Jalostushyöty ja korrelaatiot koivun jälkeläiskokeissa : rauduskoivun jalostuksen tehostaminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101429
Title: Jalostushyöty ja korrelaatiot koivun jälkeläiskokeissa : rauduskoivun jalostuksen tehostaminen
Author: Annala, Marja-Leena
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101429
http://hdl.handle.net/10138/155771
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Skogsekologi
Forest Ecology
Metsäekologia
Abstract: Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kasvu- ja laatuominaisuuksien jalostushyötyjä sekä ominaisuuksien välisiä korrelaatioita koivun jälkeläiskokeissa. Useiden ominaisuuksien mittaaminen tai arvioiminen on hidasta ja kallista. Mittauksien aiheuttamia kustannuksia voidaan pienentää, kun voimakkaasti korreloivista ominaisuuksista jätetään toinen kokonaan mittaamatta. Metsäpuiden jalostuksen kannalta on tärkeää tietää ominaisuuksien väliset korrelaatiot, koska jalostettaessa yhtä ominaisuutta saattaa toinen ominaisuus heiketä. Puun sisäisillä ja ulkoisilla laatuominaisuuksilla on suuri merkitys puunjalostusteollisuudelle. Tutkimuksen aineistona oli yksitoista Metsäntutkimuslaitoksen perustamaa jälkeläiskoetta, joista oli mitattu tai arvioitu silmävaraisesti kasvu- ja laatuominaisuuksia. Mittaukset oli tehty 9-20 vuoden iällä. Jalostuksen tuloksellisuutta kuvaa muutos jalostettavan ominaisuuden keskiarvossa. Muutosta kutsutaan jalostushyödyksi ja se ilmoitetaan yleensä suhteellisena arvona verrattuna jalostamattoman vertailuaineiston keskiarvoon. Vertailukohteena voi olla myös muut eriasteiset jalostusaineistot. Ominaisuuksien välisiä riippuvuussuhteita kuvattiin Spearmanin järjestyskorrelaatiolla. Parametriton menetelmä valittiin siksi, että osa laatuominaisuuksista oli arvioitu silmävaraisesti järjestysasteikollisiin luokkiin. Jalostuksen kannalta hankalinta on, jos kasvutunnuksien ja tärkeiden laatuominaisuuksien välillä on epäedullinen korrelaatio. Tutkimuksessa todettiin pääsääntöisesti merkittävää jalostushyötyä niin kasvu- kuin laatuominaisuuksissa vertailtaessa jalosteita jalostamattomiin metsikköalkuperiin sekä osittain vertailtaessa myös muihin eritasoisiin aikaisemmin tuotettuihin jalostusaineistoihin. Kasvutunnusten osalta todettiin, että rinnankorkeusläpimitta korreloi tilavuuden kanssa vahvemmin kuin pituus. Laatu- ja kasvuominaisuuksien välillä oli useita tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita. Epäedullisia korrelaatioita oli rinnankorkeusläpimitan ja oksalaadun välillä. Haarojen – ja poikaoksien määrän välillä oli joissakin kokeissa epäedullinen korrelaatio, mutta suuruudeltaan heikko. Silmävaraisesti arvioitu kokonaislaatu korreloi ainakin osittain hyvin osatekijöidensä kanssa. Jalostuksen kustannuksia voisi pienentää vähentämällä mitattavia ominaisuuksia. Rinnankorkeusläpimitta on helppo ja nopea mitattava ja se korreloi hyvin niin pituuden kuin tilavuuden kanssa. Pituus voitaisiin jättää kokonaan mittaamatta. Kokonaislaatu näyttää tämän tutkimuksen mukaan kuvaavan hyvin rungon hyvyyttä ottaen huomioon useat rungon laatua kuvaavat tekijät. Kokonaislaadun muut osatekijät voisi jättää arvioimatta. Lisätutkimuksia kaipaisi silmävaraisen arvioinnin luotettavuuden selvittäminen. Erot eri havainnoijien välillä luokittelussa olisi syytä selvittää sekä tarvittava luokkien lukumäärä ominaisuutta kohden.The goal of the research was to find out genetic gain and correlation of stem growth and quality traits in progeny trials of birch. Measurements and observation s of many traits are slow and expensive work. The costs could be decrease if some of the traits could be leaved unmeasured based on sufficient correlation between different traits. It’s very important to know association between different traits. Association can be even harmful. While some important trait becomes better some other can become worse. The internal and the external quality traits have a great importance for wood processing industry. The material of the research consists of eleven progeny trials established by The Finnish Forest Research Institute. Growth and quality trait were measured or observed. Measurements and observations were made at the age between 9-20 years. Change in mean of improved trait represents progress in tree improvement. This change is called genetic gain and it’s impressed usually as a relative value compared with mean of unimproved reference material. Reference material can even be other genetically improved material of different degree. Association between different traits was impressed with Spearman’s rank correlation coefficient. Nonparametric method was chosen because some traits were observed in rank order scales. Inconvenient for tree improvement is when association between growth and important quality traits is harmful. In this study was mainly found out remarkably genetic gain as well in growth as in quality traits in comparison with unimproved natural stand origins and even partly with earlier produced improved breeding material of different breeding degree. Correlation between stem volume and diameter at breast height were higher than between stem volume and height. There were several positive statistically significant correlations between growth and stem quality traits. Harmful correlation was found out between diameter at breast height and branch quality. Correlation between number of limbs and ramicorns had harmful correlation in some trials but correlations were quite weak. Ocular estimated general quality correlated well between its different factors. The costs of the practical forest tree breeding can be decreased by measuring fewer traits. Diameter at breast height is easy and quick trait to measure and correlate well between stem height and stem volume. Stem height could be leaved unmeasured. Because general quality correlates well between its different factors, other factors are not necessary to measure observe. Further research is needed within the reliability of the ocular observation. Differences in scaling within different person are important for reliability. Also the appropriate number of scales should be researched.
Subject: koivu
jalostushyöty
laatuominaisuus
metsänjalostus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record