Puhe osallisuuden rakentajana : Diskurssianalyysi yläkoulun oppilaskunnan kokouksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133543
Title: Puhe osallisuuden rakentajana : Diskurssianalyysi yläkoulun oppilaskunnan kokouksesta
Author: Korhonen, Kaisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133543
http://hdl.handle.net/10138/156134
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The function of this study is to find out what kind of discourses of participation can be found in a middle school student counsil meeting. The purpose was to study what kind of positions do the students take and give to others in interaction when participating in decision-making, and also to find out what kind of environment of participation do the students build around them through speaking. The base theory in this study is a viewpoint of participation as an experience of an individual and sosio-constructional understanding of reality as made up of social interaction. The research method was qualitative case study. The data collecting method was observation by way of videotaping. Analysing method was discourse analysis. In this study there was 12 participants age 13-15 who were part of a student council functioning in their school. In the student council meeting that I recorded the students discussed what could be done improving on students wellbeing in school. In the meeting there was a discourse of institution including understanding one's role primarily as a source of information. Students saw strick frames for their functioning in school system set from above. They also saw their relations to teachers through a role differentiation of supervised - supervisor. They also sustained an institutional image of the school including gloominess of the school building, lack of funds and discomfort during lessons. They were not willing, or capable, to question this image of school. There was also a youth-discourse including the pressure to fit in and underlining one's freedom to choose their lifestyle.Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata osallisuuden diskursseja yläkoulun oppilaskunnan kokouksessa. Tutkimustavoitteena oli tutkia mihin positioihin oppilaat asettuvat ja mitä positioita he antavat muille osallistuessaan päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Tavoite oli myös selvittää minkälaista osallisuusympäristöä oppilaat rakentavat puheellaan. Tutkimukseni teoriapohjana on näkemys osallisuuden kokemuksellisesta luonteesta sekä sosiokonstruktivistinen käsitys todellisuuden rakentumisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen tapaustutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä oli havainnointi videoinnin avulla, ja analyysimenetelmänä diskurssianalyysi. Tutkimukseeni osallistui 12 yläkouluikäistä nuorta, jotka toimivat luokkiensa edustajina koulussa toimivassa oppilaskunnassa. Videoimassani oppilaskunnan kokouksessa nämä nuoret keskustelivat siitä, mitä konkreettisia toimenpiteitä koulussa voitaisiin tehdä oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Oppilaiden osallisuuden diskursseja hallitsi aineistoni perusteella laitos-diskurssiksi nimittämäni diskurssi. Tähän diskurssiin kuului se, että oppilaat käsittävät itsensä ensisijaisesti tiedonantajiksi, käsittävät tiukat ylhäältäpäin asetetut raamit päätäntävallalleen, näkivät suhteensa opettajiin ensisijaisesti valvojat-valvottavat -roolituksen kautta sekä ylläpitivät puheellaan stereotyyppistä "laitosmaista" kuvaa koulusta. Laitosmaiseen koulukuvaan kuului rakennuksen kolkkous, rahapula ja epämukavuus oppitunneilla. Oppilaat eivät halunneet, tai osanneet, kyseenalaistaa tällaista kuvaa koulusta. Toinen keskustelussa näkyväksi tullut diskurssi oli nuoruusdiskurssi, mihin kuului toisaalta paine kuulua ryhmään ja olla muiden kanssa samaa mieltä, mutta samaan aikaan vapauden korostaminen suhteessa henkilökohtaisiin elämäntapavalintoihin.
Subject: Osallisuus
toimijuus
osallisuusympäristö
positiointi
oppilaskunta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record