Yliherkkä koululainen : kuinka ottaa huomioon aistiyliherkkä oppilas alakoulun arjessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Kari, Juha
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505221278
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/154997
dc.description.abstract In this study I was examining means to better take into account the special needs of a sensory hypersensitive student in the first six grades of the comprehensive school. The sub-research problems considered means for taking into account the needs of a sensory hypersensitive child in the context of classroom as a physical space, teaching, social interaction, physical education, transitional situations and eating. Previous studies about sensory hypersensitivity in the context of school are relatively rare, especially in Finland. The research material was acquired by carrying through five semi-structured interviews. Three occupational therapists and two special needs teachers were interviewed. The material was analyzed using phenomenological approaching method. There are also features of content analysis and discourse analysis in the study. The results were that ne needs of a sensory hypersensitive student can be taken into account in school by decreasing the amount of stimulus and the sensory load that a hypersensitive student under-go. This can be actualized by modifying the physical environment and the teaching process as well as understanding the student's special needs and accepting them. In order to do so the child's parents and teacher must collaborate and be well aware of the situation. All the suggested improvements can be carried out with relatively low costs. en
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmassani tarkastelin keinoja ottaa huomioon aistiyliherkän oppilaan erityistarpeet alakoulun arjessa toimintaterapeutin ja laaja-alaisen erityisopettajan näkökulmasta. Tutkielman alaongelmiksi muodostuivat aistiyliherkkyyden huomioon ottaminen luokkatilan järjestämisessä, opetuksessa, sosiaalisissa tilanteissa, liikuntatunneilla sekä siirtymätilanteissa ja ruokailussa. Aiemmin aistiyliherkkyyttä on tutkittu koulun kontekstissa melko vähän, etenkin Suomessa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat aistiyliherkkyyden olevan yleistä etenkin alkuopetuksen luokissa. Tutkimusaineisto hankittiin viiden teemahaastattelun avulla. Haastateltavina oli kolme sensorisen integraation häiriöön erikoistunutta toimintaterapeuttia sekä kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Aineisto analysoitiin käyttämällä hyödyksi fenomenologista analyysitapaa sekä teemoittelua. Analyysiprosessissa on lisäksi piirteitä sisällönanalyysista ja diskurssianalyysista. Tutkimuksessa ilmeni, että aistiyliherkän oppilaan tarpeita on mahdollista ottaa huomioon verrattain pienillä toimilla, jotka onnistuvat yleisopetuksen luokassa. Ärsykkeiden esiintymistä, ja aistiyliherkän lapsen kuormittumista voidaan rajata muokkaamalla fyysistä opetustilaa ja opetustilannetta sekä tarjoamalla mahdollisuuksia vireystason tasaamiseen. Onnistuakseen tämä vaatii opettajalta perehtyneisyyttä, ammattitaitoa ja aktiivista yhteistyötä lapsen vanhempien kanssa. Ehdotetut toimet ovat toteutettavissa kohtuullisilla resursseilla. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.subject sensorisen integraation häiriö fi
dc.subject aistiyliherkkyys fi
dc.subject toimintate-rapia fi
dc.title Yliherkkä koululainen : kuinka ottaa huomioon aistiyliherkkä oppilas alakoulun arjessa fi
dc.title.alternative Hypersensitive student : Sensory hypersensitivity in elementary school en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso erityispedagogiikka
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505221278

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Juha Kari 014342893.pdf 498.1Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record