Kehäraakki, uppiniskainen ja liian kokenut... : Ikääntyvien ja ikääntyneiden haasteet ja mahdollisuudet työmarkkinoilla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Lang, Camilla
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201505221268
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/155000
dc.description.abstract This Master's thesis addresses the challenges and opportunities faced by the aging and aged (45-64-year-olds), and offers suggestions for solutions for the situation in the Finnish labour market. The purpose of this thesis is to highlight and critically evaluate those paradoxes in the working life, in which political aims and societal actions do not seem to meet with the actual situation in the labour market. These paradoxes are related to the themes of extending the length of careers, labour shortage and ageism. In Finland the topic has been widely discussed in the public domain because of the changing labour market and the difficult economic situation first during the depression in the early 90's and now again after the recession between 2008 and 2009. The research data consists of columns published in the national newspaper Helsingin Sanomat from 2009 when the recession ended until the research was conducted in 2014. The method of analysis is qualitative content analysis. All of the research questions used in the analysis were data-oriented. Age-related challenges in the working life are scrutinised in the research through exploring working life systems, individual qualities and diversity in work communities. The suggestions for solutions are scrutinised from the perspectives of responsibility and tangible actions. The conclusions of this research suggest there are multiple problems and challenges related to the aging and the aged in the labour market in relation to recruiting and laying off employees, inflexibility of pension schemes and discriminatory attitudes. On the other hand, there are also positive connotation with mature age such as work and life experience, flexibility and loyalty towards an employer. The suggestions for improvements highlight joint responsibility of the situation shared by political leaders, employer and the aging themselves. The suggestions also emphasise the importance of more flexible solutions for the working life and eliminating ageism. Overall, eliminating ageism in the working life is an complex issue as there are so many parties involved, it is difficult to locate and the experiences of discrimination vary. In any case, examining all the contradictions and paradoxes related to age and the working life and taking them apart makes it easier to relate the challenges the aging population faces and their possibilities in the labour market. By doing this it is possible to affect the actual situation in the labour market. en
dc.description.abstract Pro gradu -tutkielmani käsittelee ikääntyvien ja ikääntyneiden (45-64-vuotiaiden) haasteita ja mahdollisuuksia sekä näiden kautta kuvattuja ratkaisuehdotuksia tilanteeseen Suomen työmarkkinoilla. Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esille ja kriittisesti tarkastella sellaisia työelämään ja ikään liittyviä paradokseja, joissa poliittiset tavoitteet ja yhteiskunnalliset toimet eivät tunnu kohtaavaan todellisen työmarkkinatilanteen kanssa. Näitä paradokseja on löydettävissä sekä aiemman tutkimuksen että oman tutkimukseni myötä esimerkiksi työurien pidentämiseen, työvoimapulaan ja ikäsyrjintään liittyvistä teemoista. Suomessa aihe on herättänyt paljon julkista keskustelua työn muutoksen ja tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi 90-luvun laman ja uudestaan nyt 2008–2009 taantuman jälkeisenä aikana. Tutkimusaineistona on aiheeseen liittyvät Helsingin Sanomien mielipidekirjoitukset taantuman jälkeiseltä ajalta tutkimuksen toteuttamisvaiheeseen (2009 – 2014). Analyysimenetelmänä tutkimuksessani on laadullinen sisällönanalyysi. Lähestyn tutkimuskysymyksiäni aineistolähtöisesti. Tuloksissa ikään liittyvät työelämähaasteet jäsentyvät analyysin myötä työelämän käytäntöjen, yhteiskunnallisten rakenteiden ja asenteiden mukaan. Mahdollisuuksia kuvataan koulutuksen, kokemuksen, yksilöllisten ominaisuuksien sekä työyhteisöjen diversiteetin kautta. Ratkaisuehdotuksia tilanteen korjaamiseksi tarkastellaan vastuun ja konkreettisten toimien näkökulmasta. Tutkimuksen johtopäätöksenä voi esittää, että ikääntyviin ja ikääntyneisiin liittyy monenlaisia ongelmia ja haasteita työmarkkinoilla esimerkiksi rekrytointien ja irtisanomisten, joustamattoman eläkejärjestelmän sekä syrjivien asenteiden vuoksi. Toisaalta varttuneeseen ikään liitetään myös paljon mahdollisuuksia ja positiivisia ominaisuuksia muun muassa työ- ja elämänkokemuksen sekä joustavuuden ja työnantajauskollisuuden näkökulmasta. Ratkaisuehdotusten kuvauksessa korostuvat yhteisvastuu tilanteesta poliittisen johdon, työnantajien ja ikääntyvien itsensä välillä sekä konkreettisten toimien osalta entistä joustavammat työelämäratkaisut ja ikäsyrjinnän kitkeminen. Kaikkiaan ikäsyrjinnän tavoittaminen työelämän kontekstissa ei ole yksiselitteistä, sillä siihen liittyy paljon osapuolia, sitä on vaikea paikantaa ja myös syrjinnän kokemukset vaihtelevat. Joka tapauksessa ikään ja työelämään nivoutuu sellaisia ristiriitaisuuksia ja paradokseja, joita tarkastelemalla ja purkamalla voidaan ikääntyvien haasteita ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla suhteuttaa paremmin toisiinsa ja samalla todelliseen työmarkkinatilanteeseen. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject ikääntyneet fi
dc.subject työttömyys fi
dc.subject ikäsyrjintä fi
dc.subject ageismi fi
dc.subject työmarkkinat fi
dc.subject työn muutos fi
dc.subject ikäjohtaminen fi
dc.subject ikääntyvät fi
dc.title Kehäraakki, uppiniskainen ja liian kokenut... : Ikääntyvien ja ikääntyneiden haasteet ja mahdollisuudet työmarkkinoilla fi
dc.title.alternative The challenges and opportunities of the aging and the aged in the labour market en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201505221268

Files in this item

Files Size Format View
ProGradu, Camilla Lang.pdf 1.994Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record