Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia – Sulka -hankkeen loppuraportti

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/155350

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_23_2015.pdf 9.384Mb PDF View/Open
Title: Turvetuotannon vesistökuormituksen muodostuminen ja sen hallintamahdollisuuksia – Sulka -hankkeen loppuraportti
Other contributor: Karppinen, Anssi
Postila, Heini
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2015
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2015
ISBN: 978-952-11-4503-2
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/155350
Abstract: Sulka -hankkeen tavoitteena oli selvittää turvetuotannon vesistökuormituksen muodostumista ja sen hallintamahdollisuuksia: 1) kevättulvien ja rankkasateiden aiheuttamia virtaamia ja niiden aikaista ve-sienhallintaa, 2) turvetuotantoalueilla muodostuvaan kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä, 3) pintavalutus-kenttien tehokkuutta ja vaikutusta veden laatuun, sekä tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä 4) kemiallisen vesienkäsittelyn toimivuutta, vaikutusta käsiteltävän veden laatuun ja kehittämismahdollisuuksia. Kevättulvien ja rankkasateiden aiheuttamien virtaamien sekä veden laadun vaihtelujen tarkasteluja varten kerättiin aineistoa Korentosuon turvetuotantoalueelta ja sitä käsiteltiin mallisovellusten avulla. Valuma-alue- ja maaperäominaisuuksien vaikutusta eroosioon ja kiintoaineen kulkeutumiseen sekä ravinteiden huuhtoutumiseen turvetuotantoalueilta selvitettiin 20 alueelta kootusta seuranta-aineistosta. Pintavalutuskenttien toimivuutta, niiltä lähtevän veden laatua ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkas-teltiin maastonäytteenottojen ja olemassa olevan velvoitetarkkailuaineiston perusteella. Lisäksi tarkastel-tiin turpeen alkuainepitoisuuksien vaikutusta fosforin pidättymiseen ja testattiin kahdella pintavalutusken-tällä sorptiomateriaalien käyttöä fosforin pidätyksessä. Kemiallisen vesienkäsittelyn toimivuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin kahdella kohteella ja laboratoriotutkimuksin. Tutkimuksen perusteella vedenlaatu voi lumensulannan aikana vaihdella voimakkaasti. Kuormituksen muodostumiseen vaikuttavat mm. turpeen maatuneisuusaste ja valuntatilanne. Reduktiot vaihtelivat huomattavasti. Pintavalutuskenttien avulla ei voida poistaa humusta, mutta niiden avulla voidaan kuiten-kin poistaa kiitettävästi kiintoainetta ja rautaa, parhaimmillaan jopa luonnontilaisten suoalueiden veden-laadun tasolle. Merkittäviä pintavalutuskenttien toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat pintavalutuskentän valutuspituus, pituus, kaltevuus ja kentän käyttöaste kuivana kautena sekä pintavalutuskentän turpeen fosforipitoisuus. Sorptiomateriaaleista ei vielä saatu toimivia käytännön ratkaisuja. Kemiallisen vesienkä-sittelyn avulla voidaan poistaa turvetuotannon valumavedestä humusta ja fosforia. Käsittely voi kuitenkin aiheuttaa myös negatiivisia muutoksia käsiteltävän veden laatuun. Orgaaniset polymeerit näyttävät laboratoriotulosten perusteella soveltuvan rautasulfaatin ohella koagulantiksi; lisäksi apuaineiden avulla voidaan saavuttaa merkittävä pienennys rautakemikaalin annosteluun. Molemmat em. menetelmät vaativat vielä käytännön mittakaavan lisätutkimusta.
Description: Korjauksia on tehty 17.6.2015 - sivulla 70 olevaan tekstiin: osan 4.4.2.2 Kenttien puhdistustehokkuus 6. kappale - sivulla 71 olevaan taulukkoon 18 - sivulla 72 olevaan taulukkoon 19
Subject (ysa): turvetuotanto
vesistönkuormitus
valumavesi
valunta
kiintoaines
ravinteet
saostus
puhdistus
käsittely
pintavalutuskentät
vedenlaatu
vesiensuojelu
hydrologia


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record