Yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiot, työelämäorientaatioiden muutos, sekä niiden yhteys työhyvinvointiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133475
Title: Yliopisto-opiskelijoiden työelämäorientaatiot, työelämäorientaatioiden muutos, sekä niiden yhteys työhyvinvointiin
Author: Toivonen, Mirva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133475
http://hdl.handle.net/10138/156155
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The study focused on exploring the different work life orientations adopted by the master students upon their graduation. Also the change in the students' orientations within the first few years in the working life was analyzed. While earlier research has focused more on labour markets' and higher education institutes' perspectives, this study is highlighting the perspective of an individual and the changes that occur within the orientations adapted by the participants after making the transition into the work life. This study utilizes Tomlinson's (2007) and Penttilä's (2009) model of students' work life orientations. The following research questions were addressed: 1) what kinds of work life orientations do the graduate students have towards the end of their studies? 2) How has the work life orientations changed within the first few years spent in the working life? 3) How is the different work life orientations connected to occupational health in the current position? Methods. The study was carried out by using longitudinal multimethod approach. The data were collected with questionnaires and interviews. The questionaire data was collected by Pyhältö & Löfström during the 2012 – 2013 academic year. The follow up data was collected by phone interviews in the fall of 2014. The study subjects had participated in the Helsinki University's group mentoring program in the academic year 2012 – 2013. The participants had different majors, and they were from different faculty's. Directed content analysis was utilized in the data analyzing process. Results. The results showed that the majority of university students' had adopted positive orientation towards work life transitions, and perceived themselves as active academic agents. Also association between negative orientation towards work life transitions, and reduced levels of academic agency was detected. Within the first few years after work life transitions, students' work life orientations had changed typically towards more positive orientation. The different work life orientations were not connected to the experienced occupational health in terms of work stress. Instead, the levels of work related stress were connected to how satisfied a person was for their career progress. The results imply that the higher education institutes should put more emphasis on ways to facilitate students' identity as academic experts already during their university studies.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisia erilaisia työelämäorientaatioita maisterivaiheen opiskelijoilla on valmistumisen kynnyksellä ja miten orientaatiot muuttuvat ensimmäisten työelämävuosien myötä. Aiemman tutkimuksen keskittyessä työelämän ja koulutusinstituutioiden näkökulmaan nostaa tämä tutkimus esille yksilönäkökulman ja nimenomaan siinä tapahtuvat muutokset. Tutkimuksessa sovelletaan Tomlinsonin (2007) ja Penttilän (2009) työelämäorientaation luokittelumalleja. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia työelämäorientaatioita opiskelijoilla on maisteriopintojen loppuvaiheessa? 2) Miten opiskelijoiden työelämäorientaatiot ovat muuttuneet ensimmäisten työelämässä vietettyjen vuosien aikana? 3) Miten erilaiset työelämäorientaatiot ovat yhteydessä koettuun työhyvinvointiin nykyisissä työtehtävissä? Menetelmät. Tutkimuksen pitkittäisasetelman vuoksi tutkimusaineisto koostui kahdesta aineistosta: kirjallisesta kyselyaineistosta ja litteroidusta haastatteluaineistosta. Kirjallinen aineisto kerättiin Pyhällön & Löfströmin toimesta lukuvuonna 2012 – 2013. Seuranta-aineiston puhelinhaastattelut toteutettiin syksyllä 2014. Tutkimukseen osallistujat olivat osallistuneet Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelmaan lukuvuonna 2012 – 2013 ja olivat eri alojen opiskelijoita eri tiedekunnista. Aineistoja analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yliopisto-opiskelijoiden myönteinen suhtautuminen työelämäsiirtymiin sekä omaan akateemiseen asiantuntijuuteen oli yhteydessä aktiiviseen toimijuuteen. Vastaavasti kielteinen suhtautuminen työelämäsiirtymiin ja omaan akateemiseen asiantuntijuuteen oli yhteydessä passiiviseen toimijuuteen. Opiskelijoiden työelämäorientaatiot muuttuivat muutaman työelämässä vietetyn vuoden aikana pääsääntöisesti myönteisempään suuntaan. Erilaisilla työelämäorientaatioilla ei ollut yhteyttä koettuun työhyvinvointiin nykyisissä työtehtävissä. Sen sijaan työperäisen stressin määrä oli yhteydessä siihen, olivatko opiskelijat tyytyväisiä siihen, miten he olivat edenneet urallaan. Tulosten valossa korkeakouluissa tulisi jatkossa panostaa sellaisten menetelmien kehittämiseen, joiden avulla voidaan tukea opiskelijoiden vahvan asiantuntijaidentiteetin rakentumista jo opintojen aikana.
Subject: työelämäsiirtymät
työhyvinvointi
akateeminen asiantuntijuus
yliopisto-opiskelu
työelämäorientaatiot
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record