Osaamisen ja taidon tunnistaminen ammatillisessa ylläpitosiivouksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133478
Title: Osaamisen ja taidon tunnistaminen ammatillisessa ylläpitosiivouksessa
Author: Määttä, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133478
http://hdl.handle.net/10138/156150
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. Cleaning work is practical work, meaning identification of professional competence cannot be based on written tests but must be based actual performance of practical tasks. The aim of this Master's thesis was to identify the main skills in professional maintenance cleaning and to define levels of skill within various levels of ability. The aim was to create a tool for employee and supervisors which can be used to identify employee skills through practical work tasks. Methods. The study was carried out in two different cleaning service companies. Features of process analysis, collaborative planning and stimulated recall methods were applied to the research. Classification of the key skills in maintenance cleaning was based on the views of the companies' trainers, as well as a questionnaire which was answered by supervisors. The skill level descriptions were produced as part of the companies' training programs, and the expertise and experience of the participants were also utilized. In the last step the skill matrix was piloted with employees and its usability in skill identification was evaluated. Results and conclusions. According to the results, 14 different skills were identified as the main skills of maintenance cleaning. They were classified as management of processes and working methods, maintaining working capacity and general professional skills. A theory with four levels was developed to represent the different skill levels: the novice's skills are defined as random, the apprentice's as repetitive, the journeyman's as applicable and the master's as skills developed through work. To reach the master skill level both theoretical knowledge and practical experience are required. To allow for the identification of knowledge, skill matrices were produced for the employee as well as for the supervisor. The matrices can be used as a part of induction and also in training.Tavoitteet. Siivoustyö on käytännön työtä, jolloin ammatillisen osaamisen tunnistaminen ei voi perustua kirjallisiin kokeisiin, vaan arvioinnin perusteena tulee olla käytännön työtehtävistä suoriutuminen. Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena oli tunnistaa siivoustyön keskeiset osattavat taidot ammatillisessa ylläpitosiivouksessa sekä määritellä taitojen osaaminen eri taitotasoille. Tavoitteena oli tuoda työntekijöiden ja esimiesten käyttöön työväline, jolla työntekijöiden osaaminen voidaan tunnistaa käytännön työtehtävien kautta. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kahdessa siivouspalveluita tuottavassa yrityksessä. Tutkimusmenetelmässä on sovellettu toimintatutkimuksen, yhteistoiminnallisen suunnittelun ja stimulated recall-menetelmän piirteitä. Keskeisten ylläpitosiivouksen luokittelun pohjana oli esimiehille suunnattu kysely ja yrityksen kouluttajien näkemys. Taitotasojen kuvauksia tuotettiin osana yrityksen koulutusta hyödyntäen osallistujien asiantuntijuutta ja kokemusta. Viimeisessä vaiheessa työstetty taitomatriisi pilotoitiin työntekijöillä ja arvioitiin sen käytettävyyttä osaamisen tunnistamiseen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulosten mukaan ylläpitosiivouksen keskeisiksi taidoiksi tunnistettiin 14 taitoa, jotka luokiteltiin työprosessin ja työmenetelmien hallintaan, työkyvyn ylläpitoon ja yleiseen ammattiosaamiseen liittyviksi taidoiksi. Taitotasojen kuvaamiseen luotiin nelitasoinen taitoteoria, jossa noviisin taito on sattumanvaraista, oppipojan toistavaa, kisällin soveltavaa ja mestarin työtä kehittävää taitoa. Mestari-tason taidon saavuttaminen edellyttää sekä teoreettista tietoa että kokemusta toiminnasta. Osaamisen tunnistamiseen tuotettiin taitomatriisit sekä työntekijälle että esimiehelle. Taitomatriiseja voidaan hyödyntää osana perehdytystä, mutta myös kouluttamista.
Subject: osaaminen
taito
ylläpitosiivous
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record