Temperamenttisen joustavuuden ja mielialan sekä sukupuolen yhteys opettajaopiskelijoiksi pyrkivien etenemiseen valintakoeprosessissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133525
Title: Temperamenttisen joustavuuden ja mielialan sekä sukupuolen yhteys opettajaopiskelijoiksi pyrkivien etenemiseen valintakoeprosessissa
Author: Häme, Eerika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133525
http://hdl.handle.net/10138/156147
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka opettajankoulutuksen valintakokeisiin osallistuneiden hakijoiden temperamenttinen joustavuus ja mieliala sekä sukupuoli ovat yhteydessä valintakokeissa etenemiseen. Valintakokeet koostuivat kirjallisesta teoriakokeesta ja soveltuvuuskokeesta, joka jakautui haastatteluun ja ryhmäkeskusteluun. Temperamentin yhteyttä suomalaisen opettajankoulutuksen valintakokeissa etenemiseen ei oltu aikaisemmin juuri tutkittu. On kuitenkin ehdotettu, että optimaalista temperamenttia opettajalle ei ole olemassa, ja siksi hakijan temperamentin ei tulisi vaikuttaa valintakokeissa etenemiseen. Joustavuuden ja mielialan on havaittu olevan yhteydessä koulumenestykseen ja muihin tekijöihin, jotka voisivat edesauttaa valintakokeissa etenemisessä. Hypoteesina oli, että hakijan joustavuudesta ja positiivisesta mielialasta on hyötyä teoria- ja soveltuvuuskokeissa etenemisessä. Hypoteesina oli myös, että naiset läpäisevät teoriakokeen miehiä todennäköisemmin, kun taas miehet läpäisevät soveltuvuuskokeen naisia todennäköisemmin. Menetelmät. Tutkimus oli osa SeSTE –Selecting Students for Teacher Education -tutkimushanketta. Tutkimukseen osallistui 1104 tutkittavaa, jotka olivat vuosina 2011–2014 osallistuneet valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) järjestämään opettajankoulutuksen valintakokeeseen Helsingin yliopistossa. Tutkittavien ikä vaihteli 17 ja 51 vuoden välillä. Tutkittavien temperamenttia arvioitiin itsearviointilomakkeena tehtävällä Revised Dimensions of Temperament Survey (DOTS-R) -mittarilla. Pääasiallisena analyysimenetelmänä käytettiin multinomiaalista logistista regressioanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Hypoteesien vastaisesti hakijan temperamenttinen joustavuus ja mieliala eivät olleet yhteydessä teoria- tai soveltuvuuskokeessa etenemiseen. Sukupuoleen liittyvät hypoteesit toteutuivat osittain, ja naiset ja nuoremmat hakijat läpäisivät teoriakokeen todennäköisemmin kuin miehet ja vanhemmat hakijat. Soveltuvuuskokeen läpäisemiseen hakijan ikä ja sukupuoli eivät olleet yhteydessä. Tutkittujen temperamenttipiirteiden osalta opettajankoulutuksen valintakokeet vaikuttavat olevan hakijoille tasapuoliset, ja tulokset lisäävät valintakokeiden uskottavuutta.Aims. The aim of this study was to find out how temperament-based flexibility and quality of mood together with gender are connected to performance in student selection for teacher training. The selection process consisted of a theory test and an aptitude test which included an interview and a group discussion. The effect of temperament on performance in Finnish teacher education selection process has not been studied much. Studies suggest there is no ideal temperament for teachers and therefore the temperament of the applicant should not affect applicant's performance in student selection for teacher training. In prior studies, temperament-based flexibility and mood have been found to be connected to school performance and other factors which could help pass the selection process. The hypothesis was that the flexibility and positive mood of applicants would help them pass both theory and aptitude tests. Another hypothesis was that women would pass the theory test more likely than men and that men would pass the aptitude test more likely than women. Methods. This study was part of the SeSTE –Selecting Students for Teacher Education -research project. There were 1104 subjects who, in the period of 2011–2014, had participated in selection process for teacher training organized by The National Selection Cooperation Network in the Field of Education (VAKAVA). The tests were held in University of Helsinki. The subjects were 17–51 years old. The temperament of the subjects was measured with Revised Dimensions of Temperament Survey (DOTS-R), as self assessment. The main method of analysis was multinomial logistic regression. Results and conclusions. Contrary to hypotheses, temperament-based flexibility and mood were not connected to performance in the theory test or in the aptitude test. Gender related hypotheses were partly confirmed, and women and younger applicants were more likely to pass the theory test than men and older applicants. Gender and age were not connected to performance in the aptitude test. When assessing the effect of temperament-based flexibility and mood, the student selection for teacher training seems to be unbiased for all applicants. The results also increase the reliability of the student selection.
Subject (yso): temperamentti
opettajankoulutus
opiskelijavalinnat
soveltuvuustestit
opettajat
Discipline: Psychology
Psykologi
Psykologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record