Kone- ja laitehäiriöt maataloudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292652
Title: Kone- ja laitehäiriöt maataloudessa
Author: Jauhiainen, Samuli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507292652
http://hdl.handle.net/10138/155750
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Agroteknologi (lantbruks- och miljöteknologi)
Agrotechnology (Agricultural and Environmental Engineering)
Agroteknologia (maatalous- ja ympäristöteknologia)
Abstract: Tämä tutkimus keskittyy maatalouden kone- ja laitehäiriöihin. Häiriöitä voivat olla esimerkiksi koneiden ja laitteiden epäluotettava toiminta, vikaantuminen tai rikkoutuminen sekä tukkeutuminen. Usein häiriöt keskeyttävät työt joko tilapäisesti tai pidemmäksi aikaa. Joidenkin häiriöiden kohdalla työtä voidaan jatkaa häiriöstä huolimatta. Häiriöistä voi aiheutua töiden viivästymistä tai erilaisia taloudellisia menetyksiä. Maatalousyrittäjien työturvallisuus vaarantuu kun häiriöitä joudutaan korjaamaan. Huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat maatiloilla suhteellisesti eniten työtapaturmia aiheuttavia töitä. Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää maatalouskoneiden ja –laitteiden yleisimpiä häiriöitä, häiriöiden syntyyn liittyviä tekijöitä sekä mahdollisuuksia häiriöiden ja niistä aiheutuvien tapaturmien ennaltaehkäisemiseen. Tutkimuk-sen perusteella oli tarkoitus laatia maatalousyrittäjille toimintaohjeita häiriöiden ennaltaehkäisemiseen ja hallittuun purkamiseen. Tutkimus toteutettiin 1,5 vuotta kestävänä seurantatutkimuksena. Seurantatutkimukseen osallistui 21 maatilaa. Maatalousyrittäjät raportoivat havaitsemistaan kone- ja laitehäiriöistä ennalta määritellyn pohjan mukaisesti. Tutkimuksen perusteella eniten kone- ja laitehäiriöitä ilmenee traktoreissa, koska niissä on paljon häiriökohteita ja niiden käyttömäärät ovat suuria. Myös sadonkorjuukoneissa ilmeni paljon häiriöitä. Häiriöt olivat pääosin koneen tai laitteen rungossa ja tehonsiirrossa olevien mekaanisten osien rikkoutumisia sekä iästä johtuvia häiriöitä. Noin viiden-nes häiriöistä oli sähköhäiriöitä. Noin kahdessa tapauksessa kolmesta häiriö keskeyttää tehdyn työn. Suurin osa häiriöistä oli seurausta koneen tai laitteen käytön mukanaan tuomasta ”normaalista” kulumisesta. Loput häiriöiden syyt jakautuivat lähes tasaisesti käyttöympäristöstä, koneiden ja laitteiden heikosta laadusta sekä käyttäjistä johtuviin tekijöihin. Merkittävänä tuloksena voidaan pitää sitä, että häiriöiden määrään ja ennaltaehkäisyyn on mahdollisuus vaikuttaa. Maatalousyrittäjän on lähes mahdotonta välttyä kone- ja laitehäiriöiltä. Tutkimuksen ja aikaisemman kirjallisuu-den perusteella häiriöiden määrään ja niiden aiheuttamiin vaikutuksiin on mahdollista puuttua ja varautua. Tulosten perusteella tärkeimmiksi häiriöiden ehkäisykeinoiksi muodostuivat ennakoiva huolto, käyttöohjekirjan lukeminen ja huolellinen koneeseen tutustuminen, koneiden ja laitteiden laatuun panostaminen sekä kunnollinen työhön keskitty-minen. Koneiden kunnossapito ja häiriöiden purkaminen on turvallista, kun huoltotilat ovat kunnolliset, käytetään laadukkaita työkaluja ja suojaimia sekä omaksutaan oikeat työtavat eikä oteta kiireisenäkään ylimääräisiä riskejä. Tärkeää on myös muistaa, että vaativimmat korjaustyöt kannattaa jättää ammattilaisille. Tutkimukselle asetetut päätavoitteet täyttyivät ja tulosten pohjalta maatalousyrittäjille julkaistiin Työtehoseuran toimesta tiedote ”Maatalouden kone- ja laitehäiriöt – ehkäisykeinoja ja toimintaohjeita”.This study focuses on machinery and equipment failures in agriculture. For example, unreliable operations, or breakages and obstructions are common failures. Usually failures interrupt the work, either temporarily or for a longer period of time. Sometimes it is possible to continue working despite the failure. On the other hand failures can cause delaying or financial losses. Repairs can cause dangerous situations for farmers. Maintenance and repair works on farms are causing the most of the work-related accidents. The main targets of the study were to determine the most common failures on agricultural machinery and equip-ment, find the main reasons for the failures and find the ways to prevent failures and accidents caused by failures. The study was intended to serve as a basis of the newsletter to be made for farmers. The study was conducted 1.5 years lasting follow-up study. This study was finally included 21 farmers from all over the Finland. Farmers reported their machinery and equipment failures according to a pre-defined form. According to the results most machinery and equipment faults occurs with tractors. That is because tractors have a lot of places for failures and they are widely used on farms. Also harvesting machines seems to have a lot of failures. Machine failures were mainly on the frame and on the mechanical parts of power transmission. About one-fifth of all were electrical failures. Around two times out of three the failure interrupts working. According to farmers most of the failures were age-related and result from a "normal" wear. The remaining causes for failures were divided almost evenly between operating environment, machinery and equipment poor quality and factors resulting from the users. A significant result is that many failures can be prevented. For farmers it is almost impossible to avoid the machine and equipment failures. This study and the earlier stud-ies show that many of failures can be prevented and farmers should prepare better for failures. According to study the most important ways to prevent failures are proactive maintenance, careful reading of the operation manual, in-vesting to good quality machinery and equipment and by focusing to the work they are doing. Machinery mainte-nance and failure solving is safe when maintenance facilities are decent, using high quality tools and protective clothes, and when using the correct methods of work and not taking extra risks. It is also important to remember that the most demanding repair work should be left to professionals. The main goals of the study were achieved. TTS has published a newsletter for farmers, "Agricultural machinery and equipment failures - prevention methods and guidelines" based on the results of this study.
Subject: maatalous
maatalouskone
häiriö
keskeytys
työturvallisuus
huolto
korjaus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record