Lapsen saaman puheterapiakuntoutuksen merkitys arkielämän kommunikointiin ja vuorovaikutussuhteisiin : Vanhempien näkemyksiä luotaava kyselytutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133509
Title: Lapsen saaman puheterapiakuntoutuksen merkitys arkielämän kommunikointiin ja vuorovaikutussuhteisiin : Vanhempien näkemyksiä luotaava kyselytutkimus
Author: Myyrinmaa, Kristiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133509
http://hdl.handle.net/10138/156160
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of the study. A need to involve customers in decision making, planning, implementation and evaluating quality regarding their services has been identified in health care since 1990s'. According to ecological theories, communication should be rehabilitated by impacting both the communication disabled person and his/her communication partners and environments. For communication interventions, ICF classification offers a framework that emphasizes individual's functioning and participation. In speech therapy, community –based rehabilitation has become a common working method beside and even ahead direct ways of working with a customer. Community –based approach means collaborating with communication partners to enable development of communication. Parents have taken part in their children's speech therapy, but up until the beginning of the millennium their perceptions about the received services had not been explored. The effectiveness of speech therapy can be studied from different perspectives with qualitative and quantitative measures. The aim of this study was to explore parental views and experiences of the impact of the speech therapy their child has received on daily communication and interaction. Method. Data was collected by a questionnaire. Questionnaire was sent to those parents of medical and therapy clinic Contextia's speech therapy customers, whose child had received speech therapy for at least six months. 25 respondents filled in the questionnaire. Data was analyzed by using key statistic figures and cross tabulation plus qualitatively classifying the answers of open questions. Results and conclusions. The impact of the received speech therapy was considered significant relative to development of child's communication skills and parents were satisfied with the guidance received. The role of spontaneous development was viewed minor and the role of therapy major. Cross-tabulation did not reveal dependency between the perceived impact and potential explanatory variables, since the perceived impact was large and variation was minor. Practicing linguistic skills was considered the most significant content area of speech therapy. Practicing with computer or mobile applications was considered least efficient relative to daily communication. Utilizing their use in practicing has also been guided least to parents and kindergarten/school personnel. Respondents perceived kindergarten's/school's role more significant than family's role in supporting rehabilitation. The result challenges professionals and decision makers to consider how to ensure families' commitment and support to the goals and the implementation of therapy.Tavoitteet. Terveydenhuoltoalalla on 1990-luvulta lähtien tunnistettu tarve ottaa asiakkaat mukaan heidän palvelujaan koskevaan päätöksentekoon, kuntoutuksen aktiivisiksi suunnittelijoiksi ja toteuttajiksi, sekä arvioimaan saamiensa palvelujen laatua. Ekologisiin teorioihin perustuvan kuntoutusnäkemyksen mukaan kommunikointia kuntoutetaan vaikuttamalla puhevammaisen ihmisen itsensä lisäksi hänen lähi-ihmisiinsä ja ympäristöönsä. ICF-luokitus on tuonut puheterapiakuntoutukseen asiakkaan toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia korostavan toimintamallin. Suoran puheterapian rinnalle ja jopa sitä tärkeämmäksi on noussut yhteisöllinen työtapa, jolla tarkoitetaan työskentelyä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa niin, että he voivat vaikuttaa tämän viestinnän kehittymiseen. Vanhemmat ovat osallistuneet yhä enemmän lasten puheterapiaan, mutta vielä vuosituhannen alussa heidän käsityksiään saaduista palveluista ei ollut juurikaan tutkittu. Puheterapian vaikuttavuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista laadullisin ja määrällisin mittarein. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia heidän lapsensa saaman puheterapian merkityksestä arkipäivän kommunikointiin ja vuorovaikutussuhteisiin. Menetelmät. Aineisto kerättiin kyselytutkimuksella. Kyselylomake lähetettiin niille lääkäri- ja terapiakeskus Contextian puheterapia-asiakkaiden vanhemmille, joiden lapsi oli saanut puheterapiakuntoutusta vähintään puolen vuoden ajan. Kyselyyn vastasi 25 vastaajaa. Aineistoa analysoitiin tilastollisesti tunnuslukujen ja ristiintaulukoinnin avulla sekä laadullisesti luokittelemalla avokysymysten vastauksia. Tulokset ja johtopäätökset. Lapsen saaman puheterapian vaikutusta pidettiin suurena hänen kommunikointitaitojensa kehittymisen kannalta ja lähiympäristön ohjaukseen oltiin tyytyväisiä. Spontaanikehityksen osuutta pidettiin taitojen kehityksen kannalta pienenä ja terapian suurena. Ristiintaulukointi ei paljastanut riippuvuutta puheterapian koetun vaikutuksen ja taustamuuttujien välillä, sillä koettu vaikutus oli suuri ja vastausten hajonta vähäistä. Puheterapian sisällöistä merkityksellisimpänä pidettiin kielellisten taitojen harjoittelua. Tietokone- ja mobiilisovelluksilla harjoittelusta koettiin olleen vähiten hyötyä lapsen arkikommunikoinnin kannalta. Niiden hyödyntämistä harjoittelussa oli myös ohjattu lähi-ihmisille muita keinoja ja menetelmiä vähemmän. Vastaajat pitivät päiväkodin/koulun roolia kuntoutuksen tukemisessa perheen roolia merkittävämpänä. Tulos haastaa puheterapiakuntoutuksen ammattilaiset ja kuntoutussuunnitelmista päättävät tahot pohtimaan, miten varmistetaan perheiden sitoutuminen terapian tavoitteisiin ja toteutuksen tukemiseen.
Subject: puheterapian vaikuttavuus
lapset
kommunikointitaidot
vanhemmat
kyselytutkimus
Discipline: Logopedi
Logopedia
Logopedics


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kristiina_myyrinmaa_pg_2015.pdf 672.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record