"Mikä se sun systeemis on?" : Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133539
Title: "Mikä se sun systeemis on?" : Luokanopettaja ongelmanratkaisun ohjaajana
Author: Kojo, Aura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133539
http://hdl.handle.net/10138/156137
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Problem solving is a process in which we have to utilize our knowledge in a new way. The teacher can greatly influence how students' mathematical problem solving process progresses. Usually teachers guide students by asking questions. There are several types of questions and ways of guiding. The purpose of this study is to find out, how teachers guide students during a mathematics problem solving lessons, what kind of questions they ask, and what kind of solutions their students get. The analysis follows the qualitative research methodology. The dataset used in this study contained videotaped fourth grade math lessons where the students solved a mathematical problem. The lessons were a part of a broader study in which the teachers had been giving problem solving lessons to the pupils during three years. The data analysis was based on a theoretical framework in which the teachers' questions and guidance are categorized. I also studied the structure of the lessons and categorized the answers of the students according to the applied solutions strategies and the obtained results. The research reveals that teachers can guide students in different ways. It is possible that the teacher reveals too much about the problem, preventing the students from searching for their own solution strategies. This is the reason why we need more than merely problem-solving exercises - we need to study, how teachers should guide students during problem-solving lessons. According to this study, the guidance appears to affect the students' solutions. Motivation and introduction to the problem, especially how the teachers explained the relevant concepts, seemed to influence the students' work. There was also a connection between the teachers' questions and their guiding-levels. The teacher asking many probing and guiding questions was guiding in an activating way, while the teacher with fewer questions guided in an inactivating way. As a conclusion, I discuss what kind of questions would help the teacher to guide in an activating way, which should be the goal according to the constructive learning theory.Ongelmanratkaisu on prosessi, jossa ratkaisija joutuu yhdistelemään asioita uudella tavalla. Koulussa oppilaiden ongelmanratkaisuprosessin kulkuun vaikuttaa merkittävästi opettaja, joka usein kysymyksillä ohjaa oppilaita tehtävässä eteenpäin. Kysymyksiä on luonteeltaan erilaisia, samoin ohjaamisen tasoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten luokanopettajat ohjaavat matemaattista ongelmanratkaisua, millaisia kysymyksiä he ongelmanratkaisutunnin aikana esittävät ja millaisia ratkaisuja oppilaat saavat tunnilla käsiteltyyn ongelmaan. Tutkimuskysymyksiin haettiin vastausta laadullisella tutkimusmenetelmällä tarkastelemalla kolmen luokanopettajan toimintaa matematiikan ongelmanratkaisutuntien aikana. Tutkimusaineistona käytettiin videokuvattuja oppitunteja, joissa neljäsluokkalaiset oppilaat ratkaisivat matemaattista ongelmaa opettajan ohjaamana. Tutkimusaineisto on osa laajempaa ongelmanratkaisuun liittyvää tutkimusta. Videoiden pohjalta litteroitua aineistoa analysoitiin teorialähtöisesti luokittelemalla opettajien esittämiä kysymyksiä, opettajien ohjaamisen tasoja sekä oppituntien rakennetta. Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin oppilaiden kirjallisia ratkaisuja, joita luokiteltiin oikeiden ratkaisujen ja käytettyjen ratkaisustrategioiden perusteella. Tutkimus näytti, että opettajat voivat ohjata oppilaita ongelmanratkaisussa hyvin eri tavoin. Ohjauksen vaikutuksesta ongelma saattoi muuttua jopa mekaaniseksi laskutehtäväksi. Tästä syystä pelkkien ongelmatehtävien lisääminen esimerkiksi oppikirjoihin ei riitä ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseksi – on lisäksi tutkittava, kuinka opettajien tulisi ohjata ongelmanratkaisua. Tutkimuksen perusteella opettajien toteuttamalla ohjauksella näytti olevan vaikutusta oppilaiden ratkaisuihin. Merkitykselliseksi nousi esimerkiksi se, kuinka hyvin tehtävän kannalta oleelliset käsitteet määriteltiin ennen tehtävän tekemistä ja miten opettaja motivoi oppilaita. Myös opettajien esittämillä kysymyksillä ja toteutuneella ohjaamisen tasolla oli yhteys toisiinsa. Paljon syventäviä ja ohjaavia kysymyksiä esittänyt opettaja toteutti oppilasta aktivoivaa ohjausta, kun taas vähän kysymyksiä kysynyt opettaja ohjasi passivoivalla tavalla. Tutkimuksen johtopäätöksenä esittelen mallin siitä, millaisilla kysymyksillä opettaja voi toteuttaa oppilasta aktivoivaa ohjausta, johon mm. konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tulisi pyrkiä.
Subject: matemaattinen ongelmanratkaisu
ongelmanratkaisun ohjaaminen
opettajan esittämät kysymykset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ProGradu.pdf 1.415Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record