Kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittyminen koulutuksen aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133484
Title: Kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittyminen koulutuksen aikana
Author: Kortetjärvi, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2015
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508133484
http://hdl.handle.net/10138/156164
Thesis level: master's thesis
Abstract: In the change of society also the education and teacher's profession are in change. During the last years teacher's profession and teacher's professional identity have become a focus of interest. The aim of this study was to examine the teacher identity of home economics teachers and the development of it during the education. The theme for research was approached through teacher practices of home economics teacher education. Research questions are: how does the teacher identity of home economics teacher student develop during the teacher practices and what kind of paths of teacher identity development do the home economics teacher students follow. In the theoretical frame the change of teacher's profession and the models of identity, professional identity and teacher identity are discussed. Also the role of teacher education as a developer of the teacher identity of home economics teacher students is deliberated. This study was conducted as qualitative research and the data were portfolios of four different teaching practices of home economics teacher students. The data were analysed with the qualitative content analysis. The analysing frame was based on social learning theory of Wenger (1999). In the classification of the data data-based approach was also utilized. The results were illustrated in two models. The first model describes how the teacher identity of home economics teacher student develops during teacher practices as an on-going learning-styled process through the reflection of four fields – professionalism, effect of personality, learning communities and experiencing the meaning of the profession. The other model describes how the paths of development of teacher identity of home economics teacher students follow different ways. The results of this study can be utilized in home economics teacher education for supporting the students in construction of teacher identity.Yhteiskunnan muutoksen vuoksi myös koulutus ja opettajuus ovat muutoksessa. Opettajuuteen ja opettajan ammatilliseen identiteettiin on alettu viime vuosina kiinnittää entistä enemmän huomioita. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella kotitalousopettajan opettajaidentiteettiä ja sen kehittymistä kotitalousopettajan koulutuksen aikana. Tutkimusaihetta lähestyttiin koulutuksen opetusharjoitteluiden kautta ja tutkimuskysymyksiä ovat: miten kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetti kehittyy opetusharjoitteluiden aikana ja millaisia opettajaidentiteetin kehittymisen polkuja kotitalousopettajaopiskelijat kulkevat. Teoreettisessa tarkastelussa käsitellään opettajuuden muutoksen lisäksi identiteetin, ammatillisen identiteetin ja opettajaidentiteetin rakentumisen malleja sekä opettajankoulutuksen roolia kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittäjänä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineistona olivat kotitalousopettajaopiskelijoiden portfoliot neljästä eri opetusharjoittelusta. Aineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysinä, jonka analyysirungon laatimisessa hyödynnettiin Wengerin (1999) sosiaalisen oppimisen teoriaa. Aineiston luokittelussa hyödynnettiin kuitenkin myös aineistolähtöistä menetelmää. Tutkimustulokset havainnollistetaan kahden kuvion avulla, joista ensimmäisen mukaan kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetti kehittyy opetusharjoitteluiden aikana oppimisen kaltaisena jatkuvana prosessina neljän eri osa-alueen – asiantuntijuuden, persoonan vaikutuksen, oppivien yhteisöjen ja työn merkityksen kokemisen – reflektoinnin kautta. Toinen kuvio puolestaan havainnollistaa, kuinka kotitalousopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittymisen polut kulkevat erilaisia reittejä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kotitalousopettajan koulutuksessa opiskelijoiden opettajaidentiteetin rakentumisen tukena.
Subject: kotitalousopetus
opettajankoulutus
opettajaidentiteetti
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kortetjarvi_tiina_progradu.pdf 893.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record