"Tämä on mielestäni väärin, hinta pitäisi näkyä nettisivulla tilattaessa" : Kuluttajien verkkokaupassa kokemia ongelmia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101414
Title: "Tämä on mielestäni väärin, hinta pitäisi näkyä nettisivulla tilattaessa" : Kuluttajien verkkokaupassa kokemia ongelmia
Author: Lucenius, Iris
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101414
http://hdl.handle.net/10138/155795
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Verkkokaupan suosio on jatkuvassa kasvussa. Internetissä ostamisen mahdollisuudet kasvavat teknologian kehityksen myötä. Samalla verkkokauppoja käyttävät kuluttajat kokevat yhä enemmän ongelmia ja kuluttajavalitusten määrät kasvavat jatkuvasti. Tutkielma tarkastelee keskeisiä kuluttajien kokemia ongelmia verkkokaupassa. Analyysin kohteena on se, mikä verkkokaupassa menee vikaan kuluttajan näkökulmasta ja minkälaisissa tilanteissa kuluttajat tuntevat itsensä huijatuiksi. Tutkielman aineisto koostuu Kilpailu- ja kuluttajavirastoon lähetetyistä sähköisistä yhteydenotoista. Kyseessä oleva luonnollinen tekstiaineisto koostuu 186 kuluttajan kirjoittamasta valituksesta, jossa toisena osapuolena on elinkeinonharjoittaja. Kirjoitukset on rajattu koskemaan verkkokaupasta ostettua tai vuokrattua hyödykettä. Kuluttajien selontekoja tarkastellaan laadullisella tutkimusotteella ja tekstejä on analysoitu sisällönanalyysia ja teemoittelua hyödyntäen. Tutkielmassa ei oteta kantaa siihen, ovatko kirjoitukset totuudenmukaisia tai onko tilanteissa toimittu kuluttajaa kohtaan juridisesti oikein vai väärin. Kuluttajien kirjoituksissa keskeisiksi teemoiksi nousevat asiakaspalvelun ja verkkosivustojen ongelmat. Asiakaspalvelun kanssa vuorovaikutukseen pääseminen koetaan haastavaksi. Jo yhteystietojen löytäminen on vaikeaa. Kuluttajien viesteihin tai yhteydenottoyrityksiin ei vastata ja kuluttaja joutuu ottamaan aktiivisen roolin asiansa selvittämisessä. Kuluttajat kokevat, että yritykset eivät ole kiinnostuneita heidän kokemista ongelmistaan ja he eivät myöskään saa palvelua. Yrityksestä esimerkiksi luvataan palata asiaan, mutta yhteydenottoa ei enää kuulu. Internetsivustojen kohdalla väärän tai harhaanjohtavan informaation saaminen verkkosivuilta aiheuttaa ongelmia. Kuluttajat eivät saa tietoa tuotteen kokonaishinnasta tai sopimusehdoista. Tuotteet tai palvelut eivät myöskään vastaa aina sitä mielikuvaa, joka kuluttajalle syntyy yrityksen nettisivujen perusteella. Tarjoustuotteiden saatavuus ja toimitusongelmat koetaan myös keskeisiksi ongelmiksi. Tarjoustuotteiden kohdalla kyse on sekä verkkosivujen teknisestä toteutuksesta että informaatiovajeesta koskien tarjoustuotteiden saatavuutta. Jos yrityksen kanssa ei päästä asioimaan kasvokkain, niin vuorovaikutuksen puute korostuu. Kuluttajat kuvailevat tulleensa muun muassa huijatuiksi, petetyiksi ja harhaanjohdetuiksi. Kuluttaja asemoidaan yritysten toimesta perinteisen kuningas käsitteen vastaisesti ennemminkin alamaisen rooliin.E-commerce is constantly growing. Possibilities to shop via internet has been growing as technology has developed. At the same time consumers are facing more and more problems and the number of consumer complaints have increased. This master´s thesis studies the problems consumers experience in e-commerce by analyzing the situations in which consumers feel they have been mistreated. The data used in this thesis consists of 186 written complaints sent by consumers to the Finnish Competition and Consumer Authority. These have not been collected specifically for this study and therefore the data can be referred as real or natural. Consumers wishing to report or complain about specific trader have entered their stories through an electronic form. The data has been outlined and all the cases are just about e-commerce. The consumers’ written complains have been analyzed by using qualitative methods and organized in different main themes and types. This master´s thesis does not take into consideration any legal aspects of the stories used. The two main themes in this study are customer service and internet site problems. Consumers feel that contacting with customer service is challenging and even finding the contact information is difficult. Customer service does not contact directly the consumer when promised and the consumers need to take an active role themselves to deal with the problem. Consumers experience that companies are not interested in their issues and are lacking hugely in service attitude. The second theme on internet sites indicate that websites give wrong and misleading information to consumers. Information about product price or terms of agreement are not shown to the consumers. Product or service do not match consumers’ expectations formed from visiting websites. Also one of the main experienced problems is that consumers have trouble in buying the products mentioned to be on sale in internet. In those situations the problem is more in technical limitations of the websites and in the lack of information what coming from scheduled product sales time. If consumers do not have an opportunity to act face to face with customer service this limits established interaction. In this data consumers describe that they feel they have been cheated, betrayed and misled. Companies treat consumers more as a subordinates instead of a king.
Subject: verkkokauppa
koetut ongelmat
vuorovaikutus
asiakaspalvelu
kuluttajavalitukset


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record