Luokanopettajien ja matematiikan aineenopettajien käsityksiä matematiikan oppimisvaikeudesta ja sen tukemisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133548
Title: Luokanopettajien ja matematiikan aineenopettajien käsityksiä matematiikan oppimisvaikeudesta ja sen tukemisesta
Author: Johansson, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133548
http://hdl.handle.net/10138/156149
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mathematical learning disability has been studied relatively little in relation to the difficulty of reading and writing, even though estimates of the prevalence of these various difficulties do not appear to differ from each other. The aim of this study was to describe class teachers' and mathematics teachers' perceptions of the mathematical learning disability and different support actions concerning it. Research questions were 1. What type of conceptions does class teachers and mathematics teachers have about mathematics learning difficulty? 2. What type of conceptions does class teachers and mathematics teachers have about supporting students? This case study research data was collected by interviewing two class teachers and two mathematics teachers. The form of the interview was theme interview. Interview data analysis was carried out by using a content analysis. The result showed that class teachers had difficulties to define mathematical learning disability. They reported how the disability appears at the everyday school life. The cause of mathematical disability was related to other learning disabilities, especially dyslexia. Teachers felt that early support was important to the students who have mathematical disability. The same time the teachers felt puzzlement and inadequate. This was largely due to lack of resources, for example, special education resources are used mainly to support the difficulties of Finnish language. This means that the mathematical learning difficulties are often ignored. Mathematics teachers saw that special education as an important means of support.Matematiikan oppimisvaikeutta on tutkittu hyvin vähän suhteessa esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuteen, vaikka arviot näiden eri vaikeuksien yleisyydestä eivät näytä poikkeavan toisistaan. Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata luokanopettajien ja matematiikan aineenopettajien käsityksiä matematiikan oppimisvaikeudesta ja siihen kuuluvista tukitoimista. Tutkimuskysymykset ovat 1. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla ja matematiikan aineenopettajilla on matematiikan oppimisvaikeudesta? 2. Millaisia käsityksiä luokanopettajilla ja matematiikan aineenopettajilla on oppilaiden tukemisesta? Tämän tapaustutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kahta luokanopettajaa ja kahta matematiikan aineenopettajaa. Haastattelumuotona oli teemahaastattelu. Haastatteluaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Tutkimustulosten mukaan opettajien oli yksiselitteisesti vaikea määritellä mitä matematiikan oppimisvaikeus on. He kertoivat asiasta sen kautta miten vaikeus ilmenee koulun arjessa. Matematiikan oppimisvaikeuden syyksi nousi vahvasti yhteys muihin oppimisvaikeuksiin, erityisesti lukivaikeuteen. Opettajat kokivat, että matematiikan oppimisvaikeuden omaavien oppilaiden varhainen tukeminen on tärkeää. Esiin nousi luokanopettajien kokema neuvottomuus ja riittämättömyyden tunne. Tämä johtui suureksi osaksi resurssien puutteesta, sillä esimerkiksi erityisopetuksen resurssit käytetään pääsääntöisesti äidinkielessä ilmenevien vaikeuksien tukemiseen. Näin ollen matematiikan oppimisvaikeudet jäävät usein huomioimatta. Matematiikan aineenopettajat taas kokivat tärkeänä tukemisen keinona erityisopetuksen.
Subject: matematiikan oppimisvaikeus
oppimisvaikeus
käsitykset
luokanopettaja
matematiikan aineenopettaja
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record