Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana : tapaustutkimus kuudesluokkalaisten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133532
Title: Alakoulu nuorten sosiaalisena tilana : tapaustutkimus kuudesluokkalaisten näkökulmasta
Author: Olkkonen, Hanna-Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133532
http://hdl.handle.net/10138/156154
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Finnish elementary school has been the solid foundation for Finnish education for decades. While the elementary school's name has stayed the same it has still been in a continuous process of change. Our elementary school is a time-related institution that changes and evolves together with the curriculum, teachers and pupils, and the prevailing culture. The environment and the people living in it are always interacting with each other and together they create a social or relational space. The school building and its surroundings are a special social space. The relation between people and the school makes the building a school and turns the people into teachers and pupils. Despite the fact that the school is an important social institution that has been created especially for children and their learning, there have been few studies about school from the children's perspective. This study aims to find out what is the social space of school like for pupils. How do the pupils display physical or social space in their photographs and texts? How does power divide between teachers and pupils? What kinds of feelings do the pupils attach to the photographs and texts they produced? The study involved seven sixth-grade pupils. They photographed their own school days for four consecutive days. After each photograph the pupils filled out a questionnaire in which they reported things regarding the photograph such as who was in charge at the time and how did the pupil feel at the moment. The study consisted of 122 photographs and texts related to the photographs. The material was analysed with the Collier & Collier visual content analysis. The study showed that the pupils photographed the school's physical rather than social space. Most pupils took photographs of different teaching aids such as text books on their desks. Social space was displayed in photographs taken during recesses when the pupils were playing with their friends. The pupils took very few photographs of the teachers. The most common answer to the questionnaire's question about who is in charge was "the teacher" though in many cases said question was left unanswered. This means that the pupils did not really pay attention to the teachers' use of power. The most common feelings of pupils during school hours were joy and tiredness.Peruskoulu on jo vuosikymmeniä ollut suomalaisen koulutuksen vankka perusta. Vaikka peruskoulu on nimeltään aina pysynyt samana, on se silti jatkuvassa muutosprosessissa. Peruskoulumme on aikasidonnainen instituutio, joka muuttuu ja kehittyy yhdessä opetussuunnitelmien, opettajien ja oppilaiden ja vallitsevan kulttuurin myötä. Ympäristö ja siinä elävät ihmiset ovat aina vuorovaikutuksessa keskenään ja yhdessä ne luovat sosiaalisen eli relationaalisen tilan. Koulurakennus ja sen ympäristö ovat erityinen sosiaalinen tila. Koulun ja ihmisten suhde tekee rakennuksesta koulun ja ihmisistä opettajia ja oppilaita. Siitä huolimatta, että koulu on yhteiskunnan merkittävä instituutio, joka on luotu erityisesti lapsia ja heidän oppimistaan ajatellen, on koulua tutkittu hyvin vähän lasten näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, millainen on alakoulun sosiaalinen tila oppilaan näkökulmasta. Miten oppilaat tuovat fyysistä tai sosiaalista tilaa esille valokuvissaan ja teksteissään? Miten valtapositiot jakautuvat opettajien ja oppilaiden kesken? Minkälaisia tunteita oppilaat liittävät tuottamiinsa valokuviin ja teksteihin? Tutkimukseen osallistui seitsemän kuudennen luokan oppilasta. He valokuvasivat omia koulupäiviään neljän peräkkäisen koulupäivän aikana. Aina kuvan ottamisen jälkeen oppilaat täyttivät kyselylomakkeen, jossa he kertoivat kuvaan ja kuvanottohetkeen liittyviä tietoja, kuten sen kuka määräsi kuvanottohetkellä ja mitkä olivat oppilaan päällimmäiset tunteet. Aineistoa koostui lopulta 122 valokuvasta ja niihin liitetyistä teksteistä, joita analysoitiin Collier & Collierin visuaalisen aineiston sisällön analyysilla. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että oppilaat valokuvasivat enemmän koulun fyysistä kuin sosiaalista tilaa. Eniten oppilaat kuvasivat erilaisia opetusvälineitä, kuten oppikirjoja pulpeteillaan. Fyysisen tilan keskiössä oli siis toimintaan liittyvät välineet, joihin keskityttiin oman pulpetin ääressä. Sosiaalista tilaa oppilaat toivat esiin esimerkiksi välituntisin, kun he leikkivät ja pelaavat omien kavereidensa kanssa. Opettajia tutkimukseen osallistuneet oppilaat valokuvasivat hyvin vähän. Kyselylomakkeen kuka määrää? –kohtaan vastattiin joka toisessa tapauksessa, että opettaja määrää, mutta monessa kyselylomakkeessa kohta oli jätetty kokonaan tyhjäksi, joten oppilaat eivät aina kiinnittäneet huomiota opettajien vallankäyttöön. Oppilaiden yleisimmät tunteet koulupäivien aikana olivat ilo ja väsymys.
Subject: tila
sosiaalinen tila
lapsuudentutkimus
oppimisympäristö
alakoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record