Pappina ilman temppeliä : Pappeus Qumranin liikkeessä Yhdyskuntasäännön ja Damaskon kirjan kautta tarkasteltuna

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161520
Titel: Pappina ilman temppeliä : Pappeus Qumranin liikkeessä Yhdyskuntasäännön ja Damaskon kirjan kautta tarkasteltuna
Författare: Damskägg, Mari
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta, Eksegetiikan laitos
University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Biblical Studies
Helsingfors universitet, Teologiska fakulteten, Institutionen för exegetik
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2014
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506161520
http://hdl.handle.net/10138/155424
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Old Testament Studies
Vanhan testamentin eksegetiikka
Gammaltestamentlig exegetik
Abstrakt: Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on Qumranin liikkeen pappeus. Aihetta tarkastellaan kahden Qumranin liikkeeseen yhdistetyn tekstin, Yhdyskuntasäännön ja Damaskon kirjan pohjalta. Tutkielman ensisijainen tavoite on selvittää, millaisen kuvan nämä kaksi tekstiä antavat Qumranin liikkeen pappeudesta ja vertailla, onko käsityksissä joitakin eroja. Millaista oli toimia pappina liikkeessä, joka ei osallistunut temppelikulttiin? Millaisia tehtäviä papit liikkeessä hoitivat ja millainen asema heillä oli suhteessa muihin liikkeen jäseniin? Miten teksteissä käsitellään pappeutta? Lisäksi pohditaan pappeuden merkitystä Qumranin liikkeelle. Aihetta lähestytään erottelemalla tutkielman lähdeteksteistä papeille annettuja tehtäviä ja papeista käytettyjä nimityksiä. Papeille annettuja tehtäviä analysoimalla tutkielmassa hahmotellaan pappien rooli kummankin tekstin taustayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan, miten ja millaisissa yhteyksissä papillisia nimityksiä käytetään eli miten papeista teksteissä puhutaan. Qumranin liikkeessä papeilla ei ollut samanlaista asemaa ja roolia kuin Toisen temppelin juutalaisuudessa yleensä. Tämä johtui siitä, että Qumranin liikkeellä ei ollut temppeliä, jossa papit olisivat voineet suorittaa heille tavanomaisia tehtäviä, eivätkä he myöskään osallistuneet temppelikulttiin Jerusalemissa. Damaskon kirjassa ja Yhdyskuntasäännössä papeilla on hieman toisistaan poikkeavia tehtäviä ja myös heidän asemansa on erilainen. Erot viittaavat siihen, että tekstien kuvaamat taustayhteisöt ovat olleet rakenteeltaan erilaisia myös pappeuden suhteen. Yhdyskuntasäännön kuvaamassa yhteisössä papeilla oli huomaamattomampi rooli ja he vastasivat lähinnä yhteisön viettämien seremonioiden johtamisesta, kun taas yhteisön asioista päätettiin yhdessä niin pappien kuin maallikoiden kesken. Damaskon kirjassa sen sijaan pappeus on määritelty selkeämmin ja papeilla oli enemmän valtaa. Tapa, jolla teksteissä puhutaan pappeudesta, on kuitenkin samantyyppinen. Papillisia nimityksiä käytetään teksteissä korostamaan samoja teologisia ja ideologisia piirteitä, mikä vahvistaa käsitystä siitä, että Damaskon kirja ja Yhdyskuntasääntö ovat syntyneet eroavaisuuksistaan huolimatta saman liikkeen piirissä.
Subject: pappeus
Subject (yso): Qumranin kirjoitukset


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post