EU:n vieraslajiasetus : Asetuksen toimeenpanon yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten vaikutusten tarkastelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101425
Title: EU:n vieraslajiasetus : Asetuksen toimeenpanon yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten vaikutusten tarkastelu
Author: Kammonen, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101425
http://hdl.handle.net/10138/155772
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Skoglig ekologi och resurshushållning
Forest Ecology and Management
Metsien ekologia ja käyttö
Abstract: Vieraslajien on todettu olevan uhka erityisesti ympäristölle, mutta niillä on myös merkittäviä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Vieraslajien haitallisten vaikutusten ja torjuntatöihin käytettävien resurssien on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti. Tämän vuoksi Euroopan unionissa tarvitaan unionin laajuista säätelyä ja toimintaa haitallisia vieraslajeja koskien. Tässä työssä arvioidaan, kuinka EU:n vieraslajiasetus tulee vaikuttamaan Suomeen yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti. Arviot on tehty asiantuntijahaastatteluiden perusteella. EU:n vieraslajiasetuksen myötä EU-jäsenmaat alkavat seurata EU:n vieraslajiluettelon lajien levinneisyyttä, estää niiden leviämistä ja hävittää niitä. On odotettavissa, että luetteloon ei tule Suomessa merkittäviä lajeja, mikä merkitsisi vähäisiä vaikutuksia Suomessa nykyiselle ympäristölle tai yhteiskunnallisille toiminnoille ja toimijoille. Luettelon sisällöstä riippuen vaikutukset voivat kuitenkin olla myös erittäin merkittävät, tai ne voivat lisääntyä tulevaisuudessa esimerkiksi uusien invaasioiden myötä. EU:n vieraslajiasetuksen voimaantuloa seuraavina vuosina sen toimeenpano vaatii toimivaltaisilta viranomaisilta lisääntyvää työpanosta liittyen lajien seurantoihin ja selvityksiin. Tämän lisäksi saattaa tulla torjuntaan ja hävittämiseen liittyviä velvoitteita, jotka ovat riippuvaisia siitä, kuinka moni EU:n vieraslajiluettelon lajeista koskettaa Suomea. Toimivaltaisia viranomaisia lukuun ottamatta on todennäköistä, että asetuksella ei ole merkittäviä suoria vaikutuksia seuraavien vuosien aikana Suomessa. Vaikutukset integroituvat muihin tehtäviin ja toimintoihin. On todennäköistä, että joidenkin kasvien kasvatus ja myynti joudutaan lopettamaan, mutta vaikutus on tuottajille, myyjille ja kuluttajille kokonaisuutena pieni ja väliaikainen. Korvaavia lajeja otetaan käyttöön tarvittaessa. Kansalaiset osallistuvat enemmän vieraslajien vapaaehtoiseen torjuntaan ja hävittämiseen. Tiedotus vieraslajiasiasta lisääntyy monella tavoin, sekä virallisten kanavien että esimerkiksi elinkeinoelämän ja järjestöjen kautta. Jos EU:n vieraslajiluettelossa on Suomessa merkittäviä lajeja, vaikutuksia kohdistuu viranomaisten ohella esimerkiksi yrittäjille tai maanomistajille. Kustannuksia voi syntyä muun muassa hävittämisestä ja poikkeuslupakäsittelyistä. Hyödyt taas ovat esimerkiksi ympäristöllisiä ja taloudellisia. Suurin hyöty tulee ennaltaehkäistyjen ja torjuttujen haittojen kautta. Ympäristö (esimerkiksi elinympäristöt ja lajit) on merkittävin hyötyjä asetuksesta: haittojen ennaltaehkäisyllä torjutaan erityisesti monimuotoisuuden heikentymistä. Torjunnan avulla myös ekosysteemipalvelut säilyvät, ja kansalaiset hyötyvät torjutuista haitoista esimerkiksi elinkeinoelämän ja terveyden suhteen. Välillisesti hyödytään siitä, että muissa maissa tehdyt toimenpiteet vähentävät meihin kohdistuvia vieraslajiriskejä. Lisäksi tietoisuus ongelmasta ja valistus Suomessa ja ulkomailla vähentävät leviämisriskejä sekä lisäävät torjuntaa ja hävittämistä. Ajallisesti suurimmat varmat vaikutukset tulevat viiden vuoden sisällä EU:n vieraslajiasetuksen voimaantulosta. Nämä koostuvat valtion organisaatioiden valvonta- ja seurantatoimenpiteistä. Myös kokonaisuutena pieniä ja väliaikaisia haittoja voi kohdistua elinkeinoelämälle, erityisesti puutarha-alalle. Tämän lisäksi voi tulla vähäisiä hävittämis- ja torjuntatoimia. Suurimmat vaikutukset sekä ympäristöllisesti että yhteiskunnallisesti voidaan nähdä torjuttujen haittavaikutusten kautta. Yleensä etukäteen tehty torjunta on halvempaa ja helpompaa, minkä lisäksi lajeja ei välttämättä edes pystytä poistamaan enää leviämisen jälkeen. Näiden syiden vuoksi ennaltaehkäisty on erittäin tärkeää.
Subject: vieraslaji
haitallinen vieraslaji
vaikutusarviointi
ympäristövaikutus
EU-asetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro_gradu_Kammonen_2015.pdf 2.109Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record