistä tekijöistä opettajan ja oppilaan väliset kohtaamiset rakentuvat. Opettajan eri roolien kuvaamisella on jäsennetty opettajuuden erilaisia piirteitä. Viitekehyksenä tutkimuksessa on kohtaamisen näkökulma, jossa identiteetin ja toiseuden käsitteet nivoutuvat yhteen. Menetelmät. Tutkimus on kvalitatiivinen ja pohjautuu konstruktivistiseen tieteenfilosofiaan. Tutkimuksen aineisto koostuu viiden opettajan kirjoittamista kertomuksista mieleenpainuneista oppilaista. Kertomukset kerättiin keväällä 2014 ja niitä on yhteensä 15 kappaletta. Aineisto käsiteltiin sisältöä narratiivisesti analysoimalla, jonka kautta kertomuksista oli mahdollista hahmottaa opettajien kulttuurissa vallitseva mallitarina. Luokittelun ja teemoittelun kautta uudelleenkonstruoin tästä mallitarinasta neljä fiktiivistä narratiivia, joissa alkuperäisen aineiston teemat ilmenivät. Tulkitsin jokaista narratiivia teoreettisen viitekehyksen pohjalta, ja analysoin niissä opettajalle rakentuvia identiteettejä, rooleja sekä kohtaamisia tai niiden mahdollisuutta. Seuraavaksi tarkastelin opettajien kertomusten yhteisiä piirteitä, jonka jälkeen pohdin konkreettisesti vastauksia tutkimuskysymyksiini sekä niiden merkityksiä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien mallitarinan kautta välittyi kuva koulussa vallitsevista yhteisesti jaetuista arvoista ja käsityksistä. Arvomaailma, jota opettaja rakentaa luokan kollektiivisen identiteetin kautta, näyttäytyy kertomuksissa perinteisiin nojautuvana ja opettajan persoonallisen identiteetin sävyttämänä. Opettajien ammatti-identiteetti voidaan tulkita koostuvan vahvistajan, kasvattajan, opettajan ja tukijan rooleista. Kertomuksista välittyi ristiriitainen maailma, jossa opettajat tasapainoilevat näiden roolien välillä ja pyrkivät rakentamaan omaa ammatillista identiteettiä mallitarinan kontekstissa. Niitä kertomuksia, joissa on havaittavissa piirteitä kohtaamisista, yhdistää opettajan halu auttaa ja ymmärtää haastavassa tilanteessa olevaa oppilasta. Kohtaamisissa opettajan ja oppilaan identiteetit kohtaavat, ja molemmat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. fi
dc.description.abstract Objectives. The meaning of this Master's thesis is to analyze the development, transformation and meanings of teachers' professional identity in narratives produced by teachers covering memorable students. The study pursues to explain how teachers' professional identity is built in narratives, explain the meanings connected to teachers' professional identity, and specify factors between teacher and student encounters. Teachers' different roles are constructed to structure the variety of features in the profession of a teacher. The frame of reference for the study is an encounter -point of view, in which the concepts of identity and otherness are intertwined. Methods. The study is qualitative by its nature and based on the constructivist philosophy of science. The material consists of five narratives produced by teachers covering memorable students. The narratives were collected in spring of 2014 and consist of a total of 15 pieces. The data was processed by analyzing the content through narrative analysis after which it was possible to perceive a narrative model of the culture of teachers. Through themes and classification I reconstructed this model producing four fictional narratives, in which the original themes occurred. I interpreted each narrative on the basis of the theoretical framework, and analyzed the identities, roles as well as the possibility for encounters constructed in the narratives. Next, I examined the common features of the narratives produced by teachers, after which I considered concrete answers to the research questions. Results and discussion. Through the model stories conveyed an image of the shared values and beliefs of teachers. Teachers' values appear to be founded on traditional basis and characterized by the teacher's personal identity. Teachers' professional identity can be interpreted consisting of the roles of an enhancer, educator, teacher and supporter. The narratives conveyed a contradictory world in which teachers are balancing between these roles, and strive to build their own professional identity in the context of the model story. The narratives, which show characteristics of encounters, shared similar descriptions of the teacher's desire to help and understand the challenging situation of a pupil. In encounters the identities of the teacher and student confront, and both are heard and understood. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject toiseus fi
dc.subject kohtaaminen fi
dc.subject narratiivi fi
dc.subject identiteetti fi
dc.title Kertomuksia mieleenpainuneista oppilaista : Kohtaamiset ja ammatti-identiteetti opettajien tuottamissa narratiiveissa fi
dc.title.alternative Stories of memorable students : Encounters and professional identity in narratives produced by teachers en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso identiteetti
dc.subject.yso toiseus
dc.subject.yso kohtaaminen
dc.subject.yso narratiivinen tutkimus
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505191209

Files in this item

Files Size Format View
Savonen Sonia Pro Gradu 2015.pdf 546.5Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record