"Jos hän olisi ollut kuten me muut" : Oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221280
Title: "Jos hän olisi ollut kuten me muut" : Oppilaiden moninaisuus yläkoulun vertaissuhteiden haasteena
Author: Mattila, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221280
http://hdl.handle.net/10138/155010
Thesis level: master's thesis
Abstract: Purpose. The purpose of this study is to describe the factors that influence junior high age young people as they connect with friends and peer groups, especially from the view of a student who is somehow distinct from the group. The term somehow distinct is used to encompass the wide variety of factors that may influence an adolescent who is left to the fringes or totally outside of a peer group. As inclusion and multiculturalism increases in schools it is important to understand adolescent belief and value systems in order to create an atmosphere that is open to diversity and strengthens peer relationships at school. This study examines short essays by young people on the subject of being an outsider to their peer groups and the preconditions and terms of friendships. In addition, what circumstances support or prevent the ability to join a group and form friendships. In past years this topic has been researched from the point of view of the experiences of special needs students and of general adolescent peer relations. (Ellonen, 2008; Hoikkala & Paju 2013; Korkiamäki, 2014; Koster, Nakken , Pijl & van Houten 2009; Saarinen 2012). In this work the angle of approach is the thoughts and feelings that the somehow distinct adolescent brings out in the peers representing the majority of the group and how to support him/her in order to get to join the group and how to strengthen his/her social competence. Methods. For this study, data was collected from two secondary schools. The students were selected from one class at each school and a total of 49 students returned write-ups. Essays were prompted by four questions about what it means to be an outsider, what factors lead to being outside of the group and the conditions for the process of forming peer relations. Student essays were transcribed and sorted by theme. Themes that emerged were then interpreted by using content analysis. Results and conclusions. The research highlighted the challenges that diversity poses in adolescent groups. Young people looked for direction from adults and guidance in situations where someone was outside of the group. They also brought forth ideas how the social competence of a young person distinct from the group could be supported. Group dynamics and general social climate in the classroom seemed to influence how diversity was handled. There were subtle differences between boys and girls as far as what components supported and what prevented the forming of peer relations. Girls were especially influenced by outward appearances and favored the opinions of girls high up in the class social hierarchy as to who should be accepted in the group. Boys' ability to form peer relations were supported more by social skills and mutual conversation topics and hobbies.Tavoitteet. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata yläkouluikäisten nuorten ryhmään liittymiseen ja kaveruussuhteisiin vaikuttavia tekijöitä erityisesti ryhmästä jollain lailla erottuvan oppilaan kannalta. Jollain lailla erottuva kuvaa käsitteenä ehkä parhaiten sitä moninaisten syiden kirjoa, jotka voivat aiheuttaa nuorelle ryhmän ulkokehälle tai jopa täysin ulkopuolelle joutumisen. Inkluusion laajenemisen ja koulujen monikulttuurisuuden lisääntymisen vuoksi on tärkeää päästä sisään nuorten ajatus- ja asennemaailmaan, jotta kouluihin voitaisiin luoda oppilaiden moninaisuudelle avoin ja vertaissuhteita vahvistava ilmapiiri. Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten lyhyitä esseitä ulkopuolisuudesta ja kaveruussuhteiden ehdoista. Mitkä seikat tukevat ryhmään liittymistä ja kaveruussuhteiden syntyä, ja mitkä ehkäisevät niitä? Aihetta on tutkittu viime vuosina sekä erityisoppilaiden kokemusten, että yleisesti nuorten vertaissuhteiden näkökulmasta (Ellonen, 2008; Hoikkala & Paju 2013; Korkiamäki, 2014; Koster, Nakken , Pijl & van Houten 2009; Saarinen 2012) . Tässä työssä aihetta lähestytään siitä näkökulmasta, mitä ajatuksia ja tunteita jollain lailla ryhmästä erottuva nuori herättää valtaryhmää edustavissa vertaisissa, ja miten hänen ryhmään pääsyä voitaisiin tukea ja sosiaalista kompetenssia vahvistaa. Menetelmät. Aineisto kerättiin kahdesta toisen asteen oppilaitoksesta, joista kummastakin tutkimukseen osallistui yhden luokan oppilaita. Yhteensä kirjoitelmia saatiin 49 opiskelijalta. Esseet syntyivät vastauksina neljään kysymykseen, jotka käsittelivät ulkopuolisuutta, sen syitä, ja ehtoja, joilla vertaissuhteet mahdollistuisivat. Opiskelijoiden esseet litteroitiin, teemoitettiin ja lopuksi esiinnousseita teemoja tulkittiin sisällön analyysiä käyttäen. Tulokset ja johtopäätökset. Aineistosta nousi esiin erilaisuuden kohtaamisen haasteellisuus nuorten ryhmissä. Nuoret kaipasivat aikuisen ohjausta ja puutumista tilanteisiin, joissa joku jää ryhmän ulkopuolelle. He myös nostivat esiin ehdotuksia, kuinka ryhmästä erottuvan nuoren sosiaalista kompetenssia voitaisiin vahvistaa. Ryhmädynamiikka ja yleinen asenneilmapiiri luokassa näytti myös vaikuttavan moninaisuuden kohtaamiseen. Poikien ja tyttöjen välillä oli hienoista eroa sen suhteen, mitkä tekijät tukivat ja ehkäisivät vertaissuhteiden syntyä. Tytöillä vertaissuhteiden luomiseen vaikutti erityisesti ulkoinen olemus ja luokan hierarkiassa korkealla olevien tyttöjen suosio ja kanta siihen, kenet hyväksytään joukkoon mukaan. Pojilla vertaissuhteiden syntyä tukivat tyttöjä voimakkaammin sosiaaliset taidot, yhteiset puheenaiheet ja harrastukset.
Subject: nuoret
vertaissuhteet
moninaisuus
inkluusio
yläkoulu
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record