Tietoa vai mutua seksuaalisuudesta? : Analyysi seksuaaliopetuksen ja informaalin oppimisen ilmenemisestä terveystiedon ylioppilaskokeen vastauksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133471
Title: Tietoa vai mutua seksuaalisuudesta? : Analyysi seksuaaliopetuksen ja informaalin oppimisen ilmenemisestä terveystiedon ylioppilaskokeen vastauksissa
Author: Tiilikainen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133471
http://hdl.handle.net/10138/156143
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. Health Education has been a subject within the general studies group of exams in the matriculation examination, since spring 2007. The exam has been criticized for being easier than other subjects offered, and has gained a reputation with the students for being a subject in which they can obtain good grades with comparatively little effort, to other subjects. In the upper secondary school curriculum, the subject of sex education is integrated into health education. This study examines how the knowledge provided by formal learning, is in addition supplemented by knowledge gained from informal learning and incorporated into the students answers for the Health Education matriculation examination. The aim of this study is to find out what kind of information the candidates' answers are reflecting: is the used knowledge based on formal knowledge and sex education or informal learning. Methods. The research approach of this study was qualitative. The research data consisted of 66 essays completed as test answers in the 2011 matriculation examination for Health Education, within the general studies group of subjects. The task for the candidates was to explain the changes in Finnish sexual culture in the last four decades. The data was analyzed by qualitative content analysis, which was guided by the theory and the collected qualitative material. Results and conclusions. The results showed that in the research data, the knowledge based on informal learning was more obvious than information provided by formal learning. In the result section, essays were divided into two different categories based on candidate's scores. 73% of all responses were placed in the lower rating category. From these responses, only 31% expressed information based on formal learning. The unifying feature of the informal learning based explanations was an attempt to argue the changes in sexual culture with personal opinions, incorrect interpretations and incorrect information.Tavoitteet. Koululla on rooli seksuaalikasvatuksessa nykyään erityisesti sitä kautta, että seksuaaliopetus on osa opetussuunnitelmaan pakollisena oppiaineena kuuluvaa terveystietoa. Keväästä 2007 lähtien terveystiedon kokeen on voinut suorittaa osana ylioppilastutkintoa. Terveystiedon ainereaalikoetta on kritisoitu muita lukioaineita helpommaksi, sillä kokeen pistejakaumat ovat vuosi toisensa jälkeen poikenneet muista aineista. Terveystiedon reaalikokeelle onkin syntynyt maine aineena, jossa voi saavuttaa hyviä arvosanoja melko vähäisellä työmäärällä ja arkitiedon pohjalta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan seksuaaliopetuksen ja informaalin seksuaalitietämyksen ilmenemistä ylioppilastutkinnon terveystiedon reaalikokeen vastauksissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaista tietoa kokelaiden vastaukset ilmentävät: perustuvatko ne formaaliin opetukseen, vai korostuvatko koevastauksissa informaali seksuaalitietämys sekä arjesta johdetut tulkinnat. Menetelmät. Tutkimuksen ote oli laadullinen. Tutkimusaineistona käytettiin syksyllä 2011 terveystiedon ainereaalikokeeseen osallistuneiden kokelaiden esseevastauksia. Tehtävänannossa kokelaita pyydettiin selittämään suomalaisen seksuaalikulttuurin muuttumista viimeisen neljän vuosikymmenen aikana. Tutkimusaineisto koostui 66 esseevastauksesta. Aineisto analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla joka tehtiin sekä teoriaohjaavasti että aineistolähtöisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tulokset ja johtopäätökset. Seksuaaliopetuksen tarjoama formaali tieto ilmeni aineistosta huomattavasti arjesta johdettuja tulkintoja heikommin. Tulososiossa kokelaiden esseet jaettiin kahteen luokkaan niiden saamien pistemäärien perusteella. Ensimmäiseen luokkaan kuuluivat 2-5 pisteen vastaukset ja toiseen luokkaan 6-9 pisteen vastaukset. 73% kaikista vastauksista sijoittui alempaan pistekategoriaan ja näistä vastauksista ainoastaan 31% ilmensi formaalia tietoa. Arjesta johdetut suomalaisen seksuaalikulttuurin muutoksen selitykset korostuivat siis kokelaiden vastauksissa huomattavassa määrin. Informaalia tietoa ilmentävien vastauksien yhdistävä piirre oli kokelaiden pyrkimys argumentoida seksuaalikulttuurissa tapahtuneita muutoksia erilaisilla tulkinnoilla, mielipiteillä tai virheellisellä tiedolla.
Subject: terveystieto
seksuaalikasvatus
ylioppilaskirjoitukset
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record