Matkalla opettajuuteen : narratiivinen tutkimus kansainvälisen vapaaehtoistyön merkityksistä opettajan identiteetille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221273
Title: Matkalla opettajuuteen : narratiivinen tutkimus kansainvälisen vapaaehtoistyön merkityksistä opettajan identiteetille
Author: Rapala, Emma
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221273
http://hdl.handle.net/10138/155008
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of this study was to examine the experiences of three Finnish volunteer teachers in developing countries. Specific point of interest was to understand the functions of volunteer learning experiences in developing teacher identities. The objective of the study is to understand the possibilities of personal and professional growth that international volunteer teaching can provide. In this study, identity was seen as socially constructed narratives (Sfard & Prusak 2005). Learning was considered the bridge between actual and designated teacher identities. Teachers' professional growth was seen as interplay between developing the teacher's personal identity, professional identity and collective identity (Heikkinen 2001). This study follows constructivist theories' conception of knowledge as socially and subjectively constructed. A narrative approach defines the study as a whole. The research method applied was a combination of autobiographical narrative interview (Schütze 2005) and a semi-structured interview. The subjects were three Finnish teachers who all had taken part in an international volunteering program for six months. The collected data was analysed using Polkinghorne's (2005) analysis of narratives and narrative analysis. Analysis of narratives was utilised in categorizing the teachers' learning experiences. Narrative analysis then was applied to construct a new narrative: a typical story of the functions of international volunteering in teacher identity development. The teachers' learning experiences through volunteering were substantial and strongly linked to the teacher's personal background. The learning experiences were categorized as follows: 1) adapting in a new country, 2) working in the school community, 3) facing challenging situations in teaching and 4) cultural encounters. All categories except for the first one were linked to teacher identity development in the teachers' narratives. Learning experiences were utilized in two ways: realizing designated identities and creating new ones. International volunteering can support teachers' professional growth, but learning experiences are not linked to professional identities automatically without reflection. For the organizations providing international volunteering opportunities, it is important to identify the reflexive nature of volunteering and be organized in guiding teachers to reflect their experiences.Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmen opettajan kokemuksia kansainvälisestä vapaaehtoistyössä kehitysmaassa. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia oppimiskokemuksia opettajat kokivat vapaaehtoistyöjakson aikana. Lisäksi tarkoituksena oli ymmärtää, millaisia merkityksiä näille oppimiskokemuksille annettiin suhteessa omaan opettajuuteen. Tutkimuksessa hahmotellaan kansainvälisen vapaaehtoistyön mahdollisuuksia tukea opettajan ammatillista kehittymistä. Identiteetti nähtiin Sfardin ja Prusakin (2005) mukaan sosiaalisesti rakentuvina kertomuksina, diskursiivisina vastineina eletyille kokemuksille. Oppiminen nähtiin siltana todellisten ja tulevien opettajaidentiteettien välillä. Opettajan ammatillisessa kehittymisessä nähdään yhdistyvän persoonallisen, ammatillisen ja kollektiivisen identiteetin vahvistuminen (vrt. Heikkinen 2001). Tutkimus pohjautui konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen ja tukeutui kauttaaltaan narratiiviseen tutkimustapaan. Käytetty aineistonkeruumetodi oli haastattelu, jossa yhdisteltiin piirteitä elämäkerrallis-narratiivisesta haastattelusta (Schütze 2005) ja teemahaastattelusta. Tutkimushenkilöinä toimi kolme pääkaupunkiseudulla työskentelevää opettajaa, jotka olivat kaikki osallistuneet puolen vuoden mittaiselle Etvo-vapaaehtoistyöjaksolle jossain kehitysmaassa. Tutkimusaineisto analysoitiin hyödyntäen Polkinghornen (2005) analyysitapojen jakoa narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin, joista narratiivien analyysia käytettiin opettajien oppimiskokemusten luokitteluun. Narratiivista analyysia hyödynnettiin konstruoimalla aineistosta kokonaan uusi kertomus: mahdollisimman laaja tyyppikertomus vapaaehtoistyöjakson merkityksistä opettajan identiteetille. Opettajien oppimiskokemuksia kansainvälisessä vapaaehtoistyössä oli paljon ja ne liittyivät vahvasti opettajan elämäntarinaan. Oppimiskokemukset jaettiin neljään kategoriaan: 1) uuteen maahan sopeutuminen, 2) työyhteisössä toimiminen, 3) haastavien tilanteiden kohtaaminen opetustyössä ja 4) kulttuurien kohtaaminen. Ensimmäistä lukuun ottamatta kaikista kategorioista löydettiin teemoja, jotka opettajat liittivät kertomuksessaan opettajaidentiteetin kehittymiseen. Oppimiskokemusten kautta sekä integroitiin tulevia opettajaidentiteettejä todelliseen opettajaidentiteettiin että rakennettiin uusia tulevia opettajaidentiteettejä. Kansainvälinen vapaaehtoistyö voi tukea opettajan ammatillista kehittymistä, mutta oppimiskokemusten liittäminen opettajaidentiteettiin ei tapahdu automaattisesti ilman kokemusten reflektointia. Kansainvälistä vapaaehtoistyötä tarjoavien järjestöjen on tärkeää huomata vapaaehtoistyön refleksiivinen luonne ja ohjata opettajia reflektoimaan kokemuksiaan organisoidusti.
Subject: vapaaehtoistyö
opettajan ammatillinen kehittyminen
identiteetti
narratiivinen tutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PG_Emma_Rapala_2015.pdf 1.608Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record