Skriptien tuotto Alzheimerin taudin lievässä ja keskivaikeassa vaiheessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133530
Title: Skriptien tuotto Alzheimerin taudin lievässä ja keskivaikeassa vaiheessa
Author: Marques, Pirita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133530
http://hdl.handle.net/10138/156152
Thesis level: master's thesis
Discipline: Logopedi
Logopedia
Logopedics
Abstract: Goals. Event schema or a script is a knowledge structure that describes appropriate sequences of events in a particular context. Script contains components which are vertically and horizontally connected to each other. A person may learn about scripts by personal experience, reading about them, hearing about them and seeing them done. Therefore, scripts contain information from episodic and semantic memory. Script research provides information about memory functions and the representation and the damage of the systems in different diseases affecting the neural systems, such as in Alzheimer's disease (AD). With increasing theoretical knowledge it is possible to develop differential diagnostic and rehabilitation methods for the patients in clinical work. The purpose of the study is to examine the script production of two different scripts in the mild and moderate stage of AD. Methods. The material of AD patients was gathered in 1994-1997 at the Department of Neurology (Memory Clinic) of the Helsinki University Central Hospital. The normal control subjects were from the pool of participants of the Helsinki Aging Brain Study which started in 1989. Ten people with mild AD (LiAT), ten with moderate AD (KoAT) and ten matched normal controls (NoI) were asked to produce as many script events as possible for two scripts: What do you do between waking up and having lunch? (The Morning script) representing episodic memory and What happens at a doctor's appointment? (The Doctor script) representing semantic memory. Sixty seconds were allotted for each script. The scripts were scored for the total number of events, the number of event repetitions, the informativeness of the contents and the plausibility and the centrality of the events. Statistical methods used were the Kruskal-Wallis one way variance analysis and the Mann-Whitney U –test post hoc –test. Results and conclusions. The results showed that the number of events for the both script types was statistically significantly lower for the people with AD compared to the control group. In addition, the ratio of informativeness was statistically significantly poorer for the people with AD. Depending on the script type, people with AD produced less plausible and central events than the control group. The results of the study are consistent in many aspects with the literature and the studies of AD suggesting that episodic memory is first impaired in AD, followed by the impairment of semantic memory.Tavoitteet. Tapahtumaskeema eli skripti on tietorakenne, joka sisältää jonkin tyypillisen episodin eli tapahtuman rakenteen. Tapahtumat sisältävät alatapahtumia, joiden välillä on horisontaalisia ja vertikaalisia yhteyksiä. Skriptejä voidaan oppia kokemuksen kautta, lukemalla ja kuulemalla niistä tai näkemällä niitä. Siten skripti sisältää tietoainesta sekä episodisesta että semanttisesta muistista. Skriptien tutkiminen antaa lisätietoa muistitoiminnoista, muistin edustussysteemeistä ja systeemien vaurioitumisesta erilaisissa hermostoon vaikuttavissa sairauksissa, kuten Alzheimerin taudissa (AT). Lisääntyneen teoreettisen tiedon myötä aivosairauksista kärsivien henkilöiden erotusdiagnostisia menetelmiä ja kuntoutusta voidaan kehittää kliinisessä työssä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia AT:n vaikutusta kahden erilaisen skriptin tuottoon taudin lievässä ja keskivaikeassa vaiheessa. Menetelmät. AT:a sairastavien tutkittavien aineisto kerättiin vuosina 1994-1997 Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Muistiklinikalla. Normaalisti ikääntyneiden henkilöiden (kontrolliryhmä) aineisto kerättiin vuonna 1989 alkaneen Helsinki Aging Brain Study –tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen aineiston muodostivat kymmenen normaalisti ikääntyneen (NoI), kymmenen lievää AT:a (LiAT) ja kymmenen keskivaikeaa AT:a (KoAT) sairastavan tutkittavan vastaukset kahteen heille esitettyyn kysymykseen: Mitä teette heräämisen ja lounaan syömisen välisenä aikana? (Aamutoimiskripti) ja Kuinka lääkärissä asioidaan? (Lääkäriskripti). Skripteistä ensimmäinen edusti episodista muistia ja jälkimmäinen semanttista muistia. Tehtävän suoritusaika oli 60 sekuntia. Skripteistä analysoitiin tapahtumien määrää, tapahtumatoistoja, skriptin informatiivisuutta sekä tapahtumien mielekkyyttä ja keskeisyyttä kyseiselle skriptille. Laadullisen analyysin tulokset esitettiin tilastollisessa muodossa, jonka menetelminä käytettiin Kruskal-Wallisin yksisuuntaista varianssianalyysiä ja Mannin Whitneyn U –testiä nk. post hoc –testinä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa todettiin, että AT:a sairastavat henkilöt tuottivat vertailuryhmää tilastollisesti merkitsevästi vähemmän tapahtumia kumpaankin skriptityyppiin. Myös skriptien informatiivisuus heikkeni AT:a sairastavilla henkilöillä. Skriptityypistä riippuen AT:a sairastavat henkilöt tuottivat tilastollisesti merkitsevästi vähemmän mielekkäitä ja keskeisiä tapahtumia kuin normaalisti ikääntyneet henkilöt. Tutkimuksen tulokset ovat monilta osin yhteneväisiä AT:a koskevan kirjallisuuden ja tutkimuksen kanssa, jonka mukaan muistioireet alkavat AT:ssa episodisen muistin heikkenemisellä ja laajenevat myöhemmin koskemaan myös semanttista muistia.
Subject: Alzheimerin tauti
skripti
skeema
episodinen muisti
semanttinen muisti
puheterapia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pirita_Marques_pg_2015.pdf 462.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record