Kahden kesantokaistatyypin vaikutukset petoniveljalkaisten runsauteen ja lajikoostumukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101460
Title: Kahden kesantokaistatyypin vaikutukset petoniveljalkaisten runsauteen ja lajikoostumukseen
Author: Saarnia, Meri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201506101460
http://hdl.handle.net/10138/155802
Thesis level: Master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Suojeleva biologinen torjunta on yksi biologisen torjunnan osa-alueista. Se pyrkii hyödyttämään tuholaisten luontaisia vihollisia muun muassa lisäämällä maatalousympäristön monimuotoisuutta. Perustamalla viljelemättömiä alueita viljelykasvustojen sekaan voidaan tarjota luontaisille vihollisille monia resursseja, kuten ravintoa, suojaa ja talvehtimispaikkoja. Näiden resurssien saatavuus lisää luontaisten vihollisten runsautta ja monimuotoisuutta ja edistää siten tuholaistorjuntaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kahden erilaisen kesantokaistatyypin – niitty- ja nurmikaistan – vaikutuksia petoniveljalkaisten runsauteen ja lajikoostumukseen. Kesantokaistoilla ilmenevien erojen lisäksi pyrittiin selvittämään kaistatyyppien vaikutuksia petoniveljalkaisiin viljapellolla kaistojen läheisyydessä. Koe toteutettiin kesällä 2014 kahdella ohrapellolla Helsingissä. Molempien peltojen keskelle perustettiin keväällä kaksi kesantokaistaa, joista kumpikin koostui neljästä 3 m * 60 m kokoisesta ruudusta. Joka toinen ruutu kylvettiin niittykasvustoseoksella ja joka toinen nurmikasvustoseoksella. Petoniveljalkaisia havainnoitiin kesä-heinäkuun ajan kesantokaistoille sekä ohrapeltoon sijoitettujen kuoppa-ansojen avulla. Kesantokaistat ylläpitivät ohrapeltoa runsaammin petoniveljalkaisia. Niitty- ja nurmikaistojen välillä ei kuitenkaan ollut merkitsevää eroa petoniveljalkaisten lukumäärissä. Petoniveljalkaisten määrä ei myöskään eronnut ohrapellolla eri kaistatyyppien läheisyydessä. Petoniveljalkaisten lajikoostumus erosi pellon ja kaistojen välillä tilastollisesti merkitsevästi, ja kaistatyyppien välillä lähes merkitsevästi. Tulosten perusteella kesantokaistat onnistuivat tarjoamaan jo perustamisvuonna otollisen elinympäristön petoniveljalkaisille, mikä saattaa selittyä niiden tarjoamilla ravintoresursseilla ja häiriöttömyydellä. Voimakkaiden erojen puutetta kesantokaistatyyppien välillä selittää se, ettei kaistojen kasvillisuus ollut vielä perustamisvuonna ehtinyt vakiintua. Myös koepeltojen keskinäinen erilaisuus heikensi erojen näkymistä kaistojen välillä. Kesantokaistoilla näyttäisi kuitenkin olevan potentiaalia tarjota aiemmin luonnonhoitopelloilla havaittuja monimuotoisuushyötyjä sekä edistää ekosysteemipalveluita, kuten suojelevaa biologista torjuntaa.Conservation biological control is a strategy of biological control that aims to support natural enemies of pests. One of the potential ways to support natural enemies is to enhance diversity in agricultural landscapes. By establishing non-cultivated areas near crop fields natural enemies can be provided with many resources including food, shelter and overwintering sites. The availability of these resources potentially enhances the abundance and diversity of natural enemies and their efficiency to reduce pest populations. The goal of this study was to compare the effects of two different fallow strip types – meadow strip and grassland strip – on the abundance and species composition of predatory arthropods. To examine the differences between the strip types, data were collected from the strips and adjoining cereal fields. An experiment was conducted on two barley fields in Helsinki in summer 2014. Two fallow strips were established in the middle of each field. The strips were composed of four 3 m * 60 m-sized plots. Every other plot was sown with meadow seed mixture and every other with grassland mixture. Data on predatory arthropods were collected during June-July using pitfall traps. There were more predatory arthropods on the fallow strips than on the barley fields. However, there were no differences in the abundance of predatory arthropods between the fallow strip types. Moreover, the abundance of predatory arthropods on adjoining cereal field did not differ between the strip types. The species composition of predatory arthropods differed statistically significantly between barley fields and the fallow strips, and almost significantly between the strip types. The results indicate that the fallow strips succeeded to provide favorable habitats for predatory arthropods, which may be due to food or shelter that they provide. The lack of clear differences on the abundance and species composition of predatory arthropods between the strip types can be explained by the fact that the vegetation of the strips was not yet fully established in the first year. Other reasons include the substantial differences between the two study fields. However, it seems that fallow strips have potential to provide biodiversity benefits, which have previously been observed in environmental fallow fields, and to enhance ecosystem services such as biological control.
Subject: conservation biological control
fallow strip
predatory arthropods
biodiversity
ecosystem service
vegetation
suojeleva biologinen torjunta
kesantokaista
petoniveljalkaiset
monimuotoisuus
ekosysteemipalvelu
kasvillisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Meri_Saarnia_gradu.pdf 779.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record