Kokemuksia Metsä FibreOy:n Äänekosken Biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/155062

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YMra_21_2015.pdf 534.4Kb PDF View/Open
Title: Kokemuksia Metsä FibreOy:n Äänekosken Biotuotetehtaan viranomaisprosessien sujuvoittamisesta
Author: Linnove, Elina; Yhteistyöryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2015-06-03
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöministeriön raportteja 21 | 2015
ISBN: 978-952-11-4453-0
ISSN: 1796-170X
URI: http://hdl.handle.net/10138/155062
Abstract: Keväällä 2014 Metsä Group ilmoitti, että siihen kuuluva Metsä Fibre Oy valmistelee biotuotetehtaan rakentamista Äänekoskelle nykyisen sellutehtaan alueelle. Toteutuessaan noin miljardi euroa maksava tehdas tulisi olemaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Biotuotetehdas pyritään saamaan käyttöön vuonna 2017. Biotuotetehtaan sellukapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Kyseessä on maailman ensimmäinen uuden sukupolven biotuotetehdas, joka mahdollistaa puuraaka-aineen jalostamisen monipuoliseksi tuotevalikoimaksi. Korkealaatuisen sellun ohella tehdas tuottaa resurssitehokkaasti bioenergiaa ja erilaisia biomateriaaleja. Ympäristöministeriö asetti päätöksellään 29.4.2014 nro YM019:00/2014. Metsä Fibre Oy:n suunnitellun biotuotetehtaan lupamenettelyiden pilottihankkeen yhteistyöryhmän toimikaudeksi 1.5.2014 lukien hankkeen lupamenettelyiden päättymiseen saakka.Hankkeen päätavoitteena oli edistää lupamenettelyiden sujuvuutta. Pilottihankkeella toteutettiin näin ollen myös hallituksen 29.8.2013 tekemässä rakennepoliittisessa ohjelmassa tavoitteeksi asetettua lupa- ja valitusmenettelyiden sujuvoittamista. Biotuotetehtaan perustamisessa tarvittiin useita ympäristölainsäädäntöön perustuvia lupa- ja muita hyväksymismenettelyitä. Lisäksi menettelyihin liittyi alueen kaavoitustilanteen sekä liikenteellisten ratkaisujen toteaminen sekä tarvittavien muutosten huomioon ottaminen. Tehtaan perustaminen edellytti myös ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista YVA-menettelyä. Pilottihankkeen yhteistyöryhmän tehtävänä ja tuloksena oli: 1) edistää luvanhakijan ja lupamenettelyistä vastaavien viranomaisten yhteistyötä. Työryhmän työn perusteella yhteistyötä edistäviä toimintatapoja olivat ennakkoneuvottelut (mm. sovitut aikataulut, osallistamis- ja tiedotuskäytänteet), viranomaisten ja hakijan tiivis yhteistyö prosessin aikana, ELY-keskuksen ja AVI:n yhteistyö, toiminnanharjoittajan kokoon kutsuman seurantaryhmän työskentely, ELY-keskuksen eri vastuualueiden yhteistyöryhmä ja sisäiset asiantuntijaneuvottelut, eri viranomaisten keskinäinen tietojen vaihto (mm. pilottihankkeen yhteistyöryhmässä). 2) parantaa suunnitellun hankkeen lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa, tehostaa tiedonkulkua keskeisten tahojen välillä ja edistää lupaprosessien etenemistä sujuvasti tavoiteaikatauluissa. Sujuvoittamisessa auttoi erityisesti toiminnanharjoittajan (MF) oma osaaminen ja ammattitaito (mm. asiakirjojen ja selvitysten laadukkuus, laaja ja monipuolinen tiedottaminen) sekä aktiivisuus hallintomenettelyissä (mm. ripeä asiakirjojen täydentäminen), valmius uusien toimintatapojen kehittämisessä (mm. sidosryhmien osallistaminen) sekä yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Viranomaisten taholta hallintomenettelyjen sujuvoittamista edisti valmius tiiviiseen yhteistyöhön toisten viranomaisten sekä toiminnanharjoittajan ja konsulttien kanssa. Lisäksi myös prosessin nopeuttaminen lainsäädännön mahdollistamilta osin (esim. kuulemis- ja lausunnonantoajat YVA-prosessissa). 3) koota hankkeen aikana kokemuksia hyvistä käytännöistä ja julkaista niistä yhteenveto lupamenettelyiden päätyttyä. Tämä listaus sisältyy raporttiin. Pilotissa saatiin koottua hyvin kokemuksia Äänekosken biotuotetehtaan investointipäätöksen tekemisen kannalta keskeisten prosessien yhteensovittamisesta. Näitä prosesseja olivat kaavoitus, YVA-menettely ja ympäristölupaprosessi. Kaavoituksen pullonkauloista hankkeessa ei varsinaisesti saatu kokemuksia, koska aluetta ei tarvinnut kokonaan kaavoittaa.
Subject: ympäristölupa
YVA-menettely
Subject (ysa): kaavoitus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record