Reggio Emilia -pedagogiikan soveltaminen suomalaisessa päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133545
Title: Reggio Emilia -pedagogiikan soveltaminen suomalaisessa päiväkodissa
Author: Sääskilahti, Eeva-Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133545
http://hdl.handle.net/10138/156133
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective. The goal of the study was to examine, interpret and analyze how the Reggio Emilia approach is realized in a Finnish daycare center where such an approach is implemented. This research problem was approached by examining the pedagogical fields in light of the social-constructivist theory and the perspectives of Reggio Emilia approach values and pedagogical principles. The goal of the study was also to produce information for the development of action in the studied daycare center as well as provide general and professional benefits from this application of Reggio Emilia approach to the early childhood education field. Methods. The research method was qualitative study, in which theoretical background information, interviews and observation were used to interpret the implementation of the Reggio Emilia approach in the work and activity of the studied daycare center. The research data was collected via interviews at the studied daycare center between December 2010 and May 2011, and by observing the project activities of a child group in June 2011. The interviews were used to obtain information on what kind of values and attitudes guide education and teaching in the daycare center, how these values and attitudes are realized in action, or whether they are realized at all. At the same time, the interviews were used to determine whether the educational and teaching values and principles of the daycare center differ from those of the kindergarten teachers, and if so, how they affect the actions of the kindergarten teachers. In addition, answers were sought to questions concerning the concepts of child-centeredness and the role of adults in the daycare center as well as the opinions of the kindergarten teachers on how the Reggio Emilia approach was realized in everyday actions. Observation was used to determine whether practical activities were implemented in accordance with the social-constructivist theoretical frame of reference and the results of the interviews. The collected data was transcribed and then analyzed using contents analysis. The analysis was based on the data but the conclusions also took into consideration ideas and observations based on theory. Results and conclusions. The study found that the Italian Reggio Emilia approach was applied in the studied daycare center to suit the Finnish culture and way of life. The Reggio Emilia approach was realized in the daycare center by child-centeredness actions according to the educational and teaching values and pedagogical principles. The results showed that the kindergarten teachers supported and motivated the children for independent actions and learning, they took into consideration the interests, ideas and thoughts of the children when planning activities, as well as they encourage the children to participate in interactive relationships. In the realization of Reggio Emilia approach played important role learning and thinking of children, supporting the human agency of children as well as the actions in the zone of proximal development. In addition the learning and educational environment were identified as being important. Based on the results, the kindergarten teachers in the studied daycare center considered the Reggio Emilia approach to be a comprehensive outlook on life. The results also showed clearly that this Finnish application of the approach was strongly highlighted - through the Reggio Emilia values and attitude world as well as the pedagogical principles - child-centeredness, permanent small groups, permanent responsible educators and educational partnership. As a conclusion, this study strengthens the conception of the Finnish application of the approach in the studied daycare center as child-favorable and child-centeredness, creative and open attitude world.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, tulkita ja analysoida miten Reggio Emilia -pedagogiikka toteutuu suomalaisessa, reggiolaisittain toimivassa päiväkotiympäristössä. Tätä tutkimuskysymystä lähestyttiin tarkastelemalla pedagogiikan osa-alueita Vygotskyn sosiaalis-konstruktiivisen teorian valossa reggiolaisten arvojen ja pedagogisten periaatteiden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli lisäksi tuottaa tietoa tutkimuspäiväkodin oman toiminnan kehittämiseen kuin myös antaa yleistä ja ammatillista hyötyä tästä Reggio Emilia -pedagogisesta sovelluksesta varhaiskasvatuskentälle. Menetelmät. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa keskityttiin teoriataustan, haastattelujen ja havainnoinnin avulla tulkitsemaan Reggio Emilia -pedagogisen toiminnan toteutumista tutkimuspäiväkodin työskentelyssä. Tutkimusaineisto kerättiin tutkimuspäiväkodista haastatteluilla ajalla joulukuu 2010 – toukokuu 2011 sekä lapsiryhmän projektitoiminnan havainnoinnilla kesäkuussa 2011. Haastatteluiden avulla haettiin tietoa siitä, millaiset tutkimuspäiväkodin ja siinä työskentelevien lastentarhanopettajien reggiolaiset kasvatusta ja opetusta ohjaavat arvot sekä pedagogiset periaatteet ovat, miten ne toteutuvat päiväkodin toiminnassa vai toteutuvatko ne. Samalla haastatteluissa etsittiin vastauksia siihen, eroavatko tutkimuspäiväkodin ja lastentarhanopettajien omat reggiolaiset kasvatusta ja opetusta ohjaavat arvot ja periaatteet toisistaan ja jos ne eroavat, miten ne vaikuttavat lastentarhanopettajien toimintaan. Näiden kysymysten lisäksi haluttiin saada vastauksia käsityksiin lapsilähtöisyydestä ja aikuisen roolista tutkimuspäiväkodissa sekä siitä, miten Reggio Emilia -pedagogiikka lastentarhanopettajien mielestä toteutuu arjen toiminnassa. Lapsiryhmän havainnoinnin kautta haettiin lisätietoa vielä siitä, toteutuiko käytännön toiminta kuten sosiaalis-konstruktiivinen teoreettinen viitekehys sekä haastattelutulokset antoivat olettaa. Saatu aineisto litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysillä. Analyysissa lähdettiin liikkeelle aineistolähtöisesti, mutta johtopäätöksissä otettiin myös mukaan teoriasta nousseita ajatuksia ja huomioita. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että italialainen Reggio Emilia -pedagogiikka toteutui tutkimuspäiväkodissa soveltaen sitä suomalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. Tutkimuspäiväkodin pedagogiikassa toteutui reggiolaisten arvojen ja pedagogisten periaatteiden mukainen lapsilähtöinen toiminta. Tutkimustuloksena selvisi tutkimuspäiväkodin lastentarhanopettajien tukevan ja motivoivan lapsia omaehtoiseen toimintaan ja oppimiseen, huomioivan lasten mielenkiinnon kohteita ja ajatuksia toiminnan suunnittelussa sekä kannustavan heitä vuorovaikutuksellisiin suhteisiin. Tärkeässä roolissa pedagogiikan toteutumisessa olivat lapsen oppimisen ja ajattelun, lapsen toimijuuden samoin kuin tämän lähikehityksen alueella toimimisen tukeminen. Lisäksi oppimis- ja kasvatusympäristö koettiin tärkeäksi. Samalla tulosten pohjalta kävi ilmi tutkimuspäiväkodin lastentarhanopettajien näkemys Reggio Emilia -pedagogiikasta kokonaisvaltaisena elämänasenteena. Tutkimuksen tulokset osoittivat selkeästi, että tämän tutkimuspäiväkodin suomalaisessa Reggio Emilia -pedagogisessa sovelluksessa painottuvat reggiolaisten arvojen ja asennemaailman sekä pedagogisten periaatteiden kautta vahvasti lapsilähtöisyys, pysyvät pienryhmät, pysyvä vastuukasvattajuus ja kasvatuskumppanuus. Tutkimuksen johtopäätökseksi vahvistui käsitys tutkimuspäiväkodin suomalaisesta Reggio Emilia -pedagogisesta sovelluksesta lapsimyönteisenä ja -lähtöisenä, luovana ja avoimena asennemaailmana.
Subject: kasvatuskumppanuus
pysyvä pienryhmä ja pysyvä vastuukasvattaja
Reggio Emilia -pedagogiikka ja -kasvatusnäkemys
sosiaalis-konstruktiivinen teoria
sosialisaatio
Discipline: Kasvatustiede
Pedagogik
Education


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record