"Sesonki on sesonki!" : Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä sesonkiruoasta oman ruokatalouden hoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221289
Title: "Sesonki on sesonki!" : Yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä sesonkiruoasta oman ruokatalouden hoidossa
Author: Astikainen, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221289
http://hdl.handle.net/10138/155003
Thesis level: master's thesis
Abstract: Consumers are told to eat seasonally to reduce the environmental impacts of food. Finnish food culture has a long tradition of eating seasonally. Although, it seems that consumers perceptions of the seasons of food products have disappeared due to the wide variation of groceries and changes in lifestyle. The aim of this study is to find out the perceptions of seasonal food of one consumer group, university students. The more detailed aims are to find out university students' perceptions of seasonal food, how do students see seasonal eating as a part of environmentally friendly choices and do students consider seasons of the food products when choosing food. The data for the study were collected from students studying at University of Helsinki with a web-based questionnaire in December 2014. There were all together 401 respondents, and they came from all faculties. 339 of the respondents were women and 62 of them were men. The age varied from 19 years old to 59 years old and the average age was 27. Both quantitative and qualitative data were gathered with the questionnaire. The quantitative data were analyzed statistically using cross tabulation and Khii square test, independent groups t-test, one way analysis of variance and Tukey's test, and Spearman's correlation. The qualitative data from open questions were categorized and the frequencies of categories were counted. Students were familiar with the term seasonal food. The most frequently named seasonal foods were vegetables, berries and fruits. Meanings related to food availability, production and cultural traditions were most common for the seasonal food concept. Most of the respondents were considering seasons of the food products when choosing food. Students seemed to recognize the role of eating seasonally in reducing the environmental impacts associated with food. Cheaper price, better taste and quality and the variety they brought to the diet were most mentioned reasons to eat seasonally. Students who did not eat seasonally mentioned the lack of information as the biggest reasons not to do so. There should be a clear definition of seasonal food in order to guide consumers to eat seasonally. Consumers' perceptions could be useful when building these definitions. More information about seasonal foods should be available and seasonality should be more clearly seen in supermarkets. Even though eating seasonally would not have huge impact on reducing the environmental impacts of food production and consumption, it could be the first and quite easy step towards more sustainable eating. It could also provide a way to get people to pay more attention towards food they are eating.Ruokaan liitettävän ympäristökuorman pienentämiseksi kuluttajia ohjataan syömään sesongin mukaisesti. Sesonkien mukaan syömisellä on suomalaisessa ruokakulttuurissa pitkät perinteet. Nykyisen elintarvikevalikoiman äärellä ja muuttuneiden elämäntapojen myötä näyttää siltä, että kuluttajien käsitykset raaka-aineiden sesongeista ovat hämärtyneet. Tässä tutkimuksessa selvitetään yhden kuluttajaryhmän, yliopisto-opiskelijoiden, sesonkiruokaan liittämiä käsityksiä. Tutkimuskysymykset ovat: mikä on opiskelijoiden käsitys sesonkiruoasta, miten opiskelijat hahmottavat sesonkiajattelun osana ympäristömyönteisiä valintoja ja miten sesonkien huomioiminen toteutuu opiskelijoiden ruokatalouden hoidossa. Tutkimuksen aineisto kerättiin verkkokyselynä joulukuussa 2014. Kyselyyn vastasi 401 Helsingin yliopiston opiskelijaa. Vastaajia saatiin jokaisesta yliopiston tiedekunnasta. Vastanneista 339 oli naisia ja 62 miehiä ja vastaajat olivat iältään 19–59 vuotiaita, keski-iän ollessa 27 vuotta. Kysely tuotti sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista aineistoa. Kvantitatiivinen eli määrällinen aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin käyttäen ristiintaulukointia ja Khiin neliö-testiä, riippumattomien ryhmien t-testiä, yksisuuntaista varianssianalyysiä ja Tukeyn-testiä sekä Spearmanin korrelaatiota. Avoimista kysymyksistä saatu kvalitatiivinen aineisto luokiteltiin ja luokista laskettiin frekvenssit. Käsitteenä sesonkiruoka oli vastaajille tuttu. Sesonkiruokana pidettiin erityisesti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Ei-sesonkiruokana pidettiin pääasiassa eläinperäisiä tuotteita ja viljavalmisteita. Ruoasta sesonkiruokaa teki sen saatavuus, tuotanto tiettyyn aikaan ja kulttuurin määrittämät tekijät. Opiskelijat näyttivät tunnistavan sesonkiajattelun merkityksen ruokaan liitettävän ympäristökuormituksen pienentämisessä. Suurin osa opiskelijoista otti raaka-aineiden sesongit huomioon ruokataloutensa hoidossa. Sesonkien huomioiminen ilmeni pääasiassa sesongissa olevien raaka-aineiden suosimisena. Syitä sesonkien huomioimiseen olivat raaka-aineiden edullisuus, parempi maku ja laatu sekä niiden tuoma vaihtelu. Suurimmaksi syiksi sille, että sesonkeja ei huomioida, nähtiin tiedon puute. Mikäli kuluttajia ohjataan syömään sesonkien mukaan, tulisi sesonkiruoasta olla saatavilla selkeä määritelmä. Kuluttajien käsitykset voisivat olla näiden määritelmien teon tukena. Tietoa raaka-aineiden sesongeista pitäisi olla enemmän saatavissa ja sesonkien tuli näkyä selkeämmin kauppojen valikoimissa. Vaikka sesonkien huomioimisella ei olisikaan suurta merkitystä ympäristön kannalta, voisi se olla ensimmäinen ja suhteellisen helppo askel kohti kestävämpiä ruokavalintoja. Sesonkien huomioimisen kautta ihmiset voisivat myös alkaa kiinnittämään enemmän huomioita siihen, mitä he syövät.
Subject: sesonkiruoka
sesonginmukaisuus
ympäristö
ruoan valinta
kuluttaja
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
sesonki_ha.pdf 1.408Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record