Ryhmäkoko ja pienryhmätoiminta taaperoiden päiväkotihoidossa : varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien käsityksiä ryhmien muodostamisen perusteista

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221270
Titel: Ryhmäkoko ja pienryhmätoiminta taaperoiden päiväkotihoidossa : varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja vanhempien käsityksiä ryhmien muodostamisen perusteista
Sekundär titel: Size of the group and small group activities at toddler nursery care : Early childhood educator's and parents' conceptions of the formation of groups
Författare: Viitala, Sini
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2015
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221270
http://hdl.handle.net/10138/155006
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstrakt: Small group size is considered to be the best option for groups of children under three years old. More and more children in day care centers also spend time in small groups. Small group activities are seen as a structural solution of the challenges the large daycare groups face. The new Early Childhood Education Law will require the wellbeing of children to be taken better into consideration when forming daycare groups in the future. The purpose of this study was to examine the toddlers parents and educators conceptions of group size as well as issues related to small-group activities and the concept of primary nursing in daycare under the age of three. The aim was to find out how small group activities and the use of primary nursing is justified and how these arguments reflect the quality of early childhood education in the groups of children under three years of age. This is a qualitative research using theme interviews as the research method. The study includes interviews of nine educators working at a day care center in groups of children under the age of three and interviews of three parents who had their toddler in day care treatment. The results of the survey suggest that groups at toddler day care treatment are formed primarily on the basis of structural factors, even though the children would benefit more if their needs and pedagogical perspectives would be taken into consideration. However when forming small groups the pedagogical and individual needs of the children were given more weight, though structural factors played a significant role as well. The study suggests that parents will appreciate the small treatment groups. Similarly, the educators in day care centers consider the small groups facilitating the implementation of high-quality early childhood education.Mahdollisimman pientä ryhmäkokoa on pidetty alle kolmevuotiaalle lapselle parhaana vaihtoehtona ja yhä enenevissä määrin lapset päiväkodeissa myös toimivat pienryhmissä. Pienryhmätoiminta on nähty rakenteellisena ratkaisuna, joka tuo avun suurten päivähoitoryhmien aiheuttamiin haasteisiin. Uusi varhaiskasvatuslaki pakottaa pohtimaan ryhmien muodostamista aikaisempaa perusteellisemmin, sillä jatkossa ryhmien muodostamisessa on huomioitava nykyistä paremmin lasten hyvinvointi. Tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella taaperoikäisten lasten vanhempien ja alle kolmevuotiaiden ryhmissä työskentelevien päiväkodin kasvattajien käsityksiä päivähoitoryhmän kokoon liittyvistä asioista sekä pienryhmätoiminnasta ja omahoitajuudesta päiväkotihoidossa. Näitä käsityksiä tutkimalla oli tarkoitus selvittää, miten pienryhmätoiminnan ja omahoitajuuden käyttämistä perustellaan ja miten nämä perustelut ilmentävät varhaiskasvatuksen laatua alle kolmevuotiaiden lasten ryhmissä. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa menetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää päiväkodin alle kolmevuotiaiden ryhmissä työskentelevää kasvattajaa ja kolmea vanhempaa, joilla oli alle kolmevuotias lapsi päiväkotihoidossa. Tutkimuksen tulokset antavat olettaa, että taaperoiden päiväkotihoidossa ryhmiä muodostetaan lähinnä rakenteellisten tekijöiden perusteella, vaikka lapset hyötyisivät ryhmien muodostamisesta siten, että siinä otetaan huomioon lasten tarpeita ja pedagogisia näkökulmia. Pienryhmien muodostamisessa pedagogisilla ja lasten yksilölliset tarpeet huomioivilla tekijöillä oli hieman enemmän painoarvoa, mutta rakenteelliset tekijät olivat pienryhmienkin perustamisessa merkittävässä roolissa. Tutkimuksen perusteella vanhemmat arvostavat pieniä hoitoryhmiä. Samoin kasvattajat päiväkodeissa pitävät pieniä hoitoryhmiä tekijänä, joka helpottaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista.
Subject: omahoitajuus
pienryhmätoiminta
ryhmäkoko
taaperot
varhaiskasvatuksen laatu


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
sini_viitala_gradu.pdf 1.339Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post