Man as His own Worst Enemy : Lexical and Pronominal Masculine Generics : An Online Survey on Language Use and Attitudes

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015070710575
Title: Man as His own Worst Enemy : Lexical and Pronominal Masculine Generics : An Online Survey on Language Use and Attitudes
Author: Hekanaho, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015070710575
http://hdl.handle.net/10138/155648
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this thesis was to study masculine generics in English. The goals were reached by conducting a meta-analysis of selected previous works on masculine generics and an online survey on language use and attitudes. The previous studies showed that the use of masculine generics in English supports a male biased world view as women are, lingually, invisible in these generics. The studies also showed that the use of masculine generics has decreased during the past few decades, perhaps due to increasing gender equality. However, masculine generics are not extinct. Therefore, the purpose of this thesis was to map to what degree masculine generics are still used and whether they are still accepted as generics. Another goal was to find out how popular the gender neutral equivalents of masculine generics are. On top of this, the participants of the survey were asked whether they thought a new, gender neutral 3rd person singular pronoun could be added to English, which many transgender organisations have suggested, and which has already taken place in Swedish with the addition of the gender neutral hen pronoun. The survey gathered approximately 1600 participants, of which 1578 could be selected to the final data of this thesis. The survey was conducted online and both native English speakers and fluent English speaking native Finnish speakers were sought as participants. Finnish was chosen as an example of a gender neutral language; the purpose was to find out whether native speakers of a gender neutral language would view masculine generics differently, compared to native speakers of a natural gender language, English. On top of native language, the three other variables that were considered in the analysis were age, gender and education. The results of the survey confirmed those of the earlier studies: the majority of participants chose gender neutral equivalents rather than masculine generics. The so called singular they was by far the most chosen option, but some participants opted for he or she -constructions as well. A worthy proportion of participants (11-28%) also chose masculine generics, which shows us that these generics are not extinct yet, even though they are more often than not interpreted as sex-specific, as earlier studies have shown. Out of the four variables that were considered in the analysis, the participants' native language and gender seemed to have affected their answers the most. As an example, 28% of male participants and only 8% of female participants felt that gender neutral language use is not important. Moreover, male participants chose masculine generics significantly more often than did female participants. Reliable conclusions based on the participants' age and education could not be made, as differences were either not significant enough or inconclusive. The majority of the participants thought that gender neutral language use is important and they also believed that language can affect the way we view reality. The survey also revealed that a considerable amount of participants (24%) felt that a new, gender neutral 3rd person pronoun is needed in English.Tutkielma tarkastelee englannin kielen geneerisiä maskuliini -ilmaisuja aikaisempien tutkimusten meta-analyysin sekä kyselyn avulla. Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että geneeristen maskuliinien käyttö englannin kielessä tukee miesvaltaista maailmankuvaa, koska naiset jäävät kielellisesti näkymättömään rooliin. Geneeristen maskuliinien käyttö on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen myötä, mutta ne eivät ole täysin kadonneet kielestä. Näin ollen tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa, missä määrin geneerisiä maskuliineja käytetään englannin kielessä sekä hyväksytäänkö niiden geneerisyys edelleen; vastaavasti kartoitettiin myös, kuinka suosittuja geneerisille maskuliineille vaihtoehtoiset, sukupuolineutraalit ilmaisut ovat. Tämän lisäksi pyrittiin selvittämään osallistujien suhtautuminen sukupuolineutraaliin kielenkäyttöön sekä sukupuolineutraalin yksikön kolmannen persoonan pronominin mahdolliseen lisäämiseen kieleen, mitä useat ryhmät, kuten transgenderorganisaatiot, ovat ehdottaneet ja mikä Ruotsissa on jo toteutunut hen-prononimin myötä. Kyselyyn osallistui hieman yli 1600 vastaajaa, joista 1578 voitiin hyväksyä lopulliseen dataan. Kysely toteutettiin internetissä ja osallistujiksi haettiin sekä äidinkielenään suomea että englantia puhuvia henkilöitä. Suomen kieli valittiin vertailupariksi Englannille esimerkkinä sukupuolettomasta kielestä. Tarkoituksena oli kielenkäytön kartoituksen lisäksi selvittää, suhtautuvatko englantia äidinkielenään puhuvat henkilöt eri tavalla geneerisiin maskuliineihin verrattuna äidinkielenään suomea puhuviin mutta englantia sujuvasti osaaviin osallistujiin. Tämän lisäksi tulosten analyysissä mitattiin osallistujien sukupuolen, iän ja koulutuksen vaikutusta vastauksiin. Kyselyn tulokset vahvistivat aikaisempien tutkimusten löytöjä: enemmistö osallistujista valitsee mieluummin sukupuolineutraaleja vaihtoehtoja geneeristen maskuliinien sijaan. Ns. yksiköllinen they oli ehdottomasti suosituin vaihtoehto, mutta myös he or she -konstruktioita suosittiin. Varteenotettava määrä (11-28%) kyselyn osallistujista valitsi kuitenkin myös geneerisiä maskuliinivaihtoehtoja, mikä osoittaa, etteivät geneeriset maskuulinit ole kadonneet kielestä täysin, siitä huolimatta, että ne kuitenkin useimmiten tulkitaan sukupuolispesifeinä, niin kuin aikaisemmat tutkimukset ja tämän kyselyn tulokset osoittavat. Erityisesti osallistujien äidinkieli ja sukupuoli vaikuttivat merkittävästi heidän vastauksiinsa, kun taas osallistujien iän vaikutuksesta vastauksiin ei pystytty tekemään varmoja johtopäätöksiä, ja osallistujien koulutustasolla ei näyttänyt olevan juurikaan merkitystä vastauksien suhteen. Esimerkiksi miehistä 28% ja vain 8% naisista oli sitä mieltä, ettei sukupuolineutraali kielenkäyttö ole tärkeää. Sen lisäksi miehet valitsivat geneerisiä maskuliineja kyselyssä huomattavasti enemmän kuin naiset. Enemmistö vastaajista piti sukupuolineutraalia kielenkäyttöä tärkeänä ja valtaosa uskoi, että kielenkäytöllä voi olla vaikutusta siihen, miten hahmotamme reaalimaailmaa. Kysely paljasti myös, että varteenotettava osa (24%) osallistujista koki, että Englantiin tarvittaisiin uusi, sukupuolineutraali yksikön kolmannen persoonan pronomini.
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
manashis.pdf 1.958Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record