Environmental professionals' cultural discourse about the environment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221271
Title: Environmental professionals' cultural discourse about the environment
Author: Vazquez Harkivi Os Vazquez Garza, Mily
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221271
http://hdl.handle.net/10138/155009
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: Tavoitteet. Viestintä on perusinhimillistä toimintaa, joka on myös tärkeää liiketoiminnassa. Niille, jotka kommunikoivat kansainvälisen yleisön kanssa, tiedon puute siitä, miten ihmiset kommunikoivat eri kulttuurien välillä saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä ja pahimmassa tapauksessa konflikteja. Tutkimuksen tarkoitus oli tunnistaa kulttuurisia diskursseja luonnosta ja ympäristöstä, jotka kuvaavat syviä arvoja ja uskomuksia. Teoreettinen lähestymistapa hyödyntää kulttuurista diskurssiteoriaa (CuDA eli Cultural Discourse Analysis). Tämä lähestymistapa on peräisin viestinnän etnografisesta perinteestä ja pohtii paitsi kielelliset näkökohdat diskurssissa, myös konteksteissa, jossa diskurssi tuotetaan, käytetään ja ylläpidetään. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että viestintä on kulttuurinen. Kulttuuri sekä viestintä voi vaikuttaa siihen, miten luonto on ymmärretty. Tutkimuskysymyksissä pyritään tunnistamaan seitsemän ympäristöammattilaisen, jotka työskentelevät metsäyhtiö UPM:ssä, luontoon liittyviä uskomuksia, arvoja, ihmisyyttä ja suhteita. Menetelmät. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastattelujen kautta, jotka tehtiin suomenkielellä ja myöhemmin käännettiin englanniksi. Haastattelut nauhoitettiin ja ne kestivät noin tunnin. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi, osallistujien nimet on muutettu, eikä oikeita nimiä ole julkistettu. Tutkimuksen osallistujat tarkastelivat tekstiotteita alkuperäiskielellä (joka oli kansankieltä tai puhuttua suomea) ja he myös tarkistelivat tekstiotteita englanninkielestä käännöksestä. Tutkimuksessa materiaali esitettiin suomeksi ja englanniksi, ja analysoitiin soveltaen CuDA menetelmää. CuDA menetelmässä on viisi analyyttistä välinettä, joiden kautta tutkimustietoa voitaisiin analysoida: paikka jossa asutaan, suhteet, tunteet, toiminta ja identiteetti. Tässä tutkimuksessa tietoja tarkasteltiin pääsääntöisesti seuraavien teemojen ja välineiden valossa: paikka jossa asutaan, suhteet, identiteetti, ja joissakin tapauksissa, toiminta. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kolme diskurssia ovat läsnä ympäristöammattilaisten diskurssissa luonnosta. Osallistujille luonto oli paikka jossa voi rentoutua ja rauhoittua, olla itsensä kanssa ja kokea jatkuvuutta. Arvot, jotka liittyvät näihin diskursseja olivat rauha, yksityisyys, autonomia, identiteetti, henkisyys, ja jatkuvuus. Haastateltujen tärkeimmät arvot ovat yksityisyys sekä jatkuvuus tai kestävyys. Lisätutkimukset voisivat perustua kestävyyden käsitteeseen. Vastaava tutkimus muilta liiketoiminta-alueilla voisi auttaa ymmärtämään, minkälainen yhteneväisyys luonnon syvien arvojen, kuten kestävyyden kohdalla on eri yritysten/teollisuusalojen välillä.Objectives. Communication is a basic human activity, and one that is also crucial for business. For those communicating with international audiences, lack of knowledge regarding how people communicate across cultures might create misunderstandings and in the worst case, conflicts. The research purpose of this thesis was to identify cultural discourses about nature and the environment that would illustrate deeply held values and beliefs about nature. The theoretical approach utilised in the thesis was Cultural Discourse Theory. This approach originates from the Ethnography of Communication tradition and contemplates not only the linguistic aspects of discourse, but also the context in which discourse is produced, utilised and maintained. Previous research has shown that communication is cultural and that both culture and communication can influence the way nature is constructed. The research question is aimed to identify beliefs and values about nature, personhood, and relationships hold by seven Finnish professionals of the environment working in the forest company UPM. Methods. The research material was collected through seven semi-structured interviews conducted in Finnish language and translated to English. The interviews were recorded digitally and lasted approximately one hour. To ensure confidentiality, the participants were given aliases and their real names were not disclosed publicly. The research participants reviewed the excerpts of text in the original language (vernacular Finnish) and also reviewed the translations to English language. The material was displayed in both Finnish and English language and analysed applying the Cultural Discourse Analysis (CuDA) method. The CuDa method proposed five analytical tools through which the research data could be analysed: dwelling, relations, feelings, action and identity. In this thesis the data was examined in light of the tools or themes of dwelling, relations, identity, and in some cases that of action. Results and conclusions. The research results indicate that three main discourses are present in the discourse of environmental professionals about nature. For the participants nature was a place to relax and calm down, to be with themselves and to maintain a sense of continuity. The values related to these discourses were peace, privacy, autonomy, identity, spirituality, and continuity as a way to preserve what is valued. The main value hold by the participants is that of continuation or sustainability. Further research could build upon the notion of sustainability as a cultural discourse. Research related to other business areas could be useful to understand how a deeply held value about nature like sustainability is common across businesses/industries.
Subject: nature
environmental communication
place
cultural communication
sustainability
cultural discourse analysis
forest industry
luonto
ympäristöviestintä
paikka
kulttuurinen viestintä
kestävyys
kulttuuri-diskurssianalyysi (CuDA)
metsäteollisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MVH_Thesis_06.04.15.pdf 1.019Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record