Association of personality with adolescent delinquency in a context of deviant socialization

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221288
Title: Association of personality with adolescent delinquency in a context of deviant socialization
Author: Komulainen, Kaisla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201505221288
http://hdl.handle.net/10138/155015
Thesis level: master's thesis
Abstract: Adolescent delinquency is a prevalent concern, which carries with psychological and societal costs. Deviant peer affiliation and criminogenic attitudes, as well as personality traits are known to be associated with delinquency, but their interlinked effects are less studied. The present study examines the role of personality in a deviant socialization context. Specifically, I examine whether peer deviance and criminogenic attitudes (1) mediate and/or (2) moderate the associations of the Five-Factor Model personality traits with delinquency. The data included respondents (n=4855) to the cross-sectional Finnish Self-Report Delinquency Study 2012, aged 14-17 years. Delinquency was assessed on the basis of 17 different deviant behaviors; the reported frequencies of engaging in each of them were scaled using a graded response model. Peer deviance and criminogenic attitudes were assessed via respondents' selfreports; two distinct attitudinal indicators (deviant and neutralizing attitudes) were included. Personality was assessed with a 15-item BFI-S questionnaire. A structural equation model was conducted to examine the mediation pathways. The moderation effects were examined with linear regression analysis. Delinquency was associated with higher extraversion, lower agreeableness, lower conscientiousness, and lower neuroticism. Peer deviance and criminogenic attitudes partially mediated the associations of extraversion, agreeableness, and conscientiousness with delinquency. The association between neuroticism and delinquency was fully mediated via criminogenic attitudes. Peer deviance strengthened the associations of low neuroticism, low agreeableness, and low conscientiousness with delinquency. Deviant and neutralizing attitudes strengthened the associations of high extraversion and low agreeableness with delinquent conduct. The findings suggest that personality may provide novel insights into the etiology of delinquency in a context of deviant socialization. Implications of the personality-based approach and directions for further research are discussed.Nuorisorikollisuus on psykologisesti ja yhteiskunnallisesti keskeinen aihe. Aiemmin on havaittu sekä kaverien rikollisuuden ja yksilön kriminogeenisten asenteiden että persoonallisuuspiirteiden olevan yhteydessä rikoskäyttäytymiseen. Näiden tekijöiden keskinäisiä vaikutuksia on kuitenkin tutkittu vain vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan viiden suuren persoonallisuuspiirteen yhteyttä nuorisorikollisuuteen rikollisen sosialisaation näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, (1) medioivatko ja/tai (2) moderoivatko kaverien rikollisuus ja kriminogeeniset asenteet yhteyttä persoonallisuuden ja rikoskäyttäytymisen välillä. Tutkimuksen aineisto käsitti Nuorisorikollisuuskysely 2012 -poikkileikkaustutkimuksen 14-17-vuotiaat vastaajat (n=4855). Rikollisuusmuuttuja muodostettiin 17 eri rikoskäytöksen frekvenssiä koskeneista vastauksista, jotka skaalattiin graded response -mallin avulla. Kaverien rikollisuutta ja asenteita mittaavat muuttujat muodostettiin itsearviointivastausten perusteella. Kriminogeenisia asenteita arvioitiin kahdella muuttujalla: rikollisuudelle suotuisilla ja neutraloivilla asenteilla. Persoonallisuusmittarina käytettiin 15 osion BFI-S-kyselyä. Mediaatiopolkuja tarkasteltiin rakenneyhtälömallilla ja moderaatiovaikutuksia lineaarisella regressioanalyysilla. Rikoskäyttäytyminen oli yhteydessä korkeampaan ulospäinsuuntautuneisuuteen sekä matalampaan sovinnollisuuteen, tunnollisuuteen ja neuroottisuuteen. Kaverien rikollisuus ja kriminogeeniset asenteet osittain medioivat ulospäinsuuntautuneisuuden, sovinnollisuuden ja tunnollisuuden yhteyksiä rikoskäyttäytymiseen. Kriminogeeniset asenteet medioivat täysin neuroottisuuden ja rikoskäyttäytymisen välisen yhteyden. Kaverien rikollisuus voimisti matalan neuroottisuuden, matalan sovinnollisuuden ja matalan tunnollisuuden yhteyksiä rikoskäyttäytymiseen. Kriminogeeniset asenteet puolestaan voimistivat korkean ulospäinsuuntautuneisuuden ja matalan sovinnollisuuden yhteyksiä rikoskäyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että persoonallisuus voi tuoda uutta tietoa nuorisorikollisuuden etiologiasta rikollisen sosialisaation kontekstissa. Persoonallisuusnäkökulman merkitystä käsitellään lopuksi preventio-/interventiotoimien kannalta.
Subject: adolescent delinquency
personality
deviant peer affiliation
attitudes
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kaisla_komulainen_pg_2015.pdf 591.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record