Luokanopettajien kokemuksia matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133506
Title: Luokanopettajien kokemuksia matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisestä
Author: Muhonen, Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133506
http://hdl.handle.net/10138/156140
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. All students, regardless of their capacity, should be offered impartial learning opportunities. Usually, it is well attended that each student will achieve learning goals. The gifted students are often unrecognized and ignored in school in everyday life. We must learn to recognize gifted students to provide them teaching that corresponds to their abilities. The reliable identification of giftedness is challenging. The mathematically gifted student brings both challenges and opportunities for teaching. There is a variety of differentiation methods to be used in teaching mathematics depending on pupils' needs and on the resources of the schools. The purpose of this study was to find out how the class teachers define mathematically gifted students, to find out the differentiation ways of teaching mathematics and to find out the class teachers' experiences of differentiation in mathematics. Methods. The study was a qualitative case study. The survey was conducted by interviewing the three class teachers, who had been selected for the research because of their interest of differentiation in mathematics. The direction based content analysis was used for the analysis of the research material. Results and conclusions. The teachers recognized the features of mathematical giftedness in their pupils. However, it was challenging for them to identify whether the students are really gifted or only a very successful at school work. The teachers used many ways to differentiate teaching of mathematics. Especially functional teaching was used as a mean to differentiate teaching. The teachers' experiences of differentiation in mathematics were very positive. The results of the study can be used by class teachers when they plan their differentiation in mathematics.Tavoitteet. Kaikille oppilaille riippumatta heidän kyvykkyydestään tulisi tarjota tasapuoliset oppimismahdollisuudet. Opetuksessa huolehditaankin yleensä hyvin, että jokainen oppilas saavuttaisi oppimiselle asetetut tavoitteet. Koulun arjessa lahjakkaat oppilaat jäävät kuitenkin usein tunnistamatta ja huomioimatta. Jotta lahjakkaille oppilaille voitaisiin tarjota heidän kykyjään vastaavaa opetusta, heidät on opittava tunnistamaan. Lahjakkuuksien luotettava tunnistaminen on haastavaa. Matemaattisesti lahjakas oppilas tuo opetukseen sekä haasteita että mahdollisuuksia. Matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisessä voidaan toteuttaa erilaisia menetelmiä oppilaiden tarpeista ja koulun resursseista riippuen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten luokanopettajat määrittelevät matemaattisesti lahjakkaan oppilaan, millaisia ylöspäin eriyttämisen keinoja he matematiikan opetuksessaan käyttävät sekä millaisena he ovat matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisen kokeneet. Menetelmät. Tutkimus oli tutkimusasetelmaltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla kolmea luokanopettajaa, jotka oli valittu tutkimukseen heidän matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämiseen osoittamansa kiinnostuksen vuoksi. Tutkimusaineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat tunnistivat hyvin matemaattisen lahjakkuuden piirteitä oppilaissaan. Opettajille oli kuitenkin haastavaa tunnistaa, olivatko oppilaat todella lahjakkaita vai vain hyvin koulutyössään menestyviä. Opettajat käyttivät matematiikan opetuksessaan monipuolisia ylöspäin eriyttämisen keinoja. Heidän käyttämissään eriyttämiskeinoissa korostui erityisesti toiminnallinen opetus. Opettajien kokemukset matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisestä olivat erittäin positiivisia. Tutkimustulokset sopivat luokanopettajien käytettäväksi matematiikan opetuksen ylöspäin eriyttämisen suunnittelussa.
Subject: matematiikka
lahjakkuus
opetus
eriyttäminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record