Jääsydänten kasvattajan ammatti-identiteetti Icehearts kansalaisjärjestössä : kasvattaja - sehä on makee

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133503
Title: Jääsydänten kasvattajan ammatti-identiteetti Icehearts kansalaisjärjestössä : kasvattaja - sehä on makee
Alternative title: Jääsydänten kasvattajan ammatti-identiteetti Icehearts kansalaisjärjestössä : ”Ehdottomasti kasvattaja – sehä o makee”;
Educator's professional identity in a non-governmental organisation called Icehearts
Author: Pirinen, Susanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133503
http://hdl.handle.net/10138/156157
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Due to savings the traditional services provided by the welfare state have been weakened. These savings have adversely affected particularly the disadvantaged people, and part of the risk of social exclusion has increased. The third sector or non-governmental organisations, in this study Icehearts, will work to prevent exclusion starting from the pre-school stage. The theoretical background in this study is constructed from the concepts of change in welfare state, non governmental organisations, inter professional collaboration and identity. Organisation's educator-coaches coach teams, with the principle that everybody can play. Educators work as part of the inter professional collaboration, which is in boys and their families' life. Educators work at boys' school; organise afternoon activities, exercises in chosen sport, they are part of the multi-professional network in formal discussions and meetings including social, psychiatric, outpatient clinic and student welfare. Educators' work-identity or inter professional collaboration has not been studied before, similar studies has been done among social- and care work professionals. This thesis has studied the work of educators and identity as part of a multi-professional network. How educator-coaches' work-identity is constructed in their talk. How the interprofessional collaboration is described in their talk. Educators work mainly in the school district, both physically and mentally. Interesting is how this context was brought up in educators' speech. The study material was collected by theme interviews in November 2014 by interviewing six Iceheart's educator-trainer. They had worked 4-14 years in the organisation. The data was analysed with qualitative content-analysis. Experiences of working as a member of the interprofessional group differed depending from the context. Typical for educators seemed to be their tendency to adapt and use the language other professionals use. The underlying factors behind professional identity were the personal characteristics, Icehearts as organisation and other educators' support, personal values and the desire to help. Agency as part of the professional identity emerged as an opportunity to work with their own personality and their own way. There are no detailed instructions or only one right way to work as an educator and this was seen as an opportunity. It would be interesting and meaningful to study the effect of the organisation and educators from state point of view, what is the organisation's role in preventing exclusion. The multi professional co-operation could be studied with a change laboratory method in order to improve collaboration to benefit boys and families in large.Säästöjen seurauksena hyvinvointivaltiossa tapahtuneet muutokset ovat heikentäneet perinteisiä valtion tarjoamia palveluita. Heikennykset ovat vaikuttaneet kielteisesti erityisesti heikompiosaiseen kansanosaan ja syrjäytymisriski on kasvanut. Kolmas sektori eli kansalaisjärjestöt, tässä tutkimuksessa Icehearts pyrkii toiminnallaan ehkäisemään syrjäytymistä esikouluvaiheesta lähtien. Tukimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu hyvinvointivaltion muutoksen, kansalaisjärjestön, moniammatillisen yhteistyön ja identiteetin käsitteiden kautta. Järjestön kasvattaja-valmentajat luotsaavat joukkueita, joissa periaatteena on, että kaikki pelaa. Kasvattajat toimivat osana moniammatillista yhteistyöverkostoa poikien ja perheiden elämässä. Heidän työtapansa on olla mukana koulutyössä, järjestää iltapäivätoimintaa, harjoitukset valitun urheilulajin puitteissa, osallistua verkostopalavereihin mm sosiaalitoimen, psykiatrisen, poliklinikan ja oppilashuoltoryhmän osana. Kasvattajien ammatti-identiteettiä ja moniammatillista yhteistyötä ei ole aiemmin tutkittu, vastaavia tutkimuksia on tehty muista mm sosiaali- ja hoiva-alan ammatin edustajista. Tutkimuskysymykset ovat miten kasvattaja-valmentajan ammatti-identiteetti rakentuu heidän puheessa? Miten moniammatillista yhteistyötä kuvataan kasvattaja-valmentajien puheessa? Kasvattajat työskentelevät pääosin koulun alueella sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tutkielman aineisto on kerätty teemahaastatteluilla marraskuussa 2014 haastattelemalla kuutta Iceheartsin kasvattaja-valmentajaa. Kasvattajat olivat toimineet 4-14 vuotta järjestön palveluksessa. Saatu aineisto analysoitiin kvalitatiivisesti sisällönanalyysilla. Moniammatillisen työryhmän jäsenenä työskentelemisen kokemukset vaihtelivat yhteistyökumppanista toiseen. Kasvattajien puheessa tuli esille moniammatillisessa yhteistyössä heidän sopeutuminen yhteistyökumppaneiden terminologiaan ja oman toiminnan sopeuttaminen tilanteen mukaan. Ammatti-identiteetin taustalla olevissa tekijöissä kasvattajien puheessa nousi esiin henkilökohtaiset ominaisuudet, järjestön ja muiden kasvattajien tuki, arvot ja halu auttaa ja tehdä hyvää. Toimijuus osana ammatti-identiteettiä ilmeni mahdollisuutena tehdä työtä omalla persoonalla ja omalla tavalla. Tarkkoja ohjeita ja yhtä oikeaa tapaa toimia kasvattajana ei ole. Tämä koettiin mahdollisuutena. Merkittävää olisi tutkia järjestön kasvattajien työtä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Verkoston toiminnan ja erityisesti lasten ja perheiden kannalta merkittäviä tuloksia voisi saada kehittävän työntutkimuksen muutoslaboratorion kautta tutkimalla moniammatillista yhteistyötä.
Subject: hyvinvointivaltio
kasvattaja
moniammatillinen
identiteetti
toimijuus
kansalaisjärjestö


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record